50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ارزیابی و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی و آمایش سرزمین و تاثیر آلودگی بر تغییرات اقلیم و آب و هوا

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی و آمایش سرزمین و تاثیر آلودگی بر تغییرات اقلیم و آب و هوا است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش آمایش سرزمین بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدیریت زیستگاه و محیط زیست بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آلودگی ها و تغییرات آب و هوایی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول آمایش سرزمین

آب یک منبع حیاتی براي زندگی و در بعضی از مناطق جهان عاملی محدود کننده براي توسعه اجتماعی و اقتصادي محسـوب مـیگـردد. کمبود آب و وضعیت خشکسالی، فشار وارد بر استفاده از منابع آبی و محیط زیست را افزایش داده اسـت. بـهعـلاوه اخـتلاف هـایی را بین استفاده کنندگان آب و حتی کشورهاي رقیب در استفاده از منابع آبی سبب شده است. افزایش جمعیت جهـان و منجمله کشورمان، ایران، سبب افزایش تقاضا براي آب در همه عرصه ها (اعم از کشاورزي، صنعت، و مصارف شهری) شده است. ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب میشود و متوسط بارندگی سالانه آن حدود 250 میلی متر میباشد که از یک سـوم متوسـط بارندگی سالانه جهان کمتر است. بنابراین، از یک سو افزایش تقاضا براي آب و از سوي دیگر محدودیت و کمبـود آب باعـث شـده بحـران آب، بیش از پیش چشمگیر شود و همواره مدیران این بخش را با چالشی اساسی مواجه نموده است.
بحران آب مساله تازه اي نیست، هر چند که در سال هاي اخیر، نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. معمولا بحران آب به عنـوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضاي آب به حساب می آید، در صورتی که این مساله فراتر از یک پدیده فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب بـه شکافی فراگیر در ابعاد نهادي و اقتصادي در توسعه، تخصیص، بهره برداري و مدیریت منابع آب برمیگردد. بنابراین براي مقابله بـا شـرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاستها و مدیریت منابع آب نیاز است اصلاحات نهادي جهت به روز کردن نهـاد آب انجام شود. بنابراین مدیریت تقاضا و مصرف و سامان بخشی روند عرضه و تقاضاي آن نیازمند ابزارهاي مختلف نهادي، قـانونی، سـاختاري و مدیریتی است

 

فهرست کامل فصل اول آمایش سرزمین

1-1 ) آمایش سرزمین؛ نگرشی جامع در ارزیابی پتانسیلهاي ژئوتوریسم مناطق بیابانی و کویري

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 آمایش سرزمین و ارزیابی ژئومورفوسایتها یا میراثهاي زمین شناختی 3
1.1.4 آمایش سرزمین و مدلهاي ارزیابی میراث زمین شناختی در مناطق کویري و بیابانی 3
1.1.5 نتیجه گیری 6
1.1.6 مراجع 6
1.1.7 Abstract 7

1-2 ) تحلیل روند رشد توسعه انسانی بر منابع طبیعی

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 پیشینه تحقیق 9
1.2.4 اندازه گیري منابع اکولوژیکی 10
1.2.5 منطقه مدیترانه 10
1.2.6 آیا سرمایه هاي اکولوژیکی منطقه توانایی برطرف کردن نیازهاي ساکنین خود را دارد؟ 11
1.2.7 اثر محدودیت منابع بر عملکرد اقتصادي مردم منطقه مدیترانه در دراز مدت 13
1.2.8 نتیجه گیری 15
1.2.9 مراجع 16
1.2.10 Abstract 17

1-3 ) آمایش سرزمین؛ ضرورت بنیادین توسعه پایدار محیط زیست

1.3.1 چکیده 18
1.3.2 مقدمه 19
1.3.3 تعاریف و مفاهیم 20
1.3.4 نتیجه گیری 25
1.3.5 پیشنهادات 25
1.3.6 مراجع 26
1.3.7 Abstract 28

1-4 ) ارزیابی ظرفیت سازگاري نهاد غیررسمی در برابر تغییر اقلیم حوضه آبریز طشک -بختگان تحت تاثیر سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 30
1.4.3 رویکرد نهادي در ارزیابی ظرفیت سازگاري 31
1.4.4 مواد و روش ها 32
1.4.5 نتایج و بحث 34
1.4.6 نتیجه گیری و جمع بندی 37
1.4.7 مراجع 38
1.4.8 Abstract 39

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدیریت زیستگاه و محیط زیست

به اعتقاد محققان مختلف، آبزي پروري به دنبال حفظ محیط زیست است اما، برخی از پروژه هاي آبزي پروري به خصوص فعالیت هاي آبزي پروري متراکم و نیمه متراکم نشان از نا پایداري فعالیت هاي آبزي پروري دارد که البته با کمی دقت مشخص میشود که این مسئله به سوء مدیریت و فعالیت غیر مسئولانه ي واحدهاي آبزي پروري برمیگردد . پیامدهایی همچون استفاده ي زیاد از نهاده هاي شیمیایی، از بین رفتن تنوع زیستی، حداکثر استفاده از سوختهاي فسیلی، مصرف زیاد انرژي، بار مواد آلی در فاضلاب و پساب فعالیت هاي آبزي پروري، آلودگی هاي زیست محیطی، شیوع بیماري هاي مرتبط با آب به دلیل عدم تصفیه ي پساب، تولید و گسترش انواع حلزون، تحت فشار قرار دادن بیش از حد آبزي پروران خرده پا، افزایش تعارضات بین کشاورزان و آبزيپروران و غیره را میتوان از اصلی ترین پیامد هاي انقلاب آبی نام برد. در نتیجه ي ایجاد بحران هاي حاصل از انقلاب آبی و فعالیت هاي مدیریتی سوء و غیر مسئولانه به تدریج آبزي پروري پایدار شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. آبزي پروري پایدار را یک سیستم پرورش آبزیان تعریف کرده اند که در آن درآمد خالص معقول و نسبتاً ثابت و با سودآوري مطلوب براي تولیدکننده و جامعه ایجاد می شود، بدون آنکه موجب تنزل کیفیت محیط زیست در حال حاضر و آینده شود. همانطور که از مفهوم آبزي پروري پایدار نیز برمی آید به اعتقاد محققان به منظور دستیابی به آبزي پروري پایدار باید فعالیت هاي آبزي پروري در قالب سه بعد پایداري (اقتصادي، اجتماعی، محیط زیستی) تعریف می شوند. شکل 6

فهرست کامل فصل دوم مدیریت زیستگاه و محیط زیست

2-1) بررسی رابطه بین رهبری تحولی با توسعه سازمانیمروري بر روش و ها مدلهاي مورد استفاده در مدیریت مناطق خشک بیابانی

2.1.1 چکیده 40
2.1.2 مقدمه 41
2.1.3 عوامل موثر بیابان زایی در ایران 42
2.1.4 عوامل موثر بیابان زایی در جهان 42
2.1.5 عوارض بیابان زایی 43
2.1.6 برخی از ترین مدلهاي ارزیابی بیابانزایی در سطح و ملی بینالمللی 43
2.1.7 اقدامات ایران در راستاي مقابله با پدیده بیابان زایی 45
2.1.8اقدامات انجام شده درراستاي مدلهاي بیابانزایی در ایران 46
2.1.9 نتیجهگیري و جمعبندي 47
2.1.10 مراجع 48
2.1.11 Abstract 50

2-2) مدیریت زیستگاههاي حیات وحش و مناطق حفاظت شده با استفاده از رویکرد اکولوژي سیماي سرزمین

2.2.1 چکیده 51
2.2.2 مقدمه 52
2.2.3 اصول بوم شناسی سیماي سرزمین 53
2.2.4 اجزاي سیماي سرزمین 53
2.2.5 بستر 53
2.2.6 لکه 53
2.2.7 کریدور 54
2.2.8 تأثیر از هم گسیختگی و تجزیه زیستگاهها بر تنوع زیستی 55
2.2.9 اتصال و پیوستگی سیماي سرزمین 56
2.2.10 نقش اتصال و پیوستگی در حفظ انعطاف پذیري اکوسیستم ها 56
2.2.11 کاربرد اکولوژي سیماي سرزمین درحفاظت از محیطهاي طبیعی و مناطق حفاظت شده 57
2.2.12 جمع بندي و نتیجه گیري 59
2.2.13 منابع و مراجع 60
2.2.14 Abstract 62

2-3) مدیریت و برنامهریزي همیارانه محیطزیست و کاربري زمین

2.3.1 چکیده 63
2.3.2 مقدمه 64
2.3.3 برنامه ریزي همیارانه 64
2.3.4 مفهوم برنامه ریزی همیارانه 64
2.3.5 هستی شناسی 64
2.3.6 معرفت شناسی 65
2.3.7 ایدئولوژي 65
2.3.8 متدولوژي 66
2.3.9 شکاف دربرنامه ریزی همیارانه 66
2.3.10 نقدهای وارده به برنامه ریزی همیارانه 67
2.3.11 ضعف و چالش های برنامه ریزی همیارانه 67
2.3.12 طراحی و مدیریت برنامه ریزی همیارانه 67
2.3.13 برنامه ریزی همیارانه محیط زیست وکاربری زمین 68
2.3.14 پیدایش مفهوم همیاری دربرنامه ریزی ومدیریت محیط زیستی 68
2.3.15 فرایندهای همیارانه دربرنامه ریزی ومدیریت محیط زیستی 69
2.3.16 توسعه مدل مدیریت وبرنامه ریزی همیارانه محیط زیستی وکاربری زمین 69
2.3.17 چالش های مدیریت و برنامه ریزی همیارانه محیط زیست 72
2.3.18 ارزیابی برنامه ریزی و مدیریت همیارانه محیط زیستی وکاربری زمین 72
2.3.19 نتیجه گیری 76
2.3.20 مراجع 78
2.3.21 Abstract 79

2-4) بررسی سطح آگاهی محیط زیستی ساکنین شهر ماهشهر، استان خوزستان

2.4.1 چکیده 80
2.4.2 مقدمه 81
2.4.3 مواد و روش ها 81
2.4.4 روش بررسی 81
2.4.5 نتایج 82
2.4.6 ویژی های جمعیت شناختی 82
2.4.7 نتایج برخی نظرات 82
2.4.8 نتیجه گیری و جمع بندی 83
2.4.9 مراجع 84
2.4.10 Abstract 85

2-5) ترویج آبزي پروري پایدار تلاشی به منظور حفظ محیطزیست استان گیلان

2.5.1 چکیده 86
2.5.2 مقدمه 87
2.5.3 پیشینه ی تحقیق 88
2.5.4 روش تحقیق 89
2.5.5 نتایج 90
2.5.6 نتیجه گیری و جمع بندی 93
2.5.7 مراجع 95
2.5.8 Abstract 97

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آلودگی ها و تغییرات آب و هوایی

گل خورك ها گونه هایی از خانواده Gobiidae و زیر خانواده Oxudercinae می باشند. و این زیر خانواده شامل بـر 2000 گونـه است که ماهییان کاملا دو زیست بوده و می توانند از باله هاي پکتورال خود جهت راه رفتن در خشکی استفاده کنند (شکل 1). این گونه هـا بدلیل خصوصیت دوزیستی شان به مناطق بین جذر و مدي سازگار شده اند و محل زندگی آنها گل هاي نرم مناطق جذر مدي و بـاتلاق هـاي مانگرو در مناطق هند و پاسیفیک است (شکل 3). بر خلاف بسیاري از ماهیان در این زیستگاهها که با عقب روي آب دریا و بـه طریـق پنهـان شدن در زیر جلبک ها یا خزه هاي خیس دریاي یا آبگیر هایی جذر و مدي بقا می یابند. گل خورك ها زمانیکـه از آب خـارج هسـتند بسـیار فعال هستند. و با یکدیگر همکنشی دارند. گل خورك ها شامل بر 25 گونه هـوازي در چهـار جـنس Boleophthalmus Periophthalmus ,Periophthalmodon و Scartelaos می باشند . که دو زیست تر از 10جنس دیگر از زیر خانواده ماهیان استخوانی یا اکسـو درسـینا مـی باشند. این ماهیان بازه هاي زمانی گسترده اي را در خارج از آب سپري کرده و شماري از ویژگی هاي فیزیولـوژیکی ، مورفولـوژیکی و رفتـاري براي این نوع از زندگی را دارا می باشند. این ماهیان سازگارهاي رفتاري و فیزیولوژیکی عجیبی را در شیوه زندگی دوزیستی بـه نمـایش مـی گذارند. این خصوصیات شامل است بر : سازگاریهاي رفتاري و آناتومیکی که به آنها اجازه می دهد. که بشکل موثر بر روي خشـکی و بعـلاوه در آب حرکت نماید و حتی بر روي درختان مانگرو بپرند . و چنانچه نام آنها عنوان می کند این ماهیان باله هاي خود را جهت حرکت به اطراف بـا جست و خیز مورد استفاده قرار می دهند.

فهرست کامل فصل سوم آلودگی ها و تغییرات آب و هوایی

3-1 ) شبیه و ارزیابی سازي اثر پوشش هاي گیاهی بر کاهش ذرات معلق هوا

3.1.1 چکیده 98
3.1.2 مقدمه 98
3.1.3 منطقه مورد مطالعه 100
3.1.4 مواد و روش ها 101
3.1.5 یافته ها 103
3.1.6 بحث 106
3.1.7 نتایج 107
3.1.8 منابع 110
3.1.9 Abstract 111

3-2 ) گونه هاي گل خورك شاخص هاي زیستی شایسته جهت مدیریت و پایش آلاینده هاي غیر آلی و آلی در آب های ساحلی

3.2.1 چکیده 112
3.2.2 مقدمه 113
3.2.3 توصیف گونه 113
3.2.4 اثرات ناشی از فعالیت هاي انسانی بر جمعیت گل خورك ها 115
3.2.5 گل خورك شاخصی اکولوژیکی براي آلاینده هاي غیر آلی 115
3.2.6 گل خورك ها بعنوان شاخص اکولوژیکی آلاینده هاي آلی 116
3.2.7 گل خورك ها شاخص زیستی مناسب جهت فاضلاب هاي شهري و صنعتی 116
3.2.8 گل خورك ها شاخص اکولوژیکی عوامل بیماري زا 116
3.2.9 بحث و نتیجه گیری 117
3.2.10 منابع و ماخذ 117
3.2.11 Abstract 118

3-3 ) ایجاد فهرست منابع انتشار آلاینده ها و بررسی اثر استانداردهاي مختلف انتشار خودروهاي سبک در شهر تهران

3.3.1 چکیده 119
3.3.2 مقدمه 120
3.3.3 روش انجام کار 120
3.3.4 نتایج 122
3.3.5 نتیجه گیری و جمع بندی 124
3.3.6 مراجع 125
3.3.7 Abstract 126

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید