50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کنترل خطی و غیرخطی و همزمان سازی سیستم های آشوبناک لورنز، چن و …

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل خطی و غیرخطی و همزمان سازی سیستم های آشوبناک لورنز، چن و … است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی کنترل کننده با روش های خطی و غیرخطی برای سیستم های آشوبناک بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش همزمان سازی سیستم های آشوبناک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شناسایی با استفاده از تئوری آشوب بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحی کنترل کننده با روش های خطی و غیرخطی برای سیستم های آشوبناک

امروزه ، موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدلیل بسیاری از شایستگی های سودمند بطور گسترده در کاربردهای صنعتی استفاده می شوند. با توجه به گشتاور بالا به نسبت وزن، توان بالا ، پاسخ سریع ، ساختار ساده و هزینه نگهداری کم ،pmsm بطور موثر در بسیاری از زمینه های صنعتی که نیاز به عملکرد بالا دارند، اعمال می گردند [۴-۱]. با این وجود هنوز چالش های بسیاری در کنترل یک pmsmبرای رسیدن به عملکرد برتر بخاطر داشتن ویژگی های غیر خطی بالا و رفتار آشوبناک وجود دارد. پدیده آشوب در pmsm بطور گسترده توسط او همکارانش مورد بررسی قرار گرفت [۵]. این تحقیقات نشان داد اگر پارامترهای سیستم در یک ناحیه مشخص قرار گیرند، نوسانات آشوبی اتفاق می افتد. از آنجا که نوسانات آشوبناک ناخواسته می تواند پایداری سیستم را از بین ببرد و یا حتی می تواند باعث فرو پاشی سیستم درایو گردد، حذف و کنترل آشوب در pmsmتوجه بسیاری را در زمینه کنترل غیر خطی موتور الکتریکی به خود جذب کرده است. روشهای کنترلی مختلف جهت حذف و کنترل آشوب در pmsm بیان شده است.

فهرست کامل فصل اول طراحی کنترل کننده با روش های خطی و غیرخطی برای سیستم های آشوبناک

1-1 ) کنترل دوشاخهشدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 ABSTRACT 1
1.1.3 مقدمه 1
1.1.4 مدلسازي و استخراج معادلات حاکم بر سیستم چرخدنده 2
1.1.5 دوشاخهشدگی و انتقال به آشوب در مدل چرخدنده 3
1.1.6 مدل سازی وتعریف سیستم کنترلی چرخ دهنده 4
1.1.7 شبیه سازی و بررسی نتایج 5
1.1.8 نتیجه گیری 8
1.1.9 مراجع 8

1-2 ) طراحي كنترلكنندههاي مد لغزشي انتگرالي- تناسبي براي سیستم های فوق آشوب با درنظرگرفتن عدم قطعیت،اغتشاش و ورودی های کنترلی غیرخطی

1.2.1 چکیده 9
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 معرفي مدل ديناميكي سيستم فوق آشوب 10
1.2.4 بیان مسئله واهداف کنترل سیستم 11
1.2.5 طراحی کنترل کننده مدلغزشی 11
1.2.6 طراحی بردار سطوح لغزشی 11
1.2.7 طراحی بردار سیگنال های کنترل لغزشی 12
1.2.8 نتایج شبیه سازی 13
1.2.9 نتایج شبیه سازی با استفاده از سیگنال های کنترلی و اغتشاش نویزسفید 14
1.2.10 نتايج شبيهسازي با استفاده از سيگنالهاي كنترلي و اغتشاش نویز سفید 14
1.2.11 نتایج شبیه سازی با استفاده از سیگنالهای کنترلی و اغتشاش پالسی 15
1.2.12 نتایج شبیه سازی با استفاده از سیگنالهای کنترلی و اغتشاش پالسی 15
1.2.13 نتیجه گیری 16
1.2.14 مراجع 16

1-3 ) كنترل لغزشي- تطبيقي سيستم فوق آشوب لورنز با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش، وروديهاي كنترلي غيرخطي و ناشناخته بودن پارامترهاي سيستم

1.3.1 چکیده 18
1.3.2 ABSTRACT 18
1.3.3 مقدمه 19
1.3.4 معرفی معادلات دینامیکی سیستم فوق آشوب لورنز 20
1.3.5 توصيف سيستم فوق آشوب لورنز همراه با ورودی های کنترلی غیرخطی،اغتشاش،عدم قطعیت و پارامترهای نامعلوم 21
1.3.6 طراحي كنترلكنندههاي مد لغزشي با تعریف دوسطح لغزشی-تطبیقی 22
1.3.7 تعریف سطوح لغزشی-تطبیقی واثبات پایداری دینامیکی مدلغیزشی سیستم فوق آشوب لورنز 22
1.3.8 طراحی بردار سیگنال های کنترلی لغزشی-تطبیقی واثبات شرط رسیدن 23
1.3.9 نتایج شبیه سازی 26
1.3.10 نتایج شبیه سازی با استفاده از سیگنالهای کنترلی رابطه 26
1.3.11 نتایج شبیه سازی با استفاده از سیگنالهای کنترل رابطه 27
1.3.12 نتیجه گیری 28
1.3.13 مراجع 28

1-4 ) کنترل آشوب مبتني بر ترکيب کنترل مد لغزشي ترمينال انتگرالي هوشمند با يک سطح لغزشي جديد و سيستم استنتاج فازي- عصبي تطبيقي

1.4.1 چکیده 30
1.4.2 Abstract 30
1.4.3 مقدمه 31
1.4.4 توصیف سیستم 32
1.4.5 کنترل مد لغزشي ترمينال انتگرالي هوشمند 33
1.4.6 اثبات پايداري مد لغزشي ترمينال انتگرالي هوشمند 35
1.4.7 ساختار و آموزش سيستم استنتاج فازي- عصبي تطبيقي 36
1.4.8 الگوریتم زنبور 38
1.4.9 تابع هزینه 39
1.4.10 نتایج شبیه سازی 39
1.4.11 نتیجه گیری 42
1.4.12 مراجع 42

1-5 ) چگونگي مدلينگ رفتار سيستم هاي آشوبناك با استفاده از كنترلر فازي

1.5.1 چکیده 44
1.5.2 مقدمه 45
1.5.3 مدلسازي فازي سوگنو 46
1.5.4 برخي از خواص اساسي 47
1.5.5 بخش غيرخطي سيستم هاي آشوبي 47
1.5.6 رابطه ي نقطه ي تعادل سيستم هاي آشوبي با قوانين فازي 47
1.5.7 مراحل مدلینگ 48
1.5.8 مثال عددی 49
1.5.9 نتیجه گیری 51
1.5.10 مراجع 51

1-6 ) کنترل سیستم آشوبناک ژیروسکوپ دوبعدی با انواع روشهای کنترل غیرخطی

1.6.1 چکیده 53
1.6.2 مقدمه 53
1.6.3ژیروسکوپ 54
1.6.4 توصیف معادله دینامیکی 54
1.6.5 شبیه سازی 56
1.6.6 شبیه سازی ومعادلات دینامیک مدلغزشی مرتبه اول 56
1.6.7 شبیه سازی ومعادلات دینامیک مدلغزشی مرتبه دوم 57
1.6.8 شبیه سازی ومعادلات دینامیک مدلغزشی مرتبه بالا 57
1.6.9 جمع بندی ونتیجه گیری 59
1.6.10 مراجع 59

1-7 ) طراحی کنترل کننده برای سيستم غير خطی آشوبناک به کمک رويتگر بهينه فازی

1.7.1 چکیده 60
1.7.2 مقدمه 60
1.7.3 ساختار الگوریتم پیشنهادی 61
1.7.4 شبیه سازی 62
1.7.5 نتیجه گیری 65
1.7.6 منابع 66

1-8 ) بکارگیری کنترل کننده پیش بین برای کنترل رفتار آشوبناک موتور سنکرون مغناطیس دائم

1.8.1 چکیده 67
1.8.2 مقدمه 67
1.8.3 مدل موتور سنکرون مغناطیس دائم 68
1.8.4 طراحی کنترلر GPCبرای موتور سنکرون مغناطیس دائم 68
1.8.5 نتایج شبیه سازی 70
1.8.6 نتیجه گیری 71
1.8.7 منابع 71

1-9 ) كنترل سيستمهاي آشوبناك با فيدبك تاخيري توسعه يافته

1.9.1 چکیده 73
1.9.2 مقدمه 73
1.9.3 شرح مسئله 74
1.9.4 طراحی فیدبک تاخیری 74
1.9.5 مثال وشبیه سازی ها 75
1.9.6 نتیجه گیری 76
1.9.7 مراجع 76

1-10 ) روش هاي كنترلي سيستم هاي آشوبناك توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي

1.10.1 چکیده 78
1.10.2 مقدمه 78
1.10.3 كنترل سيستم آشوبناك با استفاده از تخمينگر عصبی RBF 79
1.10.4 كنترل تطبيقي عصبي سيستم هاي آشوبناك 80
1.10.5 پياده سازي روش استفاده از تخمينگر عصبي 80
1.10.6 پياده سازي روش كنترل تطبيقي عصبي 82
1.10.7 نتیجه گیری 84
1.10.8 مراجع 84

1-11 ) طراحی کنترلر بهینه غیرخطی هوشمند سیستم آشوبناک چن مبنی بر دیدگاه معادله ریکاتی وابسته به حالت

1.11.1 چکیده 85
1.11.2 مقدمه 85
1.11.3 معرفی سیستم 86
1.11.4 نتایج اصلی 87
1.11.5 وجود کنترل کننده و تجزیه و تحلیل پایداري 87
1.11.6 روش سري تیلور براي حل معادله ریکاتی وابسته به حالت 87
1.11.7 نتایج شبیه سازی 88
1.11.8 نتیجه گیری 93
1.11.9 مراجع 93

1-12 ) کنترل سیستمهاي آشوبی با استفاده از روش خطیسازي فیدبک تطبیقی

1.12.1 چکیده 95
1.12.2 مقدمه 95
1.12.3 خطی سازی فیدبک 95
1.12.4 روش خطی سازي ورودي – حالت 96
1.12.5 روش خطی سازی ورودی-خروجی 96
1.12.6 معرفی سیستم آشوبناک 96
1.12.7 سیستم آشوب Genesio-Tesi 97
1.12.8 تحلیل روش خطیسازي فیدبک 98
1.12.9 خطی سازي ورودي- حالت 98
1.12.10 خطی سازی ورودی-خروجی 98
1.12.11 شبیه سازي سیستم کنترلی 99
1.12.12 نتیجه گیری 100
1.12.13 مراجع 100

1-13 ) سنكرون سازي مقاوم سيستم هاي آشوبناك بر پايه قوانين بهينه درجه به کمک کنترل تطبیقی

1.13.1 خلاصه 101
1.13.2 مقدمه 101
1.13.3 معرفی کنترل کننده و آنالیز پایداری 102
1.13.4 شبیه سازی 103
1.13.5 نتیجه گیری 104
1.13.6 مراجع 105

1-14 ) طراحی ومقایسه کنترل تطبیقی L1 بایک روش کنترلی برای پایدارسازی سیستم آشوبناکLU

1.14.1 خلاصه 107
1.14.2 مقدمه 107
1.14.3 ساختار کنترل تطبیقی L1 108
1.14.4 طراحی کنترل تطبیقی L1 برای سیستم آشوب لیو 110
1.14.5 شبیه سازی وتحلیل نتایج 112
1.14.6 نتیجه گیری 116
1.14.7 مراجع 116

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم همزمان سازی سیستم های آشوبناک

آشوب رفتاري به ظاهر تصادفی و بی نظم است که در بسیاری از پدیده های دنیای واقعی رخ می دهد. ابزار تحلیل پدیده های طبیعی برای محققین، معادلات دیفرانسیل است. پوانکاره معادلاتی را در توصیف رفتار آشوب گونه ی سیستمهای مکانیکی ارائه کرد. با این وجود،پدیده ی آشوب مورد توجه واقع نشد تا زمانی که در سال 1963 هواشناسی به نام ادوارد لورنز مقاله ای در رابطه با این پدیده انتشار داد. پس از معرفی این سیستم آشوبناک، سیستم هاي آشوبناک دیگری معرفی شدند. در سال ،1980 مهندسین برق براي اولین بار وجود آشوب در سیستمهاي الکتریکی را اعلام کردند. به دلیل وجود رفتار نویزي مدارات الکترونیکی آشوبناك، مهندسین برق کار با این گونه مدارات را کار سختی دانستند. تا این که در سال ،1989 فیزیکدان ها بودند که نشان دادند آشوب، پدیدهاي است که قابلیت کنترل شوندگی دارد

فهرست کامل فصل دوم همزمان سازی سیستم های آشوبناک

2-1) بررسي همزمان سازي سيستم هاي آشوب لو و چن با استفاده ازروش فيدبك خطي وكنترل

2.1.1 چکیده 118
2.1.2 مقدمه 119
2.1.3 همزمان سازي سيستم هاي آشوبگر يكپارچه 119
2.1.4 روش فیدبک خطی 119
2.1.5 روش كنترل مد لغزشي 121
2.1.6 شبیه سازی 121
2.1.7 نتیجه گیری 126
2.1.8 فهرست منابع و ماخذ 126

2-2) طراحی کنترل کننده به روش فراپیچش به منظور همزمان سازي ژیروسکوپ هاي آشوبناك

2.2.1 خلاصه 128
2.2.2 مقدمه 129
2.2.3 فرمول بندي دینامیک ژیرسکوپ 130
2.2.4 طراحی کنترل کننده 132
2.2.5 نتایج 134
2.2.6 نتیجه گیری 139
2.2.7 مراجع 140

2-3) کاهش زمان سنکرون سازی سیستم های آشوبناک بوسیله کنترل تطبیقی

2.3.1 چکیده 142
2.3.2 مقدمه 142
2.3.3 فرآیند طراحی کنترل کننده وشناسایی پارامترهای نامشخص 143
2.3.4 فرایند سنکرون سازی 144
2.3.5 سنکرون سازی معمولی 144
2.3.6 سنکرون سازی تطبقی 146
2.3.7 شبیه سازی 146
2.3.8 نتیجه گیری 149
2.3.9 مراجع 149

2-4) طراحی و پیادهسازي تجربی مدار سنکرونسازي دو سیستم آشوبناك یکپارچه

2.4.1 چکیده 150
2.4.2 مقدمه 150
2.4.3 توصیف معادلات سیستم آشوبناك یکپارچه 151
2.4.4 سنکرون سازي 152
2.4.5 مدار معادل الکتریکی 153
2.4.6 شبیه سازي مدار طراحی شده 156
2.4.7 پیاده سازی تجربی 157
2.4.8 نتیجه گیری 157
2.4.9 مراجع 157

2-5) همزمان سازی سیستم آشوبناک مرتبه کسری اقتصادی با استفاده از کنترل مد لغزشی ترمینال مرتبه کسری-ژنتیک

2.5.1 چکیده 160
2.5.2 مقدمه 160
2.5.3 مشتقات کسری و روش های تقریب آنها 161
2.5.4 همزمان سازی با استفاده از کنترل مودلغزشی ترمینال مرتبه کسری برای سیستم هایی با ساختار متفاوت 161
2.5.5 نتایج شبیه سازی 163
2.5.6 معرفی سیستم آشوبناک 163
2.5.7 سیستم آشوبناک مرتبه کسری اقتصادی 163
2.5.8 همزمان سازی سیستم آشوبناک مرتبه کسری اقتصادی 163
2.5.9 نتیجه گیری 165
2.5.10 مراجع 166

2-6) همزمان سازی سیستم آشوبی دافینگ با پارامترهای نامعین به روش کنترل تطبیقی

2.6.1 خلاصه 167
2.6.2 مقدمه 167
2.6.3 طراحی کنترل تطبیقی برای همزمان سازی یک سیستم آشوبی 168
2.6.4 طراحی کنترل کننده تطبیقی 169
2.6.5 نتیجه گیری 171
2.6.6 مراجع 171

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شناسایی با استفاده از تئوری آشوب

تحقیقات زیادی در زمینه ی تخمین پارامترهای سیستم آشوب ارائه شده است که مهمترین تحقیقات مبتنی بر روش الگوریتم تکاملی می باشد.لیو و همکارانش از الگوریتم هوش جمعی مورچه برای تشخیص پارامترهای سیستم آشوب لورنز استفاده نمودند. می دانیم الگوریتم ACO نوعی الگوریتم بهینه سازی هوشمند می باشد که از رفتارهای گروهی مورچه گان برای پیدا کردن غذا الهام گرفته شده است(1) در (2) تخمین پارامترهای سیستم آشوب لورنز با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است.
در (3) از الگوریتم تفاضلی برای شناسایی سیستم آشوب لورنز استفاده شده است و عملکرد این الگوریتم با الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است که دقت نتایج شبیه سازی بالای این الگوریتم را نشان می دهد. در ادامه آقای تایو و همکارانش بااستفاده از الگوریتم جستجوی کوکو پارامترهای سیتم آشوب لورنز را شناسایی نموده است. در ابتدا پارامترهای سیستم آشوب لورنز بوسیله الگوریتم سیاه چاله به صورت جداگانه توسط آقای حاسن و موال هاروی تخمین زده شد در این کار در این مقاله الگوریتم بهینه سازی سیاهچاله (BH) برای حل مشکل کمینه جریان برق با توجه به هزینه سوخت نسبی، کاهش انحراف ولتاژ و بهبود پایداری ولتاژ به عنوان یک توابع هدف مورد استفاده قرار می گیرد

فهرست کامل فصل سوم شناسایی با استفاده از تئوری آشوب

3-1 ) بررسی شرایط ورفتار ارتعاشات آشوبناک درگاورنر گریز ازمرکز

3.1.1 چکیده 173
3.1.2 مقدمه 173
3.1.3 معادلات حرکت 174
3.1.4 دیاگرام دوشاخه ای شدن 175
3.1.5 بزرگترین نمای لیاپانوف 176
3.1.6 فضای فازی،نگاشت پوانکاره،پاسخ زمانی وطیف توانی 178
3.1.7 نتیجه گیری 180
3.1.8 مراجع 180

3-2 ) پيش بينی سرعت باد بر اساس نظریه آشوب

3.2.1 چکیده 181
3.2.2 مقدمه 181
3.2.3 نمای لیاپانوف 182
3.2.4 سری های زمانی آشوبی 182
3.2.5 بعد همبستگی 182
3.2.6 شبکه عصبی RBF 183
3.2.7 بازسازی فضای باز 183
3.2.8 پیش بینی سری زمانی 183
3.2.9 نتایج شبیه سازی 184
3.2.10 پیش بینی سرعت باد با استفاده از شبکه RBF 184
3.2.11 پیش پردازش داده ها 185
3.2.12 نتیجه گیری 185
3.2.13 مراجع 186

3-3 ) شناسایی پارامترهای سیستم فوق آشوب چن به وسیله الگوریتم سیاه چاله

3.3.1 چکیده 187
3.3.2 مقدمه 187
3.3.3 سیسنم آشوب 188
3.3.4 فوق آشوب چن 188
3.3.5 الگوریتم سیاه چاله 189
3.3.6 معرفی تابع هدف 191
3.3.7 شبیه سازی و نتایج 192
3.3.8 نتیجه گیری 194
3.3.9 مراجع 195

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید