50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مطالعه ی مدیریت پسماند زباله های بیمارستانی و روش های دفع آنها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مطالعه ی مدیریت پسماند زباله های بیمارستانی و روش های دفع آنها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدیریت پسماند های بیمارستانی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی راه های دفع زباله های بیمارستانی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی دفع زباله ها در استان های مختلف بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول مدیریت پسماند های بیمارستانی

افزایش میزان و تنوع پسماند و آلودگیهای زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی ناشی از آن، امروزه به عنوان یکی از معضلات مهم جوامع بشری مطرح گردیده است. زبالههای بهداشتی و بیمارستانی یکی از خطرناکترین انواع زبالههای شهری است که در صورت مدیریت نامطلوب میتواند خطرات جدی را بر سلامت شهروندان به وجود آورد. ارتقای سطح کیفی زندگی، مصرف گرایی، عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، عدم نظارت کافی و برنامهریزیهای ناقص و اشتباه در بخش مدیریت پسماندهای بیمارستانی، سبب تولید حجم بالایی از پسماند های متنوع شده که کنترل آن از تولید تا دفع نهایی هزینه بالایی را به هر جامعه تحمیل مینماید و منجر به هدر رفت مواد خام و سرمایههای ملی میشود. در بین پسماندهای متنوع تولیدی در سطح جامعه پسماندهای بیمارستانی به عنوان یکی از پسماندهای خطرناک و آلایندههای اصلی محیط زیست هستند که به علت دارا بودن عوامل خطرناک سمی و بیماری زا سلامت افراد و جامعه را تهدید میکنند. بی توجهی به مدیریت صحیح این پسماندها باعث شیوع انواع بیماریها و اپیدمیها میشود که موجب تهدید سلامت افراد و جامعه و اتلاف هزینه است. تولید پسماندهای بیمارستانی در سالهای اخیر به دلیل افزایش جمعیت، افزایش تعداد و تنوع زیاد مراکز درمانی به شدت افزایش یافته است. در صورتی که پسماندهای بیمارستانی با توجه به ماهیت عفونی و خطرناک بودن آنها با پسماندهای شهری مخلوط شده و تمهیدات مناسب به منظور دفع اصولی آن صورت نگیرد تبعات و خطرات بهداشتی و زیست محیطی گسترده ای داشته و سلامت و حیات انسان و موجودات زنده و به طور کلی محیط زیست را به خطر خواهد انداخت

فهرست کامل فصل اول مدیریت پسماند های بیمارستانی

1-1 ) مروری بر انواع روشهای نوين و موثر مديريت مواد زائد بیمارستانی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 زباله های عفونی 3
1.1.4 میزان تولید زباله عفونی 3
1.1.5 مدیریت مواد زائد عفوني 3
1.1.6 تفکیک زباله عفوني 3
1.1.7 روش تولید پسماند هاي کاهش 4
1.1.8 روش هاي دفع پسماند بیمارستاني 4
1.1.9 دفن زباله های بیمارستانی 4
1.1.10 سوزاندن زبالههاي بیمارستاني با دستگاههاي زباله سوز 4
1.1.11 فناريهاي نوین در دفع پسماندهاي بیمارستاني 4
1.1.12 نتیجه گیری 5
1.1.13مراجع 6

1-2 ) ارزیابی و راهکارهای مدیریت پسماند مواد آزمایشگاهی بیمارستانی

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 مبانی تحقیق 9
1.2.4 یافته ها 10
1.2.5 مديريت پسماندهای بيمارستانی در ايران 10
1.2.6 مراحل مدیریت پسماند درایران 10
1.2.7 اتوکلاو کردن 12
1.2.8 پسمانده های سايتوتوکسيک 13
1.2.9 نتیجه گیری 14
1.2.10 پیشنهادات 14
1.2.11 فهرست منابع 14

1-3 ) تعيين و اولويت بندي معيارهاي دخيل در مديريت پسماند هاي بيمارستاني با استفاده از مدل تصميم گيري چند معياره گروهي فازي

1.3.1 چکیده 16
1.3.2 مقدمه 17
1.3.3 روش اجرا 18
1.3.4 اعداد فازی 18
1.3.5 مدل FUZZY OWA 18
1.3.6 استخراج وزن رتبه ها 19
1.3.7 قدرت تصمیم گیران 20
1.3.8 جمع آوري و آناليز داده ها 20
1.3.9 نتایج و بحث 21
1.3.10 نتیجه گیری 23
1.3.11 منابع 23

1-4 ) بررسی خطر باکتریولوژیکی پسماند عفونی بیمارستانی بر محیط زیست

1.4.1 چکیده 25
1.4.2 مقدمه 25
1.4.3 مواد و روش ها 25
1.4.4 آماده سازي میکروارگانیسم ها 26
1.4.5 تهیه سوسپانسیون های باکتریایی 26
1.4.6 آماده سازی محیط کشت 26
1.4.7 آماده سازی نمونه ها 26
1.4.8 تلقیح میکروارگانیسم ها به نمونه 26
1.4.9 استریل کردن نمونه دردستگاه بی خطر ساز 26
1.4.10 بررسی غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها وعدم رشد مجدد 27
1.4.11 نتایج 27
1.4.12 نتیجه گیری 29
1.4.13 مراجع 29

1-5 ) بررسی اهمیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی

1.5.1 چکیده 30
1.5.2 مقدمه 31
1.5.3 ترکیب زبالههای پزشکی 32
1.5.4 بیماریهای ناشی از زبالههای پزشکی 33
1.5.5 آسیبهای وارد به محیطزیست ناشی از زبالههای پزشکی 34
1.5.6 لزوم مدیریت زبالههای بیمارستانی 35
1.5.7 مدیریت زبالههای بیمارستانی 35
1.5.8 تفکیک از مبدا و جمعآوری 36
1.5.9 ظروف نگهداری 36
1.5.10 حمل و نقل 37
1.5.11 تصفیه های پزشکی 38
1.5.12 قوانین مدیریت پسماندهای خطرناک 38
1.5.13 قانون دفع پسماند جامد و قانون بازیافت منابع 38
1.5.14 قانون حفاظت و بازیافت منابع 38
1.5.15 تاسیسات مدیریت پسماند خطرناک 39
1.5.16 مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کشورهای توسعه یافته 40
1.5.17 مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کشورهای در حال توسعه 41
1.5.18 مدیریت پایدار زباله 42
1.5.19 پیشنهادات و چالشهای اخیر 42
1.5.20 بحث و نتیجه گیری 43
1.5.21 منابع 43
1.5.22 Abstract 48

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی راه های دفع زباله های بیمارستانی

از جمله مواد زائد خطرناك می توان به پسماندهاي مراکز بهداشتی ودرمانی اشاره کرد. توجه به مدیریت صحیح این پسماندها بدلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی بسیار حائز اهمیت است. عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح زباله هاي بیمارستانی در خصـوص نحوه جمع آوري و حمل و نقل و دفع بهداشتی این نوع زباله ، موجب بروز فجایع و شیوع انواع بیمـاري هـا و اپیـدمی هـاي منطقـه اي و شهري خواهد شد که علاوه بر ایجاد تحدید جدي براي سلامت جامعه و محیط زیست ، باعث اتلاف هزینـه هـاي زیـادي نیـز مـی شـود . شناخت خصوصیات کمی و کیفی مراکز بیمارستانی ، جداسازي جمع آوري و در نهایت تصفیه و دفع مناسب با توجـه بـه نـوع مـواد زائـد تولیدي، راه حل رسیدن به مدیریت کار آمد می باشد. تحقیقات نشان داده است که در کشور ما از کل مـواد زایـد بیمارسـتانی حـدود 58 درصد دفن ، 30/65درصد سوزانده و / 18 2درصد تلنبار می شود، این در حالیست که هیچ یک از روش هاي فوق به دلیـل وجـود عواقـب مخرب زیست محیطی و بهداشتی مورد تایید مجامع علمی، کشوري و بین المللی نمی باشد . بنابر این اجراي روشهاي نـوین تصـفیه مـواد زائد بیمارستانی براي برطرف کردن آثار نامطلوب این مواد ضروري است. هدف از این مقاله علاوه بر شـناخت کمـی و کیفـی پسـماندهاي مراکز بیمارستانی و سهم هر یک از اجراي تولیدي در بیمارستان ، به تصفیه و دفع پسماندهاي مختلف مراکز بیمارسـتانی و انتخـاب روش مناسب با توجه به نوع پسماند پرداخته می شود .

فهرست کامل فصل دوم بررسی راه های دفع زباله های بیمارستانی

2-1) بررسی مقایسه روش های دفع پسماندهای بیمارستانی ازجنبه اقتصادی

2.1.1 چکیده 49
2.1.2 مقدمه و هدف 49
2.1.3 تئوری و پیشینه تحقیق 50
2.1.4 مواد و روش ها 50
2.1.5 نتایج و بحث 50
2.1.6 مقایسه هزینه روشهای مختلف دفع وبی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی 52
2.1.7 مقایسه هزینه روش های دفع درزمین 52
2.1.8 پیشنهادات 52
2.1.9 منابع 53

2-2) بررسی های مربوط به جمع آوری، نگهداری و امحاء پسماندهای بیمارستانی و ارائه راهکارهای مدیریتی

2.2.1 چکیده 54
2.2.2 مقدمه 55
2.2.3 ادبیات تحقیق 56
2.2.4 انواع پسماندهای بیمارستانی 56
2.2.5 مراحل مدیریت پسماندهای بیمارستانی 57
2.2.6 یافته های تحقیق 58
2.2.7 هزینههای مربوط به مدیریت پسماندهای بیمارستانی 58
2.2.8 راهکارهای مدیریتی برای کاهش هزینه ها 58
2.2.9 جلوگيري از توليد پسماند و كاهش آن در مبدأ 58
2.2.10 جدا سازي مواد در مبدأ وجلوگيري از عفوني و مخاطره آميز شدن تمامي زائدات 58
2.2.11 بسته بندي و الصاق بر چسب بر روي بسته ها 59
2.2.12 حمل و نقل 59
2.2.13 تصفيه مقدماتي مواد مخاطره آميز به منظور كاهش و يا حذف پتانسيل خطر زايي 59
2.2.14 ذخیره 59
2.2.15 در صورت امکان بازيافت و يا استفاده مجدد و ساير اعمال مربوطه 60
2.2.16 امحا و بی خطرسازی 60
2.2.17 محاسن 61
2.2.18 معایب 61
2.2.19 دفع 62
2.2.20 نگهداري و نظافت 63
2.2.21 جمع بندی 63
2.2.22 منابع 65

2-3) بررسی پسماندهاي بیمارستانی و روشهاي مختلف تصفیه و دفع پسماندهاي بیمارستانی در کشور

2.3.1 چکیده 66
2.3.2 مقدمه 67
2.3.3 روش تحقیق 67
2.3.4 بحث و نتایج 67
2.3.5 مدیریت حداقل رساندن زائدات ، تصفیه و دفع مواد زائد بیمارستانی 70
2.3.6 نتیجه گیری 72
2.3.7 مراجع 74
2.3.8 Abstract 75

2-3) طراحی شبکه زنجیره دفع ضایعات مراکز درمانی

2.4.1 خلاصه 76
2.4.2 مقدمه 76
2.4.3 پیشینه ی موضوع 78
2.4.4 شرح مدل 79
2.4.5 تعریف مسئله 79
2.4.6 مفروضات مدل 79
2.4.7 اندیس ها 80
2.4.8 پارامترها 80
2.4.9 متغیرهای تصمیم 81
2.4.10 تابع هدف 82
2.4.11 محدودیت ها 82
2.4.12 تفسیر محدودیت ها 84
2.4.13 حل مدل تحت مطالعه 85
2.4.14 نتیجه گیری 89
2.4.15 مراجع 89

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی دفع زباله ها در استان های مختلف

رشد روزافزون جمعيت و در نتيجه افزايش ميزان مصرف، توليد بيشتر انواع زباله را به دنبال داشته است. توليد و مصرف انبوه مواد كه حاصل انقلاب صنعتي و تكنولوژي جديد ميباشد؛ الگو و شيوه زندگي انسانها را دگرگون ساخته وعلاوه بر افزايش توليد زباله، تركيب و نوع زبالههاي توليدي را نيز دستخوش تغيير كرده و بر حجم انواع پسماندها افزوده است. در اين ميان، ورود حجم عظيم انواع پسماندهاي شهري همراه با هزاران تن مواد زايد سمي خطرناك، همچنين مواد زايد بيمارستاني و صنعتي به محيط زيست، مشكلات زيادي را دامن زده است  از اين منظر، توليد پسماند يكي از مهمترين منابع تهديد كنندهي سلامت و محيطزيست جهاني و مجتمعهاي زيستي محسوب شده و چگونگي دفع و معدومسازي آن، به يك دغدغه در محيط زيست شهري مبدل گرديده است

فهرست کامل فصل سوم بررسی دفع زباله ها در استان های مختلف

3-1 ) مكان يابي بهينه دفن زباله هاي بهداشتي-بيمارستاني با استفاده از مدلهاي كمی

3.1.1 چکیده 92
3.1.2 مقدمه 93
3.1.3 پیشینه پژوهش 95
3.1.4 بررسي محدوده مورد مطالعه 97
3.1.5 مواد و روش 98
3.1.6 یافته های پژوهش 100
3.1.7 تحليل وضعيت فعلي توليد ومديريت انواع پسماندهاي شهربناب با تاكيد بر زبالههاي بهداشتي-بيمارستاني 100
3.1.8 تحليل مكان فعلي دفن زبالههاي شهرستان بناب 101
3.1.9 مكانيابي بهينه دفن زباله هاي بهداشتي ـ بيمارستاني در شهرستان بناب 103
3.1.10 استاندارد سازي لايه هاي مكاني، فازي نمودن ارزش فضايي نقاط 103
3.1.11 تخصيص وزن به معيارهاو لايههاي مكاني توليد شده 106
3.1.12 تلفیق لایه های تولید شده با لحاظ نمودن اوزان بدست آمده و انتخاب بهینه مکان دفن زباله های بیمارستانی 108
3.1.13 جمع بندی 109
3.1.14 کتاب شناسی 111

3-2 ) بررسی ميزان فلزات مس، روی و کروم در خاک های محل دفن زباله های شهری و خاکستر زباله های بيمارستانی شهرکرد

3.2.1 چکیده 113
3.2.2 مقدمه 114
3.2.3 مواد و روش ها 115
3.2.4 یافته ها 116
3.2.5 تجزیه و تحلیل آماری 116
3.2.6 بحث 118
3.2.7 نتیجه گیری 119
3.2.8 منابع 120
3.2.9 ABSTRACT 122

3-3 ) اندازهگيري بعضي آلاينده هاي هواي خروجي از زباله سوزهاي بیمارستانی درشهر همدان درسال 1380

3.3.1 چکیده 132
3.3.2 مقدمه 134
3.3.3 مواد و روش ها 135
3.3.4 یافته ها 136
3.3.5 بحث 137
3.3.6 فهرست منابع 139

3-4 ) وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار درسال 1395

3.4.1 چکیده 141
3.4.2 مقدمه 141
3.4.3 یافته ها 142
3.4.4 مواد و روش ها 142
3.4.5 بحث و نتیجه گیری 144
3.4.6 منابع 146

3-5 ) مکان یابی سیستم زباله سوز مرکزی زباله های بیمارستانی شهر تهران

3.5.1 چکیده 147
3.5.2 مقدمه 148
3.5.3 مواد وروش ها 148
3.5.4 نتایج 149
3.5.5 مکان یابی منطقه ای سیستم زباله سوز مرکزی 149
3.5.6 مکان یابی سیستم زباله سـوز مرکـزی در منطقـه جنوب تهران 152
3.5.7 پیشنهاد 154
3.5.8 منابع 155

3-6 ) بررسی وضعیت دفع زباله های بیمارستانی دربیمارستانهای دانشگاهی

3.6.1 چکیده 157
3.6.2 مقدمه 158
3.6.3 مواد و روش 159
3.6.4 یافته ها 159
3.6.5 بحث 165
3.6.6 نتیجه گیری 167
3.6.7ABSTRACT 168
3.6.8 منابع 168

3-7 ) مدیریت زباله های بیمارستانی در بیمارستان های بوکان،مهاباد،سقزو میاندوآب درسال 1384

3.7.1 مقدمه 170
3.7.2 روش پژوهش 172
3.7.3 یافته ها 172
3.7.4 بحث و نتیجه گیری 173
3.7.5 منابع 175

3-8 ) بررسی وضعیت کمی پسماندهای بیمارستانی دریکی از بیمارستانهای فوق تخصصی بزرگ تهران

3.8.1 چکیده 187
3.8.2 مقدمه 188
3.8.3 مواد وروش کار 189
3.8.4 نتایج 189
3.8.5 بحث 192
3.8.6 نتیجه گیری 194
3.8.7 منابع 195

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید