50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل مدلسازی عددی و نرم افزاری، تحلیل دینامیکی و استاتیکی پایداری دیوارهای حایل و بررسی اثر لرزش بر دیوارهای حایل

این بسته پژوهشی مجموعه کامل از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل مدلسازی عددی و نرم افزاری، تحلیل دینامیکی و استاتیکی پایداری دیوارهای حایل و بررسی اثر لرزش بر دیوارهای حایل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدلسازی عددی و نرم افزاری دیوار حایل بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل دینامیکی و استاتیکی پایداری دیوارهای حایل بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی اثر لرزش بر دیوارهای حایل بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول مدلسازی عددی و نرم افزاری دیوار حایل

در گروه حائل هر دو با ارتفاع 5 متر مدل شده اند و هردو تحت تاثیر بارگذاری ثقلی بررسی شده اند که تفاوت این دو مدل در نوع خاک که یکی خاک نرم و دیگری خاک سخت است ، در مدل گروه 1 نمودار تنش در دو مدل را مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهیم .
با توجه به شکل های 4 و 5 درمیابیم که مدل A1 در قسمت هایی از پاشنه میزان تنش 2.5 را نیز تحمل می کند این در حال است که ماکزیمم تنش موجود در مدل A2 برابر 1.835 می باشد که در خاک پشت دیوار اتفاق افتاده نه خود دیوار، پس با مقایسه دو مدل می توان نتیجه گرفت :
درصورتی که یک دیوار حائل با شرایط بارگذاری و کلیه خصوصیات یکسان بر روی دو نوع خاک واقع شوند ، سازه ای که روی خاک سخت تر قرار گرفته است ، تنش کمتری بر دیوار وارد می شود . از این رو بهتر و به صرفه تر است که در حد امکان برای احداث دیوار حائل ساختگاه سخت تر انتخاب گردد و یا نسبت به اصلاح خاک ساختگاه اقدام گردد

فهرست کامل فصل اول مدلسازی عددی و نرم افزاری دیوار حایل

1-1 ) مدل سازي عددي لرزه اي ديوار حايل با ژئوفوم

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 آزمایش میزان لرزان 2
1.1.4 مدلسازی 3
1.1.5 نتایج 4
1.1.6 نتیجه گیری 6
1.1.7 مراجع 6

1-2 ) مدلسازی عددی آزمایش میز لرزان بر روی دیوارهای حایل خاکی مسلح شده با تسمه های پلیمری

1.2.1 خلاصه 8
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 مدلسازی عددی 9
1.2.4 مدلهای مختلف تحلیل 11
1.2.5 نتایج آنالیزهای دینامیکی 12
1.2.6 تاثیر طول مسلح کننده ها 13
1.2.7 تاثیر بیشینه شتاب ورودی 14
1.2.8 تاثیر فرکانس 14
1.2.9 نتیجه گیری 15
1.2.10 مراجع 15

1-3 ) ارزیابی عملکرد دیوارهای حایل با توجه به ارتفاع و نوع خاک منطقه با استفاده از مدل سازی نرم افزاری

1.3.1 چکیده 16
1.3.2 مقدمه 16
1.3.3 اهداف تحقیق 17
1.3.4 تقسیم بندی دیوارهای حائل 17
1.3.5 مدهای گسیختگی برای انواع دیوارهای حائل 17
1.3.6 دیوارهای حائل صلب 17
1.3.7 دیوارهای حائل انعطاف پذیر 18
1.3.8 زهکشی خاک پشت دیوار حائل 19
1.3.9 دلایل لزوم زهکشی 19
1.3.10 مروری بر تحقیقات گذشته 19
1.3.11 معرفی نیروهای موثر بر دیوار حائل 20
1.3.12 فشارجانبی خاک 20
1.3.13 ضریب فشار جانبی 21
1.3.14 طراحی دیوار حائل وزنی 21
1.3.15 مدلسازی 21
1.3.16 مدلسازی گروه1 21
1.3.17 مدلسازی گروه 2 22
1.3.18 مدلسازی گروه3 24
1.3.19 مدلسازی گروه4 25
1.3.20 مدلسازی گروه5 26
1.3.21 مدلسازی گروه6 27
1.3.22 نتیجه گیری كلی از نمودارها و منحنی ها 28
1.3.23 مراجع 28

1-4 ) مدلسازی عددی دیوار حایل ساحلی قرارگرفته برروی خاک سیلت اشباع مسلح شده با ژئوسنتتیک

1.4.1 چکیده 30
1.4.2 مقدمه 30
1.4.3 روش تحقیق 31
1.4.4 برخی از فرضیات این تحقیق به شرح زیر می باشند 31
1.4.5 ارائه نتایج 32
1.4.6 تاثیر تغییرفاصله قائم ژئوتكستایل بر خروجی های مدل 32
1.4.7 طول ژئوگرید 35
1.4.8 بحث و نتیجه گیری 37
1.4.9 ارائه پیشنهادات 37
1.4.10 مراجع 38

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل دینامیکی و استاتیکی پایداری دیوارهای حایل

با بهکارگیری تئوریهای آنالیز حدی شامل آنالیز مرز بالا و پائین میتوان حدود بار گسیختگی را در بسیاری از مسائل به دست آورد. یکی از مسائل بسیار مهم مهندسی تعیین فشار جانبی محرک بر دیوار حائل در شرایط وقوع زلزله میباشد تا امکان طراحی ایمن و اقتصادی فراهم گردد. یک روش مرسوم برای ارزیابی تأثیر زلزله بر فشار جانبی خاک بر دیوار حائل روش شبه استاتیکی میباشد. مونونوبه اوکابه و ماتسو مبانی یک تحلیل شبه استاتیکی برای محاسبه فشار لرزهای خاک بر دیوار حائل را پایهریزی کردند؛ که به روش M-O معروف است.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل دینامیکی و استاتیکی پایداری دیوارهای حایل

2-1) تحلیل استاتیکی دیوار حایل طره ای به روش غیر خطی اجزای محدود دربرابر روش های کلاسیک

2.1.1 چکیده 39
2.1.2 مقدمه 39
2.1.3 تعریف هندسه مدل و فاز محاسبه 40
2.1.4 مدل سازی عددی 40
2.1.5 تحلیل نتایج 41
2.1.6 نتیجه گیری 46
2.1.7 منابع 47

2-2) تحليل استاتيكي و ديناميكي (شبه استاتيكي) فشار جانبي خاك وارد بر ديوار حایل به روش اجزاء مجزا

2.2.1 چکیده 48
2.2.2 مقدمه 48
2.2.3 نحوه تحلیل در روش اجزاء مجزا 49
2.2.4 چگونگی پلاستیک شدن فنرها واعمال شرایط غیرخطی 51
2.2.5 ضرائب سختی فنرها 51
2.2.6 مثالها 51
2.2.7 نتیجه گیری 55
2.2.8 مراجع 55

2-3) بررسی تغییر شکل های دیوار حایل خاک مسلح شئوگریذی در شرایط استاتیکی

2.3.1 خلاصه 56
2.3.2 مقدمه 57
2.3.3 مدل مورد مطالعه 57
2.3.4 مشخصات خاک مورد استفاده در مدل 58
2.3.5 مشخصات مسلح کننده ها 58
2.3.6 خصوصیات خاکریز مسلح شده 58
2.3.7 اثرچسبندگی خاکریز مسلح شده 58
2.3.8 اثر زاویه اصطکاک داخلی خاکریز مسلح شده 59
2.3.9 مدول الاستیسیته خاکریز مسلح شده 60
2.3.10 ضریب پواسون خاک مسلح شده 61
2.3.11 نتیجه گیری 62
2.3.12 مراجع 62

2-4) استفاده از روش بهینه یساز ریاضی برای تعیین فشار جانبی محرک خاک بر دیوار حائل در شرایط شبه استاتیکی

2.4.1 چکیده 64
2.4.2 مقدمه 65
2.4.3 آنالیز حد بالا برای محاسبه فشار شبه استاتیکی محرک خاک 66
2.4.4 بررسی و مقایسه نتایج عددی حاصل از تحلیل 68
2.4.5 نتیجه گیری 70
2.4.6 مراجع 70

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی اثر لرزش بر دیوارهای حایل

دیوار حائل به منظور تحمل فشارهای جانبی خاک، عوامل سربار، وزن دیوار نگهبان و بار زلزله، بر اساس اصول معیارهایی طراحی می شود. اثرات زلزله غالبا شامل انتقال و دوران دیوار، نشست خاکریز و نیز گسیختگی سازه های روی آن، جابجایی غیرمجاز دیوار، آسیب ابنیه مجاور آن می باشند. رفتار لرزهای دیوار بستگی به خواص خاکریز، پارامترهای اندرکنش خاک و دیوار، شرایط گیرداری دیوار و نیز مشخصات و مختصات زلزله اعمال شده می باشد. در مسیر توسعه و پیشرفت علم ژئوتکنیک، مطالعات گسترده ای مربوط به موضوع بررسی رفتار دینامیکی دیوارهای حائل انجام شد که بسیار امیدوارکننده است اما هنوز شکل توزیع آن ناشی از فشار لرزه ای موردبررسی قرار می گیرد. ضمنا خاکریز پشت آن خاک دانهای خشک و همگن در نظر گرفته می شود. بدین منظور شبیه سازی عددی اجزا محدود برای مدل کردن دیوار حائل در نظر گرفته خواهد شد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی اثر لرزش بر دیوارهای حایل

3-1 ) تخمین جابجایی لرزهای دیوار حایل وزنی در خاکهای ماسهای رس دار

3.1.1 خلاصه 71
3.1.2 مقدمه 71
3.1.3 مشخصات مدل 72
3.1.4 روش محاسبه فاکتور Fd 75
3.1.5 جداول فاکتور Fd محاسبه شده و جابجاییهای بدست آمده از تحلیل عددی دیوار 75
3.1.6 بحث و نتیجه گیری 77
3.1.7 مراجع 78

3-2 ) اندرکنش دیوار حایل مدفون وخاک تحت اثر زلزله

3.2.1 چکیده 79
3.2.2 مقدمه 79
3.2.3 روش تحقیق 80
3.2.4 یافته ها 80
3.2.5 بحث و نتیجه گیری 85
3.2.6 منابع 86

3-3 ) بررسي اثر عمق گودبرداري بروي تغيير شکل جانبي و نشست سطح زمين در سيستم میخکوبی و مقایسه عملکرد آن با دیوار حائل بتنی

3.3.1 خلاصه 87
3.3.2 مقدمه 87
3.3.3 هندسه مدل 88
3.3.4 انتخاب و اختصاص مشخصات خاک در مدل عددي 88
3.3.5 مدل سازي المان حد فاصل در مدل عددي 89
3.3.6 معرفي المان ها و اختصاص مشخصات ساير مصالح 89
3.3.7 شرایط مرزی و المان بندی 89
3.3.8 فازبندی 90
3.3.9 معيار پايان عمليات تحليل مدل 90
3.3.10 گود برداري با استفاده از سيستم ميخ کوبي 91
3.3.11 گودبرداري با استفاده از ديوار حايل بتني 91
3.3.12 تحلیل نتایج 92
3.3.13 نتیجه گیری 94
3.3.14 مراجع 94

3-4 ) بررسي كارايي روش منونوبه-اكابه در تعيين فشار لرزه اي وارد بر ديوار حايل طره اي

3.4.1 خلاصه 95
3.4.2 مقدمه 95
3.4.3 فشار جانبي محاسبه شده توسط PLAXIS 97
3.4.4 نتیجه گیری 100
3.4.5 مراجع 100

3-5 ) ارزیابی عملکرد دیوار حائل با چند خاکریز لایه تحت بارهاي لرزه اي

3.5.1 چکیده 102
3.5.2 مقدمه 103
3.5.3 روش تحقیق 103
3.5.4 مشخصات مدل مورد بررسی 104
3.5.5 تحلیل وبررسی نتایج 106
3.5.6 بارگذاری استاتیکی 107
3.5.7 بارگذاری دینامیکی 109
3.5.8 تفسیر نتایج 111
3.5.9 نتیجه گیری 112
3.5.10 مراجع 113

3-6 ) رفتار دینامیکی دیوار حائل صلب درخاک های دانه ای تحت اثر زلزله

3.6.1 چکیده 114
3.6.2 مقدمه 115
3.6.3 مدلسازی عددی 115
3.6.4 مشخصات خاک 115
3.6.5 مشخصات سازه 116
3.6.6 مشخصات زلزله 117
3.6.7 معرفی المان های استفاده شده برای مدلسازی سازه و خاک در ABAQUS 118
3.6.8 معرفی نحوه ی مدل سازی میرایی،ابعاد المان ها،شرایط مرزی وفاصله ی سازه ها 119
3.6.9 مراحل مدلسازی اجزای محدود با استفاده از ABAQUS/CAE 120
3.6.10 اعتبارسنجی مدل دوبعدی با مطالعه ی تجربی 121
3.6.11 ارزیابی نتایج تحلیل 122
3.6.12 نتیجه گیری 127
3.6.13 مراجع 127

3-7 ) بررسی رفتار دیوارهای حائل بتنی با استفاده از میز لرزه

3.7.1 چکیده 128
3.7.2 مقدمه 128
3.7.3 مدل خاک مسلح روی میز لرزه 128
3.7.4 روش انجام آزمایش 130
3.7.5 آزمایشات تکمیلی 130
3.7.6 تست میزلرزه 131
3.7.7 بررسی و ارزیابی نتایج 131
3.7.8 جمع بندی و نتیجه گیری 135
3.7.9 منابع و مراجع 136

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید