50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی جنبه های مختلف پدیده وارونگی دما یا اینورژن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی جنبه های مختلف پدیده وارونگی دما یا اینورژن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی پدیده وارونگی دما در شهرهای تهران و تبریز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی الگوهای سینوپتیکی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش روش های مقابله با آلودگی هوا بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی پدیده وارونگی از طریق امواج صوتی در نرم افزار MATLAB بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی پدیده وارونگی دما در شهرهای تهران و تبریز

از مسائل مهم در بررسي آب و هوا كه تاثير زيادي در سلامتي موجودات زنده يك منطقه دارد، مسئله آلودگي هواست. از مهمترين موضوعاتي كه امروزه در ارتباط با اقليم مطرح است، بحث مربوط به توسعه شهرنشيني و آلودگي هواي شهري و متعاقب آن آب وهواي شهري ميباشد. ناپايداري توسعه شهري و صنعتي كشور در سنوات گذشته يكي از ميراث هاي ناخوشايندي است كه در ابعاد و گستره وسيعي محيط زيست شهري كشور بويژه شهرهاي بزرگ را متاثر نموده است. در شهرهاي بزرگ تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار و آلودگي 2.5 برابر بيشتر از تعداد همين روزها در اطراف شهر است. رشد شتاب آلود جمعيت، مهاجرت هاي روستايي، گسترش كارخانجات، تراكم وسائط نقليه، شرايط توپوگرافي و عوامل طبيعي، تهران را به صورت يكي از آلودهترين شهرهاي جهان درآورده است. گذشته از عامل انساني، عوامل جغرافيايي نظير موقعيت جغرافيايي، توپوگرافي و وارونگي دمايي هم در تشديد آلودگي تهران موثرند. مهمترين عامل جغرافيايي درتشديد آلودگي تهران وارونگي دما است. همچنين به دليل تابش شبانه و وجود برف بر روي ارتفاعات شمالي، وقوع اينورژنهاي تابشي بسيار معمول است. شهر تهران سالانه بيش از دويست و ده روز دچار پديده اينورژن است. اين تحقيق سعي دارد سطوح وقوع وارونگي دما در تهران را مشخص كرده و سطحي را كه بيشترين تاثير را در آلودگي هواي تهران دارد نشان میدهد

فهرست کامل فصل اول بررسی پدیده وارونگی دما در شهرهای تهران و تبریز

1-1 ) بررسي پديده اينورژن با تاثير پذيري از عوامل مورفوديناميك و ژئومورفولوژی شهر اهواز

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 تاریخچه آلودگی 2
1.1.3 مشکلات آلودگی هوا 2
1.1.4 منابع آلودگی هوا 3
1.1.5 مونواکسید کربن 5
1.1.6 اکسیدهای گوگرد 5
1.1.7 اکسیدهای ازت 5
1.1.8 اكسيد كننده هاي فتوشيميايي 6
1.1.9 هیدروکربورها 6
1.1.10 ذرات معلق 6
1.1.11 مواد رادیواکتیو 6
1.1.12 حوادث مهم ناشي از آلودگي هوا 6
1.1.13 ترکیبات جو 8
1.1.14 قانون كنترل آلودگي هو 8
1.1.15 اجراي قانون هواي تميز 9
1.1.6 وارونگي دما 9
1.1.7 عوامل موثر زير در در وارونگي دما 10
1.1.8 انواع وارونگی دما 10
1.1.9 اینورژن تشعشعی 1
1.1.10 روش انجام تحقيق 12
1.1.11 ارائه داده ها ونتیجه گیری 12
1.1.12 پیشنهادات 13
1.1.13 منابع و مراجع 14
1.1.14 Abstract 15

1-2 ) بررسی ارتباط بین انواع وارونگیها و غلظت آلایندهها در کلانشهر تهران

1.2.1 چکیده 16
1.2.2 Abstract 17
1.2.3 مقدمه 18
1.2.4 مواد و روش کار 20
1.2.5 تحلیل واریانس یک طرفه 22
1.2.6 یافته های تحقیق 23
1.2.7 وضعیت متوسط آلایندههای هوا در شهر تهران 23
1.2.8 ارتباط میزان غلظت آلایندههای جوی با تیپ وارونگی 24
1.2.9 بررسی ارتباط غلظت آلاینده منوکسید کربن Coو تیپ وارونگی 27
1.2.10 بررسی ارتباط بین غلظت آلاینده PM و انواع وارونگی دما 29
1.2.11 بررسی ارتباط بین غلظت آلاینده NO و انواع وارونگی دما 30
1.2.12 بررسی ارتباط بین غلظت آلاینده SO و انواع وارونگی دما 31
1.2.13 بررسی ارتباط بین غلظت آلاینده O و انواع وارونگی دما 32
1.2.14 نتایج 32
1.2.15 منابع 33

1-3 ) بررسی وضعیت و شدت وارونگیهاي سطح پایین شهر تبریز طی دورة 2004تا 200

1.3.1 چکیده 35
1.3.2 مقدمه 35
1.3.3 داده ها و روش پژوهش 37
1.3.4 یافته های پژوهش 39
1.3.5 وارونگی دمای دو مرحله ای 40
1.3.6 طبقه بندی وارونگی دما براساس شدت 42
1.3.7 نتیجه گیری 43
1.3.8 منابع 44

1-4 ) سطوح وارونگي در آلودگي هاي شهر تهران

1.4.1 چکیده 45
1.4.2 مقدمه 46
1.4.3 روش تحقیق 47
1.4.4 آُتانه های آلاینده های هوا 48
1.4.5 سطوح آلودگي و توزيع زماني آنها 53
1.4.6 وضعيت وارونگي دما در ايستگاه هاي نمونه 53
1.4.7 نتايج بررسي وضعيت وارونگی دمایی 58
1.4.8 منابع و ماخذ 59

1-5 ) بررسی شرایط الگوی سینوپتیکی حاکم بروضعیت های وارونگی دمای بسیار شدید شهر تبریز

1.5.1 چکیده 62
1.5.2 مقدمه 63
1.5.3 مواد و روش ها 66
1.5.4 یافته ها و بحث 68
1.5.5 نقشه SKEW-T نمونه های انتخابی 70
1.5.6 بررسی وضعیت سینوپتیکی روز 1 ژانویه2004 71
1.5.7 بررسی وضعیت سینوپتیکی روز 4 ژانویه2007 73
1.5.8 بحث و نتیجه گیری 75
1.5.9 منابع 76

1-6 ) تحلیل رابطه بین ضخامت و ارتفاع وارونگی وشدت آلودگی هوا درشهر تهران

1.6.1 چکیده 78
1.6.2 مقدمه 79
1.6.3 پیشینه تحقیق 79
1.6.4 مواد و روش ها 82
1.6.5 تحلیل اینورژن23تا25 ژانویه 2011 84
1.6.6 روز 24 ژانویه2011 85
1.6.7 روز 25 ژانویه 2011 86
1.6.8 تحلیل وارونگی دمایی 23/2/2010 ساعت 12 گرینویچ 91
1.6.9 روز 24 فوریه 2010 94
1.6.10 وارونگی دمای روز 3/1/2009 97
1.6.11 تحلیل اینورژن 26 ژانویه 2007 99
1.6.12 نتیجه گیری 102
1.6.13 منابع 103

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی الگوهای سینوپتیکی

تحلیل زمانی- مکانی بر اساس میانگین هشت ساله طوفانها در طی سال هاي 2002 تا 2009 انجام شده است. بررسی میانگین ماهانه هشت ساله ي طوفان هاي گرد و غبار با منشأ خارج از ایستگاه در طی هشت سال مورد مطالعه در 18 ایستگاه سینوپتیکی واقع در جنوب و جنوب شرق کشور نشان می دهد که بیشترین روزهاي گرد و غباري مربوط به ایستگاه زاهدان در ماه هاي مارس، آوریل، ژوئن، ژوئیه، اوت، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و سپس ایستگاه چابهار در ماههاي ژانویه، فوریه و دسامبر است. ایستگاه کنارك نیز در ماه مه داراي بیشترین روزهاي گرد و غباري در میان سایر ایستگاه ها بوده است. کمترین روزهاي گرد و غباري مربوط به این نوع گرد و غبار در طی ماه هاي سال مربوط به ایستگاه هاي بافت، زابل، جاسک، زهک، کرمان، کهنوج، نهبندان و حاجی آباد است. بررسی تغییرات ماهانه نشان می دهد که در اغلب ایستگاه هاي مورد بررسی با نزدیک شدن به ماه هاي گرم (ژوئن و ژوئیه) فراوانی روزهاي گرد و غباري افزایش یافته و کمترین گرد و غبار مربوط به ماه هاي سرد سال است. در واقع در ابتداي سال میلادي ابتدا وقوع طوفان هاي با منشأ خارج از ایستگاه افزایش و پس از رسیدن به ماه هاي ژوئن و ژوئیه سیر نزولی آغاز میشود. همچنین در ایستگاه هاي جاسک، بافت، زهک، کهنوج و نهبندان تغییراتی در طی ماه هاي سال مشاهده نمی شود شکل 2 .

فهرست کامل فصل دوم بررسی الگوهای سینوپتیکی

2-1) بررسي الگوهاي سينوپتيكي اينورژن درتهران با استفاده از تحليل عاملي AFP-F1-ARBA069

2.1.1 چکیده 105
2.1.2 مقدمه 105
2.1.3 مواد و روش ها 107
2.1.4 بررسي الگوهاي سينوپتيكي اينورژن در تهران 108
2.1.5 الگوی تیپ1 108
2.1.6 الگوی تیپ2 109
2.1.7 الگوی تیپ3 110
2.1.8 الگوی تیپ4 111
2.1.9 نتیجه گیری 112
2.1.10 مراجع 113
2.1.11 Abstract 114

2-2) شناسایی و تحلیل الگوهاي سینوپتیکی مخاطره توفان هاي تندري

2.2.1 چکیده 115
2.2.2 مقدمه 116
2.2.3 مواد و روش ها 117
2.2.4 منطقه مورد مطالعه 117
2.2.5 روش تحقیق 118
2.2.6 نتایج 118
2.2.7 تحلی سینوپتیکی توفان های تندری 118
2.2.8 نتیجه گیری 122
2.2.9 مراجع 122

2-3) تحلیل سینوپتیکی طوفان های گردوغبار

2.3.1 چکیده 124
2.3.2 مقدمه 125
2.3.3 مواد و روش ها 126
2.3.4 منطقه مورد مطالعه 126
2.3.5 داده هاي مورداستفاده 126
2.3.6 نتایج 127
2.3.7 پایش ماهانه طوفان گردوغبار 127
2.3.8 تحلیل سینوپتیکی الگوهاي جوي مربوط به هافصل سرد 129
2.3.9 دوره گرم 129
2.3.10 دوره سرد 132
2.3.11 بحث و نتیجه گیری 134
2.3.12 منابع 135
2.3.13 Abstract 137

2-4) تحلیل سینوپتیکی الگوهای منجر به بارشهای سنگین غرب کشور در طی دوره آماری

2.4.1 چکیده 138
2.4.2 مقدمه 139
2.4.3 مواد و روش ها 143
2.4.4 نتایج و بحث 144
2.4.5 تحلیل الگوهای منجر به بارش سطح هکتوپاسکال 144
2.4.6 الگو های گردشی تراز111هکتوپاسکال 150
2.4.7 نتیجه گیری 156
2.4.8 مراجع 157

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم روش های مقابله با آلودگی هوا

مساله آلودگی یکی از حادترین و بغرنج ترین مسائل ناشی از تمدن صنعتی است، اگرچه در حالت عادی تنها به اثرات سوء وارد بر انسان توجه می شود ولی علاوه بر انسان بر روی گیاهان، جانوران و یا محیط زیست جهانی تاثیر گذاشته و با آلوده کردن هوا و ایجاد بوهای نامطلوب جلوه نامناسبی ایجاد می کنند. وارونگی هوا یا وارونگی گرمایی به پدیده ای گفته می شود که در آن برخلاف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع دما نیز زیاد می شود و در این شرایط درجه حرارت پائین جو کمتر از طبقه فوقانی می باشد. در شهرهای بزرگ وارونگی هوا معمولا باعث آلودگی هوا می شود
سالانه در جهان ۲ میلیون نفر مستقیما به واسطه آلودگی هوا میمرند و آلودگی هوا کاهش ضریب هوشی طپش قلب و قرمزی چشمها و تیرگی زبان را در پی دارد. به گفته رییس هیات مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی تداوم آلودگی هوا به تدریج بر عملکرد مغز اثر منفی می گذارد و کاهش درصد ضریب هوشی را در پی دارد. آلودگی هوا فشار خون را نیز بالا می برد

فهرست کامل فصل سوم روش های مقابله با آلودگی هوا

3-1 ) آنتی اینورژن،راهی برای مقابله با آلودگی هوا وارونگی هوا و ریزگردها

3.1.1 مقدمه 160
3.1.2 تعاریف و مفاهیم 161
3.1.3 جذب آتمسفری 161
3.1.4 آلاینده ها 163
3.1.5 اثرگلخانه ای 163
3.1.6 انواع آلاینده ها 163
3.1.7 ذرات معلق 163
3.1.8 آلودگی هوا و شاخص آلودگی هوا 164
3.1.9 مفهوم شاخص کیفیت هوا 164
3.1.10 انواع وارونگی دما 164
3.1.11 اینورژن تشعشعی 165
3.1.12 اینورژن تلاتمی 165
3.1.12 اینورژن تلاتمی 165
3.1.13 وارونگی فرارفتی 166
3.1.14 آلودگی هوا درایران 166
3.1.15 استاندارد کیفیت هوای ایران 166
3.1.16 عملکرد باد 167
3.1.17 ایجاد باد کنترل شده با شرایط خاص 168
3.1.18 دودکش عمودی و عملکرد آن 168
3.1.19 آنتی اینورژن 169
3.1.20 مزایای این دستگاه 172
3.1.21 نتیجه گیری 172
3.1.22 منابع 173

3-2 ) بررسی موثردرآلودگی هوای شهری، وراهکارهای کنترل آن

3.2.1 چکیده 174
3.2.2 اهمیت و ضرورت تحقیق 175
3.2.3 اهداف تحقیق 176
3.2.4 مقدمه 176
3.2.5 چهارچوب نظری تحقیق 177
3.2.6 آلودگی هوا 177
3.2.7 منابع انتشار آلودگی 178
3.2.8 شاخص کیفیت هوا 179
3.2.9 آلاینده 179
3.2.10 ازن 181
3.2.11 دی اکسید کربن 181
3.2.12 دی اکسید گوگرد 183
3.2.13 ذرات معلق جوی 183
3.2.14 اثرات بهداشتی آلاینده ها 184
3.2.15 اثرا تمنوکسید کربن 184
3.2.16 دی اکسید کربن 184
3.2.17 اثرات ذرات معلق 185
3.2.18 راهکارهای کنترل آلودگی هوا 187
3.2.19 بحث و نتیجه گیری 189
3.2.20 منابع 190

3-3 ) بررسی علل وآثار آلودگی هوا در محیط های شهری

3.3.1 چکیده 192
3.3.2 مقدمه 193
3.3.3 سیر تاریخی گسترش آلودگی در شهرها 193
3.3.4 از آغاز تا انقلاب صنعتی 193
3.3.5 از انقلاب صنعتی تا عصر حاضر 194
3.3.6 آلاینده های عمدە هوا در محیط های شهری 195
3.3.7 آلودگی های ناشی از منبع طبیعی 195
3.3.8 آلودگی های ناشی از فعالیت انسان 196
3.3.9 عوامل تاثیرگذار بر تشدید آلودگی هوای شهری 196
3.3.10 تاثیر توپوگرافی بر آلودگی شهرها 196
3.3.11 تاثیر اقلیم بر آلودگی شهرها 196
3.3.12 عناصر اقلیمی تاثیرگذار بر آلودگی هوا 197
3.3.13 تاثیرات آلودگی هوا بر تغییرات محیط شهری 198
3.3.14 تاثیر آلاینده ها بر میکروکلیمای شهر 198
3.3.15 تاثیر آلاینده ها بر گرمایش جهانی اقلیم 198
3.3.16 تاثیر آلاینده ها بر سلامت انسان 199
3.3.17 تاثیرات برخی آلاینده های عمدۀ هوا بر سلامت انسان 200
3.3.18 نتیجه گیری 200
3.3.19 منابع و مراجع 200

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی پدیده وارونگی از طریق امواج صوتی در نرم افزار MATLAB

صوت، بهعنوان یک موج مکانیکی برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد. هر چه مادهای که صوت در آن انتشار مییابد چگال تر باشد، سرعت انتشار سیگنالهای صوتی بیشتر خواهد بود. آب امواج صوتی را بهتر از امواج الکترومغناطیسی انتقال میدهد. به همین دلیل برای ارتباطات زیرآب از امواج صوتی استفاده میشود. انواع چینهبندی اقیانوسی سبب شکل گرفتن کانال صوتی زیرآب میگردد. امواج صوتی در صورت به دام افتادن در این کانالها به برد بیشازحد انتظاری دست مییابند. کانال صوتی مسیر حرکت سیگنالهای صوتی را در یک بازه مکانی مشخص میکند. هرگاه حوضه آبی دارای شرایط و خصوصیات فیزیکی نظیر دما، شوری، فشار گردد بطوری که صوت در مسیر کانال مانندی منتقل گردد، این کانال را کانال صوتی مینامند. کانال صوتی بهمنزله مسیری کانال گونه است که امواج صوتی پس از صادر شدن از منبع صوت به سبب شرایط و خصوصیات محیط آبی دریا و بسامد مناسب سیگنال صوتی منتشرشده در این کانال انتشار مییابند

فهرست کامل فصل چهارم بررسی پدیده وارونگی از طریق امواج صوتی در نرم افزار MATLAB

4-1 ) شبیه سازی انتشار صوت و سیگنال دریافتی در کانال صوتی ناشی از وارونگی دما در دریای عمان

4.1.1 چکیده 202
4.1.2 مقدمه 202
4.13 تئوری مسئله 204
4.1.4 روش تئوری پرتو 205
4.1.5 مدل ریاضی معادلات پرتو 205
4.1.6 حل معادله آیکونال 206
4.1.7 روش انتگرال گیری عدد موج 206
4.1.8 منطقه مورد مطالعه و تحلیل داده ها 208
4.1.9 تجزیه وتحلیل دادههای ورودی و خروجی 208
4.1.10 تجزیه وتحلیل دادهها و تاثیرآن بر نیم رخ سرعت صوت 208
4.1.11 نحوه انتشار پرتو سیگنال ارسالی در حضور و عدم حضور وارونگی صوت 210
4.1.12 بررسی تأخیر سیگنال دریافتی در حضوروغیاب وارونگی دما 212
4.1.13 نتیجه گیری 215
4.1.14 منابع 215

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید