50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بررسی عملکرد و کاربرد انواع میراگرها در کنترل سازه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی عملکرد و کاربرد انواع میراگرها در کنترل سازه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی عملکرد میراگرهای جرمی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی عملکرد میراگرهای TADAS بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی عملکرد میراگرهای شکافدار بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کاربرد میراگرها در کنترل سازه ها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی عملکرد میراگرهای جرمی

میراگرهای جرمی تنظیم شده (Tuned Mass Damper, TMD)، ابزارهای کاهنده دامنه ارتعاشات و جاذب انرژی هستند که با ارتعاش خود می توانند انرژی جنبشی سازه را جذب نموده و نوسانات سازه هایی را که بر روی آنها نصب می شوند، کاهش دهند. این میراگرها برای فعالیت خود نیاز به منبع خارجی انرژی نداشته و از این رو در شمار میراگرهای غیر فعال قرار می گیرند. این نوع میراگرها معمولا از یک جرم که به وسیله یک فنر به سازه اصلی متصل می شود، تشکیل می گردند. خصوصیات دینامیکی اجزاء و میراگر و مشخصات جرم استفاده شده در میراگرهای جرمی تنظیم شده، عوامل موثر در کاهش ارتعاشات سازه ها می باشند [1-5]

فهرست کامل فصل اول بررسی عملکرد میراگرهای جرمی

1-1 ) ارزیابی احتمالاتی عملکرد میراگرهای جرمی در سازههای بلند فولادی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش تحقیق 3
1.1.4 یافته ها و بحث 6
1.1.5 نتیجه گیری 8
1.1.6 منابع 9

1-2 ) بهینه سازی پارامتریک میراگر جرمی تنظیم شده تحت تحریک لرزه ای سینوسی

1.2.1خلاصه 10
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 تعیین پارامترهای بهینه برمبنای کمینه کردن بیشینه ی تغییرمکان جانبی سازه 12
1.2.4 قاب تحت تحریک لرزه ای سینوسی بامیراگر جرمی 12
1.2.5 بهینه سازی رفتار قاب در زلزله با TMD 13
1.2.6 مدل سازی با استفاده از نرم افزار: Opensees 15
1.2.7 نتایج 16
1.2.8 مراجع 16

1-3 ) بررسی تاثیر میراگرهای جرمی درسازه های با ارتفاع زیاد در زلزله و باد

1.3.1 چکیده 18
1.3.2 مقدمه 18
1.3.3 میراگرهای جرمی پاندولی 18
1.3.4 میراگرهای جرمی تنظیم شده 21
1.3.5 مطالعات موردی 23
1.3.6 مطالعات موردی درسیستم MDOF 23
1.3.7 نتیجه گیری 27
1.3.8 مراجع 27

1-4 ) كنترل لرزهاي سازهها توسط ميراگرهاي جرمي تنظيم شده نيمهفعال با استفاده از کنترل کننده فازی

1.4.1 خلاصه 28
1.4.2 مقدمه 28
1.4.3 تعيين مشخصات سيستم ميراگر نيمه فعالMR 29
1.4.4 كنترل فازي ميراگر جرمي تنظيم شده نيمه فعال 30
1.4.5 شبيه سازي سيستم و كنترل كننده فازي 31
1.4.6 تنایج شبیه سازی 33
1.4.7 نتایج 35
1.4.8 مراجع 35

1-5 ) مطالعه آزمایشگاهی عملکرد میراگر های جرمی تنظیم شده در سازه های یک درجه آزادی

1.5.1 خلاصه 36
1.5.2 مقدمه 36
1.5.3 مبانی طراحی میراگرهای جرمی تنظیم شده 37
1.5.4 مشخصات مدل آزمایشگاهی 39
1.5.5 تاثیر میراگرهای جرمی تنظیم شده بر کاهش ارتعاشات سازه ای 40
1.5.6 ارتعاش سازه اصلی و میراگر در فاز مقابل 41
1.5.7 نتیجه گیری 42
1.5.8 مراجع 42

1-6 ) سنجش عملکرد میراگرهای جرمی مختلف درکنترل نوسان های سازه

1.6.1 چکیده 44
1.6.2 مقدمه 44
1.6.3 سختی بهینه میراگر جرمی 46
1.6.4 روش کائر 46
1.6.5 روش میراندا 46
1.6.6 روش سادک 47
1.6.7 رابطه سازی پاسخ های سازه با میراگر جرمی 47
1.6.8 سنجش عملکرد میراگرهای جرمی با معیارهای پیشنهادی 50
1.6.9 خلاصه و نتیجه گیری 52
1.6.10 مراجع 53

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی

استفاده از میراگرهای اصطکاکی برای کاهش پاسخ دینامیکی سازه ها در برابر بارهای جانبی باد و زلزله به عنوان یک سیستم ارزان قیمت مستهلک کنندهی انرژی که به راحتی قابل نصب و تعمیر می باشد، توسط محققان زیادی مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است. از این جمله می توان به مطالعات انجام شده توسط پال و مارش، همچنین آیکن و همکاران، گریگورین و پاپو اشاره نمود. استفاده از میراگر اصطکاکی چرخشی برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ توسط مؤلا و بیلیو مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت. این افراد پاسخ یک قاب فولادی یک طبقهی مجهز به بادبندهای شورون (مهاربند ۸)| پیش تنیده همراه با میراگر اصطکاکی چرخشی را مورد بررسی قرار دادند. هم چنین تحقیقات تکمیلی بر روی قاب های مهاربندی شده مجهز به میراگر اصطکاکی چرخشی در سال ۲۰۰۷ توسط پارک و همکاران انجام گرفت.

فهرست کامل فصل دوم بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی

2-1) عملكرد قابهاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي دوراني

2.1.1 چکیده 54
2.1.2 ABSTRACT 54
2.1.3 مقدمه 55
2.1.4 معرفي ميراگر اصطكاكي دوراني و پارامترهاي مـوثر برآن 56
2.1.5 مدل پیشنهادی 59
2.1.6 بررسي ميراگر اصطكاكي دوراني در قابهاي فولادي 60
2.1.7 بحث و بررسی 64
2.1.8 نتایج 65
2.1.9 مراجع 65

2-2) پارامترهای موثر در کنترل پیچش ساختمان های نامتقارن توسط میراگرهای اصطکاکی

2.2.1 چکیده 67
2.2.2 ABSTRACT 67
2.2.3 مقدمه 68
2.2.4 مدل های نامتقارن 69
2.2.5 مدلهای تحلیلی 69
2.2.6 مدل متقارن پایه 69
2.2.7 توزیع میراگرها 70
2.2.8 مدلسازی میراگر اصطکاکی 71
2.2.9 مشخصات رکورد زلزله های مورد استفاده 71
2.2.10 نتایج تحلیل 72
2.2.11 جمع بندی 76
2.2.12 مراجع 77

2-3) کنترل پیچش ساختمان های یک طبقه ی نامتقارن جرمی توسط میراگرهای اصطکاکی

2.3.1 چکیده 78
2.3.2 مقدمه 78
2.3.3 مدلهای تحلیلی 79
2.3.4 مدل متقارن پایه 79
2.3.5 مدلهای نامتقارن 79
2.3.6 تویع میراگرها 80
2.3.7 مدلسازی میراگر اصطکاکی 80
2.3.8 نتایج تحلیل 81
2.3.9 مشخصات رکورد زلزله های مورد استفاده درتحلیل 81
2.3.10 نتیجه گیری 83
2.3.11 منابع 84

2-4) مقاومسازي ساختمانهاي فولادي بهكمك ميراگرهاي اصطكاكي چرخشي

2.4.1 چکیده 85
2.4.2 Abstract 85
2.4.3 مقدمه 86
2.4.4 مشخصات میراگر اصطکاکی چرخشی 86
2.4.5 مدل کردن سازه شامل میراگر 87
2.4.6 صحت سنجی مدل سازی 89
2.4.7 برآورد نیروی لغزش بهینه درمیراگر 90
2.4.8 بررسی عملکرد لرزه ای سازه شامل میراگر 92
2.4.9 بحث و نتیجه گیری 95
2.4.10 مراجع 95

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی عملکرد میراگرهای TADAS

طراحی ساختمان ها در برابر زلزله های بزرگ بر این اساس است که سازه بتواند با شکل پذیری خود انرژی زلزله را جذب و مستهلک نماید. شکل پذیری در مهندسی سازه تغییر شکل غیر الاستیک مواد در ناحیه مورد انتظارمی باشد. گرچه در سازه های شکل پذیر تغییر شکل های بزرگ غیر الاستیک ایجاد می گردد که ممکن است پس از زلزله از نقطه نظر هزینه و ایمنی سازه مور استفاده قرار نگیرد. در سال های اخیر، به توسعه وسایل مؤثر در استهلاک انرژی لرزه ای القا شده در سازه اهمیت بیشتری داده شده است که پاسخ سازه را در ناحیه الاستیک نگه دارد. در این مورد میراگرها برای کم کردن اثر نیروی زلزله به سازه ها استفاده می شوند. برخی از میراگرها با تغییر فرکانس ارتعاشی سازه و با محدود کردن شتاب انتقالی به سازه مانع نفوذ انرژی زلزله به سازه می شوند در حالیکه در نوعی دیگر با عنوان میراگرهای انرژی، انرژی زلزله پس از ورود به سازه جذب می شود

فهرست کامل فصل سوم بررسی عملکرد میراگرهای TADAS

3-1 ) ترکیب میراگر ویسکوز و میراگر جاری شونده TADAS برای مقاوم سازی ساختمان های فولادی قدیمی

3.1.1 چکیده 97
3.1.2 مقدمه 97
3.1.3 سیستم های کنترل غیر فعال 98
3.1.4 میراگرهای جاری شونده TADAS 99
3.1.5 میراگرهای ویسکوز 101
3.1.6 مدلهای مورد استفاده درتحقیق 104
3.1.7 تحلیل دینامیکی غیرخطی NDA 105
3.1.8 انتخاب شتابنگاشت 105
3.1.9 انجام تحلیل های غیرخطی درمدل ها ومقایسه نتایج 105
3.1.10 تاریخچه جابجایی،برش و شتاب بام 106
3.1.11 حداکثر جابجایی،دریفت وشتاب نسبی طبقات 108
3.1.12 نتیجه گیری 109
3.1.13 مراجع 110

3-2 ) ارزیابی عملکرد لرزه ای میراگرهای تسلیمی در قاب خمشی بتن مسلح

3.2.1 چکیده 112
3.2.2 مقدمه 112
3.2.3 میراگرها تسلیمی 113
3.2.4 معرفی مدل تحلیلی 115
3.2.5 شتاب نگاشت های انتخابی و طیف های مربوطه 116
3.2.6 پارامترهای پاسخ 116
3.2.7 نرم افزارهای تحلیلی برای مطالعات عددی 117
3.2.8 ارزیابی نتایج به دست آمده 121
3.2.9 مدل سازی و طراحی سازه با و بدون میراگرADAS 123
3.2.10 تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سازه های طرح شده 123
3.2.11 مقایسه انرژی ورودی و جذب شده زلزله به سازه 124
3.2.12 توزیع تغییر شکل نسبی طبقات در ارتفاع 125
3.2.13 تحلیل بار افزون سازه های طراحی شده 126
3.2.14 نتیجه گیری 127
3.2.15 مراجع 128

3-3 ) تاثیر میراگر تسلیمی TADASدر سازه های فولادی کوتاه مرتبه دور از گسل

3.3.1 چکیده 130
3.3.2 مقدمه 131
3.3.3 عملکرد لرزه ای میراگر ها 131
3.3.4 میراگر TADAS 131
3.3.5 طراحی میراگر TADAS 132
3.3.6 روش تحقیق 133
3.3.7 مدل و مشخصات مورد مطالعه 133
3.3.8 مشخصات شتاب نگاشت های مورد مطالعه 135
3.3.9 نحوه تحلیل مدل تحت شتاب نگاشت های حوزه دور 135
3.3.10 نتایج حاصل از بررسی خروجی تحلیل ها تحت زلزله های حوزه دور 139
3.3.11 خلاصه و نتیجه گیری 140
3.3.12 مراجع 140

3-4 ) اصلاح عملکرد میراگر TADASتحت سطوح مختلف زلزله

3.4.1 چکیده 141
3.4.2 مقدمه 141
3.4.3 معرفی میراگر TADASاصلاح شده 142
3.4.4 مدلسازی اجزای محدود 143
3.4.5 صحت سنجی ومدلسازی 143
3.4.6 مدلسازی میراگر در قاب 145
3.4.7 نتایج حاصل از تحلیل 145
3.4.8 منحنی های عملکرد 145
3.4.9 برش پایه 147
3.4.10 جابجایی مطلق طبقات 147
3.4.11 نیروهای داخلی اعضا 150
3.4.12 نتیجه گیری 151
3.4.13 مراجع 152

3-5 ) بررسی رفتار لرزه اي میراگر ترکیبی tadasو slitدر اتصال تیر به ستون و بدست آوردن بهترین حالت درتغییرات b و c

3.5.1 چکیده 153
3.5.2 ABSTRACT 154
3.5.3 معرفی میراگر ترکیبی slitو tadas 156
3.5.4 طراحی و مدل سازی 156
3.5.5 معرفی مدل ها 159
3.5.6 نتایج آنالیز 163
3.5.7 نتیجه گیری 163
3.5.8 منابع 164

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی عملکرد میراگرهای شکافدار

خرابی های غیر منتظره در محل اتصالات در زلزله های نوتریج و کوبه باعث شد که تحقیقات وسیعی برای شناخت رفتار اتصالات و بهسازی آنها از نظر مقاومت و شکل پذیری آغاز گردد. در دهه های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه کنترل پاسخ سازه ها در برابر زلزله صورت پذیرفته به طوری که برای مستهلک کردن انرژی و کنترل پاسخ سازه ها سه سیستم فعال، نیمه فعال و غیر فعال ابداع شده است. سیستم های کنترل فعال سیستم هایی هستند که در آنها سازه به سیستم پردازشگر مجهز شده و در هر لحظه متناسب با بار جانبی وارد شده، به یک منبع نیرو برای کنترل سازه احتیاج است. سیستم های کنترل غیرفعال سیستم هایی هستند که در آنها سازه به وسیله تجهیزات از پیش طراحی شده، مانند میراگر و جداگر و بدون احتیاج به منبع خارجی در مقابل بارهای جانبی مقاومت می کند.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی عملکرد میراگرهای شکافدار

4-1 ) بررسی گسیختگی پیشرونده برسکوهای ثابت فلزی دریایی مقاوم سازی شده بامیراگر شکافدار لوله ای

4.1.1 خلاصه 166
4.1.2 مقدمه 166
4.1.3 مشخصات سکوی جاکتی مورد مطالعه 167
4.1.4 معرفی میراگر شکافدار لوله ای فولادی 168
4.1.5 عملکرد سازه های مقاوم سازی شده دربرابر خرابی پیشرونده 169
4.1.6 طراحی میراگر شکافدار لوله ای برروی سکوی جاکتی 170
4.1.7 نتایج آنالیز سکوی جاکتی 171
4.1.8 نتیجه گیری 174
4.1.9 مراجع 175

4-2 ) کاربرد میراگر فولادی شکافدار لوله ای درسازه های قاب خمشی فولادی

4.2.1 چکیده 176
4.2.2 مقدمه 176
4.2.3 معرفی میراگر فولادی شکافدار لوله ای 178
4.2.4 مدلسازی میراگر وتعیین رفتارآن 180
4.2.5 کاربرد میراگر معرفی شده درسازه های قاب خمشی فولادی 181
4.2.6 نتیجه گیری 185
4.2.7 مراجع 185

4-3 ) مطالعه پارامتریک تاثیر میراگرهای شکافدار درشکل پذیری اتصالات گیردار

4.3.1 خلاصه 186
4.3.2 مقدمه 186
4.3.3 سیستم اتصال تیر به ستون پیشنهادی 187
4.3.4 معرفی میراگر شکافدار و روابط تحلیلی آن 188
4.3.5 نتایج اجزا محدود وبحث درمورد آن 189
4.3.6 مقایسه طراحی به صورت برشی وخمشی 191
4.3.7 نتیجه گیری 192
4.3.8 مراجع 192

4-4 ) استفاده از میراگرهای فلزی شکافدار درمهاربندهای همگرای فولادی

4.4.1 چکیده 194
4.4.2 مقدمه 194
4.4.3 سیستم اتصال پیشنهادی 195
4.4.4 معرفی میراگر شکافدار فلزی وروابط آن 196
4.4.5 نحوه مدلسازی 197
4.4.6 نتایج اجزا محدود 198
4.4.7 نتیجه گیری 199
4.4.8 مراجع 199

4-5 ) بررسی پارامتری رفتار لرزه ای میراگر SSD درقاب خمشی فولادی براساس سطوح مختلف عملکرد سازه ای

4.5.1 خلاصه 201
4.5.2 مقدمه 201
4.5.3 روش تحقیق 202
4.5.4 روش طراحی اولیه میراگر 202
4.5.5 مشخصات شتابنگاشت ها ومدلسازی سازه اصلی 202
4.5.6 نتایج 203
4.5.7 معیار ارزیابی 203
4.5.8 نتایج قاب4 طبقه 203
4.5.9 نتایج قاب 8 طبقه 206
4.5.10 مقایسه و بررسی نتایج 207
4.5.11 نتیجه گیری 208
4.5.12 مراجع 208

4-6 ) بررسی عملکرد میراگر شکافدار لوله ای تحت بارگذاری لرزه ای

4.6.1 خلاصه 209
4.6.2 مقدمه 209
4.6.3 معرفی میراگر پیشنهاد شده 210
4.6.4 مدلسازی میراگر وتعیین رفتار آن 212
4.6.5 بررسی تاثیر میراگر پیشنهادی درقاب های ساختمانی 213
4.6.6 نتیجه گیری 215
4.6.7 مراجع 215

4-7 ) بررسي عملكرد ميراگر فولادي شكافدار(SSD)در سازه هاي فولادي با سیستم قاب خمشی ویژه

4.7.1 خلاصه 217
4.7.2 مقدمه 217
4.7.3 ميراگر فولادي شكافدار 218
4.7.4 بررسي تاثير ميراگر SSDبر عملكرد سازه 220
4.7.5 نتیجه گیری 222
4.7.6 مراجع 223

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کاربرد میراگرها در کنترل سازه ها

فلسفه اصلی آیین نامه های طراحی لرزه ای ساختمانها، جلوگیری از خطرهای جانی و کنترل خسارات در عین صرفه اقتصادی است. بنابراین، سه عامل مقاومت، سختی و شکل پذیری در طراحی سازه ساختمان ها ترکیب می شود. سیستم هایی که سه پارامتر سازهای بالا در آنها به خوبی برآورده شود، می توانند پتانسیل خوبی برای مقابله با زلزله داشته باشند. سیستم های سازهای پس از ورود به ناحیهی غیرخطی، به روش های مختلف، انرژی زلزله را جذب و مستهلک می کنند. به بیان دیگر، سازه ها درصدی از نیروی زلزله را به صورت الاستیک، تحمل می کنند و بقیه را به صورت غیرخطی، جذب و مستهلک می کنند . آیین نامه های طراحی لرزهای سازه ها با تکیه بر این توانایی سازه ها ، مقدار نیروی زلزله مؤثر بر سازه ها را به گونه های چشمگیر کاهش می دهند. هر یک از سیستم های سازهای معمول در فرایند مقابله با نیروهای جانبی در ناحیه خطی و غیرخطی مزیتها و معایبی دارند. برای نمونه، سیستم قاب خمشی به خاطر داشتن فاصله زیاد آزاد بین ستونها برای تعبیه بازشوهاء سیستم مناسبی است؛ افزون بر این در صورت طراحی مناسب می تواند شکل پذیری نسبتأ دلخواهی از خود نشان دهد ولی به خاطر سختی جانبی کم، تغییر شکل زیادی در مقابل نیروهای جانبی از خود نشان میدهد. از سوی دیگر، سیستم مهاربندی همگرا سختی جانبی بسیار بالایی دارد ولی به خاطر کمانش اعضای بادبندی در فشار، این سیستم، شکل پذیری و قابلیت استهلاک انرژی مناسب ندارد و از دیدگاه هندسی نیز با نیازهای معماری تناقض دارد.
.

فهرست کامل فصل پنجم کاربرد میراگرها در کنترل سازه ها

5-1 ) کاربرد میراگرها در کنترل غیر فعال سازه ها

5.1.1 چکیده 224
5.1.2 مقدمه 225
5.1.3 انواع تکنیک های کنترل سازه ای 225
5.1.4 ویژگی سیستم های کنترل فعال 225
5.1.5 ویژگی سیستم های کنترل نیمه فعال 225
5.1.6 ویژگی سیستم های کنترل غیر فعال 225
5.1.7 انواع سیستم غیر فعال 225
5.1.8 میراگر جرمی تنظیم شده 226
5.1.9 میراگر مایع تنظیم شده 226
5.1.10 میراگر اصطکاکی 226
5.1.11 میراگر فلزی 227
5.1.12 میراگر ویسکوالاستیک 228
5.1.13 میراگر ویسکوز 228
5.1.14 نتیجه گیری 228
5.1.15 منابع 229

5-2 ) نتایج رفتار سازه بتنی تقویت شده با میراگر تحت بار انفجاری

5.2.1 چکیده 243
5.2.2 مقدمه 243
5.2.3 هدف از انجام پژوهش 246
5.2.4 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 246
5.2.5 جنبه های نوآوری پژوهش 246
5.2.6 بارهای انفجاری 246
5.2.7 مقدمه 246
5.2.8 انتشار موج انفجار 247
5.2.9 بارگذاری انفجاری 247
5.2.10 تحلیل نتایج و آنالیزها 248
5.2.11 مقدمه 248
5.2.12 مدل هندسی رسم شده در نرم افزار 249
5.2.13 میراگر ویسکوز در نرم افزار آباکوس 250
5.2.14 حوزه ایجاد نقطه انفجار 252
5.2.15 نتایج مدل سازی 253
5.2.16 نتیجه گیری 261
5.2.17 منابع 261

5-3 ) بررسی رفتار لرزهای قاب مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند قائم مجهز به دو نوع میراگر پنل برشی متفاوت(BRSPDوSQ-PANEL)

5.3.1 چکیده 262
5.3.2 مقدمه 263
5.3.3 معرفی سیستم مورد تحقیق 265
5.3.4 مدل سازی میراگر پنل برشی مقاوم در برابر كمانش و میراگر پنل برشیSQ-PANEL 266
5.3.5 مدل سازی قاب های مورد مطالعه 268
5.3.6 تحلیل مدل ها 270
5.3.7 بررسی میزان جذب انرژی قاب ها باتوجه به منحنی های هیسترزیس 270
5.3.8 میزان ضریب شکل پذیری 272
5.3.9 بررسی نتایج 273
5.3.10 مراجع 274

5-4 ) كاربرد ميراگرها در كاهش اثرات ضربه و جابجايي جانبي در ساختمانهاي فولادي

5.4.1 چکیده 276
5.4.2 مقدمه 276
5.4.3 آشنايي با رفتار ميراگرها 277
5.4.4 معرفي مدلهاي مورد مطالعه 277
5.4.5 مشخصات قابهاي فولادي 278
5.4.6 المانهاي اتصال و ميراگرها 278
5.4.7 نتایج 278
5.4.8 نتیجه گیری و جمع بندی 280
5.4.9 مراجع 280

5-5 ) مطالعه تاثير كاربرد ميراگر بر برش طبقات و نيروي ضربات ما بين ساختمانهاي مجاور در اثر زلزله

5.5.1 چکیده 281
5.5.2 مقدمه 281
5.5.3 عملكرد و قابليت ميراگر 282
5.5.4 مشخصات قابهاي فولادي 282
5.5.5 المانهاي ابصا و ميراگرها 282
5.5.6 ويژگيهاي مدلهاي مورد تحقيق 282
5.5.7 بررسي نتايج بدست آمده براي دو ساختمان 4و 6طبقه 283
5.5.8 نتيجهگيري و جمعبندي 284
5.5.9 مراجع 284

5-6 ) بررسی میراگرهای ویسکوالاستیک در اتصال بین سازه های مجاور درجهت کاهش پاسخ ناشی از ضربه

5.6.1 خلاصه 286
5.6.2 مقدمه 286
5.6.3 تاریخچه تحقیقات 286
5.6.4 مدلسازی و روش کار 287
5.6.5 نحوه بدست آوردن سختی میراگر ویسکوالاستیک 289
5.6.6 نحوه بدست آوردن میرایی میراگر ویسکوالاستیک 289
5.6.7 معرفی شتابنگاشت ها 289
5.6.8 نرم افزار های مورد استفاده 290
5.6.9 روش مقیاس و شتابنگاشت ها 290
5.6.10 پیاده سازی و نتایج 290
5.6.11 نتیجه گیری 293
5.6.12 مراجع 293

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید