50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی معماری هوشمند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معماری هوشمند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طبیعت گرایی و اصول طراحی در معماری هوشمند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نقش تکنولوژی در هوشمند سازی معماری بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول طبیعت گرایی و اصول طراحی در معماری هوشمند

هوشمندی در معماری میتواند معانی و مفاهیم ویژهای را دربر داشته باشد، در بعضی مواقع این هوشمندی مربوط به ساختارهای داخلی بنا و سیستمهای برق و تأسیسات هوشمند میباشد که در جهت رفاه و آسایش استفاده کنندگان از فضای داخلی به کار برده میشوند. در برخی موارد هوشمندی مربوط به سازههای هوشمند میباشد که بسته به نوع عملکرد سازه طراحی شده و خاصیت ویژهای از هوشمندی را میتوان در آن بهکار برد و در برخی موارد دیگر هوشمندی مربوط به مصالح مورد استفاده در بنا میباشد که در این مصالح باتوجه به مکانیزم کارکردی خودشان به نوعی دارای هوشمندی ذاتی خواهند بود

فهرست کامل فصل اول طبیعت گرایی و اصول طراحی در معماری هوشمند

1-1 ) طبیعتگرایی و معماری هوشمند

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 تعریف و تبیین معماری هوشمند 2
1.1.4 معماری هوشمند یا .. 2
1.1.5 طبیعت گرایی در معماری 3
1.1.6 پوسته های هوشمند 5
1.1.7 الگوبرداری از طبیعت در طراحی پوستههای هوشمند 7
1.1.8 هماهنگی طی از طریق حذف و یا اضافه کردن اجزاء 8
1.1.9 هماهنگی با محیط از طریق تغییر هندسه و ساختار 9
1.1.0 تغییر شکل خطی 9
1.1.11 تتغییر شکل مرکزگرا 10
1.1.12 تغییر شکل مفصلی 11
1.1.13 تغییر شکل ترکیبی 12
1.1.14 الگوی توسعه مدولار 13
1.1.15 نتیجه گیری 14
1.1.16 منابع 14

1-2 ) برنامه ریزی خانه هوشمند واکوتوریسم:راهبردهای طرح مسکونی جهت هوشمندسازی و مدیریت مصرف انرژی

1.2.1 چکیده 16
1.2.2 مقدمه 16
1.2.3 تعریف سیستم هوشمند ساختمان 17
1.2.4 سیستم مدیریت ساختمان هوشمند 17
1.2.5 اهداف به کارگیری سیستم مدیرتی ساختمان 17
1.2.6 مزایا و نتایج بهره برداری ازساختمان هوشمند 18
1.2.7 استراتژی های مناسب سیستم هوشمند درکاهش مصرف انرژی 18
1.2.8 اجزای یک ساختمان هوشمند ایده آل 18
1.2.9 رشد هوشمند 18
1.2.10 اصول رشد هوشمند 19
1.2.11 معماری هوشمند 19
1.2.12 ویژگی های اصلی معماری هوشمند 20
1.2.13 فرایند طراحی معماری هوشمند 20
1.2.4 مصالح هوشمند 20
1.2.5 طبقه بندی مصالح هوشمند 20
1.2.6 ضرورت و بهینه سازی مصرف انرژی 20
1.2.7 روش های بهینه سازی مصرف انرژی 21
1.2.8 اهداف و اهمیت استفاده از ساختمان هوشمند 22
1.2.9 زیست محیط 22
1.2.10 مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی 23
1.2.11 زیر شاخه سیستم مدیریت ساخمتمان هوشمند 23
1.2.12 سیستم مدیریت مصرف انرژی درساختمان مسکونی 23
1.2.13 مدیریت طرح مسکونی 23
1.2.14 نیازهای کنترلی درفضاهای داخلی یک واحد مسکونی با تفکیک فضاها 24
1.2.15 ازجمله مزایای سیستم هوشمند 26
1.2.16 منابع 27

1-3 ) بهرهگیری از تکنولوژی تشخیص چهره در خلق معماری هوشمند احساسگرا:رهیافتی در بازشناسی احساسات کاربران در ادراک بصری نمای ساختمان هوشمند

1.3.1 چکیده 29
1.3.2 مقدمه 30
1.3.3 معماری هوشمند احساسگرا 31
1.3.4 انواع روشهای طراحی احساسگرا و ارزیابی احساسات و مزایا و معایب آنها 31
1.3.5 تکنولوژی تشخیص چهره و کاربرد آن در معماری 32
1.3.6 نحوه پردازش تصاویر چهره 32
1.3.7 دسته بندی انواع حالات چهره 33
1.3.8 فرایند پژوهش 34
1.3.9 کاربرد تکنولوژی تشخیص چهره در معماری هوشمند احساسگر 34
1.3.10 جمع آوری و دستهبندی نمونه ها و چگونگی اجرای فرم به محیط معماری 34
1.3.11 پیش پردازش و انتخاب ویژگی های احساسی 35
1.3.12 ارائه پرسش نامه 35
1.3.13 تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از پرسش نامه 36
1.3.14 آنالیز تصاویر ویدئویی 38
1.3.15 پردازش تصاویر چهره 38
1.3.16 الگوی تغییرات نما به شکل هوشمند 39
1.3.17 مقایسه نتایج برآمده از پرسشنامه و آنالیز چهره به صورت کمی 42
1.3.18 نتیجه گیری 42
1.3.19 منابع 44
1.3.20 Abstract 46

1-4 ) اصول طراحی ساختمان های هوشمند در تبریز

1.4.1 چکیده 47
1.4.2 مقدمه 48
1.4.3 روش تحقیق 48
1.4.4 بیان مساله 48
1.4.5 اهداف 48
1.4.6 هوشمندسازی یكپارچه ساختمان 49
1.4.7 اجزای سیستم مدیریت ساختمان 49
1.4.8 مزایای رشد سریع فن آوری اطلاعات در صنعت ساختمان 49
1.4.9 اتوماسیون خانگی در خانه های هوشمند 50
1.4.10 نمونه ای از ساختمان های هوشمند در حال ساخت و توسعه 52
1.4.11 توجیه اقتصادی استفاده از سیستم 52
1.4.12 نتیجه گیری 53
1.4.13 مراجع 53

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نقش تکنولوژی در هوشمند سازی معماری

همانطور که در تصوير 3 معلوم است، هر يک از زير سيستم ها داده هاي مناطق مختلف شهر را جمع آوري مي کند. هر منطقه، ابر (cloud) مرکز داده هاي مخصوص خود را در سطح سايت دارد. براي مثال، سيستم مديريت آب و پسماند، سايت هاي بيشماري در سطح شهر خواهد داشت که هر يک از آنها داده هاي منطقة خود را حفظ مي کند. به همين ترتيب، تأمين و مديريت برق، مديريت گاز و ديگر سيستمهاي خدمات عمومي نيز سايتهاي منطقه اي مختلفي در سطح شهر دارند.
بهطور سنتي، شهر به مناطق مديريتي تقسيم ميشود و هر منطقه، دفاتر خدمات عمومي خاصي براي خود دارد. معماري پيشنهادي بهخوبي با اين دستورالعمل متناسب است که هر يک از خدمات عمومي يا خدمات شهري، يک نمايندگي منطقهاي دارد. با توجه به چالشهاي اجتماعي و فني، تصور ميشود هدف شهر هوشمندتر دستيابي به شيوة افزايشي است. اين معماري با معرفي مفهوم خدمات در سطح منطقه، از حرکت تدريجي به سوي شهر هوشمند پشتيباني ميکند.
هر يک از مناطق خدمات شهري، سيستم مستقل براي خود دارد که متشکل از يک مرکز دادههاي محلي، حسگر بيسيم، زيرساخت شبکه و فناوري و مؤلفههاي مرتبط با تسهيلات است. سايت منطقهاي، محيطي است که پردازش، ذخيره، شبکهبندي و مديريت دادهها را در يک منطقه تأمين ميکند. اين سايتها، براي ارائة خدمات منطقهاي به کاربران، از طريق خدمات وب با يکديگر تعامل دارند

فهرست کامل فصل دوم نقش تکنولوژی در هوشمند سازی معماری

2-1) بررسي تأثير تكنولوژي هاي ديجيتال در هوشمندسازي فضاهاي معماري

2.1.1 چکیده 54
2.1.2 مقدمه 55
2.1.3 روش انجام پژوهش 55
2.1.4 تكنولوژي ديجيتال 55
2.1.5 معماري ديجيتال 56
2.1.6 معماري هوشمند 57
2.1.7 طراحي معماري ساختمان ديجيتال و مفاهيم آن 58
2.1.8 قابليت ها و مزاياى طراحي ساختمان هاى هوشمند 59
2.1.9 سيستم هاي تطابق پذير 60
2.1.10 نمود تاثير تكنولوژي ديجيتال در طراحي ساختمان ها 60
2.1.11 نتیجه گیری 64
2.1.12 منابع 64

2-2) ساختمانهای هوشمند

2.2.1 چکیده 65
2.2.2 مقدمه 66
2.2.3 روش تحقیق 66
2.2.4 ادبیات تحقیق 66
2.2.5 تعاریف 67
2.2.6 مواد و مصالح هوشمند 68
2.2.7 چگونگی کارکرد سازه های هوشمند 68
2.2.8 مزیت های ساختمان هوشمند 70
2.2.9 اهم مزیت های ساختمان هوشمند 71
2.2.10 پاتوماسیون در معماری 71
2.2.11 اجزا اصلی معماری هوشمند 72
2.2.12 ورودی سیستم 72
2.2.13 پردازش و تحلیل داده های اطلاعاتی 72
2.2.14 خروجی سیستم 73
2.2.15 صرفه جویی درانرژی 73
2.2.16 نتیجه گیری 74
2.2.17 مراجع 75

2-3) تبیین ارتباط شهر هوشمند و الگوی رشد توسعه پایدار شهری در معماری و شهرسازی

2.3.1 خلاصه 76
2.3.2 مقدمه 76
2.3.3 توسعه پایدار 77
2.3.4 توسعه پایدار شهری 78
2.3.5 شهرهوشمند 79
2.3.6 فعالیت هاى شهر هوشمند 80
2.3.7 مهمترین مزایای شهر الکترونیك 80
2.3.8 مزایا و دستاوردهای شهر الکترونیك در ارتباط با توسعه پایدار شهری 82
2.3.9 نتیجه گیری 83
2.3.10 منابع 84
2.3.11 Abstract 85

2-4) معماري شهر هوشمند: بایدها و نبایدها

2.4.1 چکیده 86
2.4.2 مقدمه 86
2.4.3 فعاليتهای مرتبط 87
2.4.4 چالش های اصلی 88
2.4.5 معماری پيشنهادی برای شهر هوشمند 91
2.4.6 مدل پيشنهادی و چالشها 94
2.4.7 نتیجه گیری 96
2.4.8 منابع 96

2-5) معماری هوشمند و سازه های سبز

2.5.1 چکیده 99
2.5.2 مقدمه 100
2.5.3 روش تحقیق 100
2.5.4 معماری 101
2.5.5 معماری سبز 102
2.5.6 کلیات و اهداف معماری سبز 102
2.5.7 موضوعات مطرح در معماری و مصالح سبز 103
2.5.8 مؤلفه های تأثیرگذار بر معماری سبز 104

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید