50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی راه کارهای توسعه بهینه هزینه ها و مدیریت فضای سبز و استفاده از GIS در تحلیل ارزیابی ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه راه کارهای توسعه بهینه هزینه ها و مدیریت فضای سبز و استفاده از GIS در تحلیل ارزیابی ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش توسعه و مدیریت بهینه فضای سبز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مطالعه موردی فضای سبز در مناطق مختلف از جنبه های گوناگون به کمک GIS بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول توسعه و مدیریت بهینه فضای سبز

امروزه یکي از مسایل مهم زندگي شهري، تعیین مکان بهینه زندگي و سکونت است. یکی از المانهاي کلیدی در اقتصاد پایدار بازاري، بازار شفاف و کارآي زمین است. بازار ملک اصولي نیازمند سیستم اقتصادي کاملي است. به همین دلیل، بازار زمین و ارزش گذاري املاک داراي اهمیت فوق العاده هستند. زیرا واضح است بازار ملک داراي رشدي متفاوت بوده که وابسته به نوع ملک، دلایل منطقه اي و حتي شرایط جهاني ميباشد. به دلیل استفاده از روشهاي سنتي و بعضاً داراي خطاي فاحش در مدلسازي قیمت ملک، لزوم استفاده از روشي کارآ، صحیح و قابل اطمینان احساس ميشد تا با تکیه بر آن از یک سو درآمد پایدار براي شهرداري در زمینه اخذ عوارض نوسازي ایجاد شود و از سوي دیگر در تخصیص منابع و امکانات شهري، عدالت رعایت شود. کلیه روشهاي ارزشگذاري، سعي در تعیین تابع مناسب با در نظر گرفتن روابط مختلف بین پارامترها و نیز تعیین دقت آن به منظور ارزیابي قیمت املاک با استفاده از قیمت هاي معامله در مناطق مشخص دارند

فهرست کامل فصل اول توسعه و مدیریت بهینه فضای سبز

1-1 ) بررسی مکانیابی فضای سبز در طراحی شهری

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 طرح مساله 2
1.1.4 اهمیت و ضرورت 3
1.1.5 اهداف تحقیق 3
1.1.6 پیشینه تحقیق 3
1.1.7 سوالات تحقیق 4
1.1.8 فرضیات تحقیق 4
1.1.9 روش تحقیق 4
1.1.10 شاخص ها و متغیرهای تحقیق 4
1.1.11 دیدگاه ها و مبانی نظری 4
1.1.12 معیارهای مکان یابی فضای سبز شهری 5
1.1.13 مدل های پژوهش 6
1.1.14 نتیجه گیری 6
1.1.15 پیشنهادها و راهبردها 7
1.1.16 مراجع 7

1-2 ) مفاهیم، چالشها و اصول یکپارچهسازی فضای سبز شهری

1.2.1 چکیده 10
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 مفهوم یکپارچه سازی فضای سبز 11
1.2.4 چالش های پیش روی یکپارچه سازی فضای سبز شهری 11
1.2.5 اصول یکپارچه سازی فضای سبز شهری 13
1.2.6 ابعاد کمی فضاهای سبز شهری 13
1.2.7 ابعاد کیفی فضاهای سبز شهری 15
1.2.8 بحث و نتیجه گیری 16
1.2.9 راهبردهای پیشنهادی 18
1.2.10 منابع 18

1-3 ) بررسی مقاومت به شوری چمن های گرمسیری وسردسیری جهت استفاده در فضای سبز

1.3.1 چکیده 20
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 مواد وروش ها 22
1.3.4 نتایج 23
1.3.5 بحث 25
1.3.6 منابع 27
1.3.7 ABSTRACT 28

1-4 ) بررسي رابطه فضاي سبز با سلامت روان

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 30
1.4.3 روش بررسی 32
1.4.4 یافته ها 32
1.4.5 بحث 33
1.4.6 نتیجه گیری 34
1.4.7 REFERENCES 35
1.4.8 Abstract 36

1-5 ) استفاده از پساب تصفیه شده بیمارستانی برای آبیاری فضای سبز

1.5.1 چکیده 37
1.5.2 Abstract 37
1.5.3 مقدمه 38
1.5.4 مراحل فعالیت 39
1.5.5 وضعیت کمی و کیفی آب مصرفی بیمارستان 39
1.5.6 روش تحقیق 39
1.5.7 محاسن واهداف 39
1.5.8 سیستم تصفیه خانه فاضلاب 40
1.5.9 وضعیت کمی وکیفی فلاضلاب خام وفاضلاب تصفیه شده 42
1.5.10 جنبه های اقتصادی اجرای طرح 42
1.5.11 نتیجه گیری 42
1.5.12 منابع 45

1-6 ) برآورد سرانه فضاي سبز با استفاده از تصاوير IKONOS

1.6.1 چکیده 46
1.6.2 مقدمه 46
1.6.3 مواد روش ها 47
1.6.4 منطقه مورد مطالعه 47
1.6.5 داده های مورد استفاده 48
1.6.6 تعيين صحت 49
1.6.7 روش مطالعه 49
1.6.8 استخراج اطلاعات ازتصویر ماهواره ای 49
1.6.9 تعيين فضاي سبز در هر يك از حوزههاي جمعيتي 50
1.6.10 تعیین نقشه مناطق خالی به عنوان حداکثر توان قابل افزایش به فضای سبز 50
1.6.11 نتایج 51
1.6.12 بحث 54
1.6.13 منابع مورد استفاده 56
1.6.14 Abstract 57

1-7 ) تعیین میزان تأثیر فضاي سبز شهري روي ارزش کاربري مسکوني

1.7.1 چکیده 58
1.7.2 مقدمه 59
1.7.3 ارزش گذاری املاک 59
1.7.4 پارامترهای موثر روی ارزش ملک 59
1.7.5 توصیفات زمانمند یا شرایط بازاری اقتصادی درزمان فروش 60
1.7.6 روش رگرسیون چندگانه غیرخطی 60
1.7.7 هم خطی چندگانه 60
1.7.8 دلایل هم خطی چندگانه 60
1.7.9 مقدار ویژه 61
1.7.10 تاثیرات هم خطی چندگانه 61
1.7.11 کشف هم خطی چندگانه 61
1.7.12 درگیر شدن باهم خطی چندگانه 61
1.7.13 مقدار تلورانس وفاکتور تورم واریانس 61
1.7.14 آنالیز آمار مکانی 62
1.7.15 کریجینگ معمولی 62
1.7.16 منطقه مورد مطالعه 62
1.7.17 تأثیر پارک شهري روي ارزش ملک مسکوني 63
1.7.18 داده های قیمت ملک مسکونی 64
1.7.19 اطلاعات هندسی املاک 64
1.7.20 دسته بندی پارامترهای موثر 64
1.7.21 تعیین روش بهینه درونیابی ارزش ملک 64
1.7.22 الگوی قیمت درمنطقه مورد مطالعه 65
1.7.23 تاثیر پارک شهری روی ارزش ملک مسکونی 65
1.7.24 نتیجه گیری 65
1.7.25 مراجع 65

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مطالعه موردی فضای سبز در مناطق مختلف از جنبه های گوناگون به کمک GIS

پدیده شهرنشینی پدیدهاي در حال پیشرفت سریع بوده، تحلیل مکان مناسـب و نحـوة توزیع جغرافیایی فضاي سبز شهري در توسعه و آینده شهر بسیار مهم است. انتخاب مکان مناسب براي پاركها و فضاهاي سبز شهري – که از مؤترین عناصر شـهري بـر تـداوم کیفیت زندگی مردم هستند-یک فرایند پیچیده است که نـه تنهـا نیازمنـد توانـاییهـاي تکنیکی فراوانی است، بلکه نیازهاي فضایی کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، محیطی و سیاسی را نیز میطلبد. چنین پیچیدگیهایی ناگزیر استفاده از ابزارهاي متعـدد تصـمیمگیـري، از قبیـل سیسـتم اطلاعـات جغرافیـایی (GIS) و روشهـاي آنــالیز تصـمیمگیـري چنــد معیاره (MCDA) همچون استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) ،(AHP) را مـیطلبـد

فهرست کامل فصل دوم مطالعه موردی فضای سبز در مناطق مختلف از جنبه های گوناگون به کمک GIS

2-1) ارزیابی اثرات پیکره بندي فضاي سبز نیشابور بر دماي سطح زمین و جزایر حرارتی

2.1.1 چکیده 67
2.1.2 مقدمه 68
2.1.3 ناحیه مورد مطالعه 69
2.1.4 مواد و روشها 70
2.1.5 انتخاب متریک ها 71
2.1.6 محاسبه دماي سطحی 71
2.1.7 نتایج 73
2.1.8 نتیجه گیری وجمع بندی 75
2.1.9 مراجع 76
2.1.10 Abstract 78

2-2) تجزیه و تحلیل روند تغییرات فضاي سبز شهري: مطالعه موردي منطقه دو تهران

2.2.1 چکیده 79
2.2.2 مقدمه 80
2.2.3 داده ها و روششناسی تحقیق 82
2.2.4 مواد و روش 82
2.2.5 محدوده مطالعاتی 82
2.2.6 نتایج 86
2.2.7 بررسی موقعیت و وسعت فضاهاي بـاز در قالـب نواحی نه گانه منطقه2 86
2.2.8 بررسی موقعیت و وسعت فضاهاي سبز طبیعی در قالب نواحی نه گانه منطقه دو 86
2.2.9 بررسی موقعیت و وسعت فضاهاي سبز مـصنوعی درقالب نواحی نه گانه منطقه2 86
2.2.10 بررسی موقعیت و وسعت مجموع فضاهاي سبز و بازدرقالب نواحی نه گانه منطقه2 88
2.2.11 وضعیت مجموع فضاهای سبز وباز سال1368 88
2.2.12 روند تغییرات مجمـوع فـضاي سـبز و بـاز طـی سالهای 1368 تا 1381 88
2.2.13 وضعیت مجموع فضاي سبز و باز سال 1 88
2.2.14 بحث ونتیجه گیری 89
2.2.15 کاربرد اصـول اکولـوژي سـیماي سـرزمین در برنامه ریزی فضای سبز شهری 89
2.2.16 منابع 90

2-3) تلفیق توابع تحلیلی GIS درطراحی مکان های بهینه فضای سبز

2.3.1 چکیده 93
2.3.2 مقدمه 95
2.3.3 مواد و روش ها 96
2.3.4 بحث و تحلیل 100
2.3.5 نتیجه گیری و پیشنهادات 106
2.3.6 منابع 107

2-4) بررسی کاربرد اصول آمایش سرزمین و GISدر توسعه جنل وفضای سبز

2.4.1 چکیده 109
2.4.2 مقدمه 110
2.4.3 مواد و روشها 111
2.4.4 مواد 111
2.4.5 منطقه مورد مطالعه 111
2.4.6 نرمافزارهای به کار رفته در این تحقیق 111
2.4.7 روش تحقیق 112
2.4.8 انجام مطالعات پایه 112
2.4.9 رقومی سازی اطلاعات وزمین مرجع کردن آن 112
2.4.10 جمع بندی وتلفیق اطلاعات 112
2.4.11 ارزیابی واحدهای آکولوژیک 112
2.4.12 نتایج و بحث 113
2.4.13 نتایج حاصل از مطالعات پایه 113
2.4.14 نتایج حاصل از جمع بندی وتلفیق اطلاعات 113
2.4.15 نتایج حاصل از ارزیابی 113
2.4.16 منابع 115
2.4.17 Abstract 116

2-5) تحلیل مکان مناسب فضاي سبز شهري با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی(AHP)وGIS

2.5.1 چکیده 117
2.5.2 مقدمه 118
2.5.3 هدف تحقیق 118
2.5.4 بیان مساله 118
2.5.5 پیشینه تحقیق 119
2.5.6 روش تحقیق 120
2.5.7 نتایج و یافته ها 126
2.5.8 بحث و نتیجه گیری 132
2.5.9 منابع 137

2-6) بررسي مقاومت به خشكي گونه هاي چوبي مناسب براي توسعه فضاي سبز اصفهان

2.6.1 چکیده 139
2.6.2 مقدمه 140
2.6.3 مواد و روش ها 141
2.6.4 انتخاب محل 141
2.6.5 گونه های مورد مطالعه 141
2.6.6 اندازه گيري پتانسيل آب برگ 142
2.6.7 منطقه جنگلي سراب گيان در نهاوند 142
2.6.8 تجزیه آماری 142
2.6.9 نتایج و بحث 142
2.6.10 منطقه بوانات 144
2.6.11 منطقه جنگلي حسين آباد قزوين 144
2.6.12 منطقه سي سخت ياسوج 146
2.6.13 منطقه صمغ آباد قزوین 146
2.6.14 نتیجه گیری 148
2.6.15 منابع 148

2-7) محاسبه تبخیر و تعرق فضاي سبز به روش سبال (مطالعه موردي: پارك ملت مشهد(

2.7.1 چکیده 150
2.7.2 مقدمه 151
2.7.3 مواد و روش ها 154
2.7.4 نتایج و بحث 159
2.7.5 نتیجه گیری 165
2.7.6 منابع 166
2.7.7 ABSTRACT 168

2-8) برنامه ریزی فضای سبز شهری باتاکید برمناطق گرم وخشک جنوب ایران

2.8.1 چکیده 170
2.8.2 مقدمه 171
2.8.3 تعریف ومفهوم فضای سبز 173
2.8.4 استانداردها و سرانه های فضای سبز شهری 174
2.8.5 معیارهای مکانیابی فضای سبز شهری 178
2.8.6 مطالعات اقلیمی در طراحی فضای سبز 178
2.8.7 بررسی گونه های گیاهی درمناطق گرم و خشک جنوب ایران 179
2.8.8 ملاک های موثردرانتخاب نوع گیاه 180
2.8.9 عوامل تاثیرگذار درمحیط گیاه 180
2.8.10 گونه های گیاه مناسب جهت کاشت درفضای سبز شهری مناطق گرم و خشک جنوب ایران 181
2.8.11 اهمیت بومی بودن گونه گیاهی 181
2.8.12 گونه های گیاهانی مناسب جهت کاشت درفضای سبز شهری 181
2.8.13 کهور 182
2.8.14 کنار 183
2.8.15 کز 183
2.8.16 تاغ 184
2.8.17 اکالیپتوس 185
2.8.18 نتیجه گیری 186
2.8.19 منابع 189
2.8.20 پیوست 192

2-9) بررسي، ارزيابي و پيشنهاد سرانه فضاي سبز شهري : نمونه موردي كلانشهر مشهد

2.9.1 چکیده 195
2.9.2 مقدمه 196
2.9.3 ويژگيهاي جغرافيايي شهر مشهد 198
2.9.4 ادبیات موضوعی 199
2.9.5 روش تحقیق 199
2.9.6 فرضیه تحقیق 200
2.9.7 موضوع شناسی 200
2.9.8 سرانه فضاي سبز پيشنهادي براي مشهد 208
2.9.9 نتیجه گیری 211
2.9.10 منابع 212

2-10) بررسي موفقيت كاج الدار براي ايجاد فضاي سبز در تهران

2.10.1 چکیده 214
2.10.2 سرآغاز 214
2.10.3 مواد و روش کار 216
2.10.4 روش پژوهش 216
2.10.5 نتایج 217
2.10.6 بحث و بررسی 219
2.10.7 منابع مورد استفاده 220

2-11) تحلیلی برتوزیع فضایی-مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان

2.11.1 چکیده 222
2.11.2 مقدمه 223
2.11.3 پیشینه ی تحقیق 223
2.11.4 استانداردهای فضای سبز شهری 224
2.11.5 مواد و روش ها ومعیارهای مکانیابی فضای سبز 226
2.11.6 موقعیت جغرافیایی شهر زاهدان 227
2.11.7 شرایط اقلیمی 228
2.11.8 منابع آب وکیفیت آن 229
2.11.9 ویژگی های جمعیتی 229
2.11.10 فضای سبز شهری 230
2.11.11 منطقه ی سه شهری زاهدان و وضعیت فضای سبزآن 231
2.11.12 توزیع فضایی-مکانی فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان 233
2.11.13 نتیجه گیری و پیشنهاد 237
2.11.14 منابع 240

2-12) تشخيص و بيماريزايي قارچهاي بيماريزاي چمن در فضاي سبز شيراز

2.12.1 چکیده 242
2.12.2 مقدمه 243
2.12.3 جداسازی از بافت آلوده 244
2.12.4 خالص سازی قارچ 244
2.12.5 تشخیص 244
2.12.6 روش بررسی 244
2.12.7 نمونه برداری 244
2.12.8 مایه Rhizoctonia 245
2.12.9 بیماری زایی 245
2.12.10 مایه PYTHIUM 245
2.12.11 کاشت بذرهای چمن 245
2.12.12 مایه FUSARIUM 245
2.12.13 تهیه مایه قارچ ها 245
2.12.14 تهیه مایه حاوی گروه هلمینتوسپوریوم ها 246
2.12.15 مایه PYTHIUM 246
2.12.16 مایه زنی Rhizoctonia 246
2.12.17 مایه زنی Fusarium 246
2.12.18 مايه زني گروه هلمينتوسپوريومها 247
2.12.19 جداسازی مجدد قارچ های مایه زنی شده 247
2.12.20 تعیین درصد بیماری زایی جدایه های جداسازی شده 247
2.12.21 نتایج 247
2.12.22 بحث 253
2.12.23 منابع 258

2-13) مدلسازی کیفیت زیباشناختی منظر در فضای سبز شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

2.13.1 چکیده 259
2.13.2 مقدمه 260
2.13.3 روش 261
2.13.4 مواد و روش ها 261
2.13.5 منطقه مورد مطالعه 261
2.13.6 نتایج 263
2.13.7 بحث و نتیجه گیری 267
2.13.8 References 268
2.13.9 Abstract 271

2-14) مقايسه برآورد ضريب گياهي فضاي سبز به كمك روش سبال و روش ليمپ (مطالعه موردي مشهد)

2.14.1 چکیده 272
2.14.2 Abstract 272
2.14.3 مقدمه 273
2.14.4 مواد وروش ها 275
2.14.5 منطقه مورد مطالعه 275
2.14.6 داده های مورد استفاده 275
2.14.7 محاسبه تبخير و تعرق فضاي سبز به روش سبال 276
2.14.8 محاسبه تبخير و تعرق گياه مرجع 276
2.14.9 ارزیابی مدل 277
2.14.10 نتایج و بحث 277
2.14.11 تبخیر و تعرق گیاه مرجع 277
2.14.12 تصحيح روابط محاسبه تبخير و تعرق 278
2.14.13 تبخير و تعرق فضاي سبز بر اساس روش سبال 279
2.14.14 محاسبه ضريب فضاي سبز بر اساس روش سبال 280
2.14.15 مقايسه ضريب فضاي سبز 284
2.14.16 نتیجه گیری 284
2.14.17 منابع 287

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید