50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی استفاده از روش المان مرزی در تحلیل حرارت، بررسی ارتعاشات، شبیه سازی انتقال حرارت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از روش المان مرزی در تحلیل حرارت، بررسی ارتعاشات، شبیه سازی انتقال حرارت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل دینامیکی گسترش تَرَک و انتقال حرارت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کاربردهای موردی روش المان مرزی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی ارتعاشات آزاد، تحلیل استاتیکی و انجام شبیه سازی به کمک روش المان مرزی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی اثرات مشخصه های المان مرزی روی رفتار دیوارهای برشی با استناد به نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول تحلیل دینامیکی گسترش تَرَک و انتقال حرارت

مکانیک شکست بر اساس این فرض واقع بینانه که تمام اجسام دارای نقصهای شبیه ترک هستند و این نواقص دلیل شروع شکست در جسم هستند، بنا شده است. این نواقص که اغلب به عنوان ترک مدل میشوند، میتوانند بهصورت حفره یا نواقص غیر خطی دیگر وجود داشته باشند. در توده سنگ دربرگیرندة سازههای سنگی نیز به دلیل وجود عوارض ساختاری همانند درزهها، حفرات، شکستگیها و گسلها مفاهیم مکانیک شکست صادق بوده و بنابراین پایداری و مقاومت آن در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی اعمالی میبایست با استفاده از مفهوم مکانیک شکست ارزیابی شود. مهمترین کارکرد مکانیک شکست سنگ توانایی آن در برقراری ارتباط میان مقاومت شکست سنگ با هندسه ترک یا ترکهای موجود و همچنین چقرمگی شکست (مقاومت سنگ در برابر گسترش ترک) است. با توجه به اینکه مهمترین عامل گسیختگی در مصالح سنگی که رفتار ترد دارند، توسعه ترک است بنابراین محاسبة چقرمگی شکست برای درک چگونگی رفتار سازههای سنگی بسیار با اهمیت است. لازم به ذکر است که مکانیک شکست در حل بسیاری از مسائل مهندسی سنگ همانند انفجار، شکست هیدرولیکی، حفاری، پایداری سازههای زیرزمینی و روباز و غیره کاربرد دارد

فهرست کامل فصل اول تحلیل دینامیکی گسترش تَرَک و انتقال حرارت

1-1 ) اندرکنش سازه های صلب حجیم وامواج دریا به روش المان مرزی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 بسط تئوری پدیده تفرق 2
1.1.4 حل معادله تفرق بکمک روش المان مرزی 4
1.1.5 بسط شرایط مرزی 6
1.1.6 تعیین نیمرخ سطح آب 7
1.1.7 تعیین فشار و نیروی وارد بر سازه 7
1.1.8 نرم افزار تفرق 8
1.1.9 نتایج 10
1.1.10 نیمرخ سطح آب 12
1.1.11 نتیجه گیری و پیشنهادها 13
1.1.12 مراجع 14

1-2 ) تحليل همزمان گسترش ديناميكي ترك و تماس سطوح آن در روش المان مرزي يكدامنه

1.2.1 چکیده 16
1.2.2 Abstract 16
1.2.3 مقدمه 17
1.2.4 فرمولبندي گسترش ترك در روش المان مرزي دوگانه درفضای زمانی 19
1.2.5 مسأله تماس در دو وجه مقابل ترك 23
1.2.6 تایید نتایج 26
1.2.7 تایید نتایج ترک پایدار 26
1.2.8 تأييد نتايج ترك گسترش يابنده 28
1.2.9 تایید نتایج مساله تماس 29
1.2.10 كاربرد روش ارائه شده: گسترشترك و تماس سطوح ترک های لبه ای درصفحه T شکل 31
1.2.11 نتیجه گیری 37
1.2.12 مراجع 38

1-3 ) تحلیل مکانیک شکست نمونههای ديسکي ترکدار با استفاده از روش المان مرزی

1.3.1 چکیده 42
1.3.2 مقدمه 43
1.3.3 مکانیک شکست الاستیک خطي و معیارهای گسترش ترک 43
1.3.4 روش ناپیوستگي- جابجايي 46
1.3.5 روش عددی مورد استفاده 46
1.3.6 فرمولبندی معادلات جبری خطي 47
1.3.7 اعتبارسنجي برنامة عددی توسعه داده شده 48
1.3.8 ترک مرکزی 2زاويهدار در محیط محدود 48
1.3.9 ترک خمیده تحت کشش دو محوره در محیط نامحدود 48
1.3.10 نمونه ديسکي بدون ترک مرکزی 49
1.3.11 نمونه ديسکي بدون ترک مرکزی 50
1.3.12 مدلسازی گسترش ترک در نمونة ديسکي 51
1.3.13 نتیجه گیری 54
1.3.14 مراجع 55

1-4 ) تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیرسطحی به روش المان مرزی

1.4.1 چکیده 57
1.4.2 Abstract 57
1.4.3 مقدمه 58
1.4.4 روش المان مرزی 59
1.4.5 روش عددی 60
1.4.6 الگوریتم حل 60
1.4.7 نتایج روش المان مرزی 61
1.4.8 اثر ارتفاع از سطح آزاد 62
1.4.9 اثر ضخامت هیدروفویل 66
1.4.10 اثرانحنای هیدروفویل 67
1.4.11 اثر عدد فرود 68
1.4.12 نتیجه گیری 69
1.4.13 مراجع 69

1-5 ) استفاده از روش المان مرزی درتحلیل انتقال حرارت درصفحات مدرج تابعی درحالت های خاص

1.5.1 چکیده 71
1.5.2 مقدمه 71
1.5.3 ارائه حل المان مرزی درحالت خاص 72
1.5.4 مسئله انتقال حرارت درمواد مدرج تابعی 72
1.5.5 نتایج 73
1.5.6 نتیجه گیری 75
1.5.7 مراجع 75

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاربردهای موردی روش المان مرزی

در جدول چهار نوع سيستم رانش دريايي با توجه به ميزان وقوع پديده کاويتاسيون مورد مقايسه و بررسي قرار گرفتهاند. مطابق شکلهاي ارائه شده، بيشترين ميزان رشد حباب توليد شده و ريزش گردابه مربوط به پروانه کاملاً مغروق و سيستم رانش موتور قايق ميباشد. در سيستم رانش واترجت، در قسمت ورودي، طول کانال و در قسمت خروجي چگالي نسبتاً بالايي از حبابهاي توليد شده و ريزش گردابه مشاهده ميگردد. اما در سيستم رانش پروانه نيمه مغروق همانگونه که مشاهده ميگردد، چگالي و رشد حبابهاي توليد شده (ريزش گردابه) نسبت به ساير سيستمهاي رانش متداول بسيار کمتر ميباشد. در اين سيستم رانش پديده هوادهي جايگزين پديده کاويتاسيون شده و لذا آثار مخرب پديده کاويتاسيون مانند خوردگي، کاهش تراست و کاهش راندمان حذف گشته و علاوه بر آن بواسطه تشکيل ناحيه هوادهي راه اندازي اوليه موتور بهتر و ميزان تراست توليدي افزايش مييابد

فهرست کامل فصل دوم کاربردهای موردی روش المان مرزی

2-1) بکارگیری روش املان مرزی درطراحی سیستماتیک پروانه

2.1.1 چکیده 77
2.1.2 ABSTRACT 77
2.1.3 نمادهای اختصاری 78
2.1.4 مقدمه 78
2.1.5 فرمول بندی ریاضی 79
2.1.6 بکارگیری روش های عددی 80
2.1.7 فرمول اساسی 80
2.1.8 المان بندی پروانه 80
2.1.9 شرایط مرزی 80
2.1.10 مشخصات کشتی دو پروانه ای 83
2.1.11 روش سیستماتیک وچگونگی محاسبات استفاده از مشخصات هیدرودینامیکی وتعیین عملکرد 84
2.1.12 محاسبه سطح گسترش یافته و مقایسه آن با مقدار مجاز 88
2.1.13 چگونگی انتخاب پروانه 89
2.1.14 نتیجه گیری 89
2.1.15 مراجع 90

2-2) کاربرد روش المان مرزی در تحلیل پروانه نیمه مغروق

2.2.1 خلاصه 108
2.2.2 مقدمه 108
2.2.3 هندسه مقطع و سری های مختلف 110
2.2.4 دنباله ی آب و تشکیل اسپری 110
2.2.5 تاریخچه 111
2.2.6 تولید هندسه و معادلات حاکم بر روش المان مرزی 113
2.2.7 فرمولبندی تئوری روش المان مرزی 113
2.2.8 معادلات حاکم بر جریان 114
2.2.9 شرایط مرزی 115
2.2.10 گسسته سازی معادلات حاکم بر جریان سیال 117
2.2.11 روانه نیمه مغروق 841-B 119
2.2.12 بررسی شرط استقلال شبکه 119
2.2.13 شرایط تست آزمایشگاهی 120
2.2.14 اعتبارسنجی نتایج عددی نیرو- ممان با داده های اندازه گیری شده 120
2.2.15 جمع بندی و نتیجه گیری 122
2.2.16 مراجع 122

2-3) روش های عددی (المان آن ها کاربردهای و مرزی) در شکل تغییر بررسی پوسته زمین با استفاده از داده های GPS

2.3.1 چکیده 124
2.3.2 مقدمه 124
2.3.3 نظریه تغییر شکل سطح پوسته زمین 127
2.3.4 بیان تانسور کرنش برحسب بردارجابجایی 129
2.3.5 محاسبهء عددی مولفه های تانسور کرنش 129
2.3.6 روش المان مرزی 130
2.3.7 روش المان مرزی-ناپیوستگی جابجایی 130
2.3.8 مطالعه موردی 133
2.3.9 نحوه ی مدلسازی 133
2.3.10 بحث و نتیجه گیری 136
2.3.11 مراجع 137

2-4) كاربرد توابع متعامد مرتبه بالا برای بهبود دقت روش المان مرزی در حل مسائل ارتعاش آزاد

2.4.1 خلاصه 139
2.4.2 مقدمه 139
2.4.3 پیشینه تحقیقات علمی 140
2.4.4 چندجمله ای های متعامد رایج در حل عددی مسائل 140
2.4.5 خانواده چند جمله ای های ژاکوبی 141
2.4.6 چند جمله ای های لژاندر 142
2.4.7 توابع شکل طیفی 143
2.4.8 حل مسائل ارتعاش آراد توسط روش المان مرزی طیفی 144
2.4.9 مثال عددی 145
2.4.10 مراجع 146

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی ارتعاشات آزاد، تحلیل استاتیکی و انجام شبیه سازی به کمک روش المان مرزی

خطوط انتقال و توزیع گاز از مهمترین ارکان صنایع نفت و گاز میباشند. این خطوط لوله در مسیر خود از مسیرهای ناهمگنی عبور میکنند به طوری که ضریب انتقال حرارت هدایتی در نقاط محیط باهم متفاوت میباشند. همچنین مقاومت تماس حرارتی که بر سطح لوله وجود دارد، باعث به وجود آمدن شرط مرزی غیرخطی میشود که در تحلیل انتقال حرارت هدایتی خط لوله تأثیرگذار است. در حالتی که ضریب انتقال حرارت ثابت باشد، معادله انتقال حرارت به شکل معادله لاپلاس خواهد بود و اما درصورتیکه ضریب انتقال حرارت در محیط تغییر کند معادله ما بسته به نحوه تغییر این ضریب، انواع مختلفی از معادله پواسون خواهد بود. معادله های لاپلاس و پواسون برای هندسه های ساده با شرایط مرزی خطی دارای حل تحلیلی هستند، اما از آنجا که هندسه و شرط مرزی در مسئله تعریف شده پیچیدگی هایی دارد، برای حل مسئله باید به سراغ شبیه سازی های رایانه ای رفت.
ازجمله روشهای عددی که به بررسی انتقال حرارت هدایت پرداختهاند میتوان از روشهایی مانند تفاضل محدود حجم محدود، المان محدود و المان مرزی نام برد. در تحلیل این مسئله از روش المان مرزی استفادهشده است. دلیل استفاده از این روش مزایای این روش نسبت به روشهای بیانشده است. این مزایا عبارتاند از: .1المان مرزی یک روش نیمه تحلیلی است، لذا از دقت بالایی نسبت به سایر روشهای ذکر شده برخوردار است

فهرست کامل فصل سوم بررسی ارتعاشات آزاد، تحلیل استاتیکی و انجام شبیه سازی به کمک روش المان مرزی

3-1 ) بررسي ارتعاشات آزاد و اجباري شفت و پروانه شناور با استفاده از کوپل حجم محدود،المان مرزی و المان محدود

3.1.1 چکیده 148
3.1.2 Abstract 148
3.1.3 مقدمه 149
3.1.4 مشخصات کلي شناور و پروانه 150
3.1.5 شبکه بهکار رفته براي حل عددي جريان 151
3.1.6 شرايط جريان و مشخصات حل در روش حجـم محدود 153
3.1.7 مشخصات حل و شرايط مرزي 153
3.1.8 ميدان جريان ورودي به پروانه 155
3.1.9 روش المان مرزي جهت تحليـل جريـان حـول پروانه 156
3.1.10معادلات حاکم در روش المان مرزي 156
3.1.11 تئوری روش المان مرزی 156
3.1.12 سطح جسم 157
3.1.13 سطح دنباله 157
3.1.14 سطح در بی نهایت 157
3.1.15 شرایط مرزی 157
3.1.16 شرط کاتا در لبه انتهايي 158
3.1.17 پارامترهاي گسسته سازي و توليد شبکه 158
3.1.18 معادلات انتگرالی 158
3.1.19 نتايج نيرو- ممان و پارامترهاي هيـدروديناميکي پروانه 161
3.1.20 تحليل المان محدود پروانه و شفت 161
3.1.21 بارگذاري استاتيکي 164
3.1.22 تحليل فرکانس طبيعي پروانه و شفت 164
3.1.23 پاسخ تحريک اجباري پروانه در سرعت دورانـي ٤٦ دور بر دقیقه 166
3.1.24 نتیجه گیری 170
3.1.25 مراجع 170

3-2 ) تحلیل استاتیکی صفحه ی خمشی مستطیلی با استفاده از المانهای مرزی

3.2.1 خلاصه 172
3.2.2 مقدمه 172
3.2.3 معادله حاکم بر خیز صفحات 173
3.2.4 تحلیل استاتیکی 174
3.2.5 حل اساسی 175
3.2.6 دستگاه معادلات انتگرال مرزی 176
3.2.7 تحلیل عددی صفحهی خمشی مستطیلی به روش اجزای مرزی 177
3.2.8 آزمون های عددی 181
3.2.9 نتیجه گیری 186
3.2.10 مراجع 186

3-3 ) امکان تشخیص غیر مخرب خواص مکانیکی حفره در جسم جامد به روش المان مرزی

3.3.1 چکیده 187
3.3.2 مقدمه 188
3.3.3 مروری بر کارهای انجام شده 188
3.3.4 معادلات اساسی در الاستواستاتیک خطی 190
3.3.5 روابط مربوط به تنش 190
3.3.6 فرمولاسیون المان های سهمی 192
3.3.7 بحث، بررسی نتایج و نتیجه گیری پایانی 193
3.3.8 تشخیص حفره 193
3.3.9 الگوریتم ژنتیک 193
3.3.10 روش گرادیان مزدوج 194
3.3.11 روش سیمپلکس 194
3.3.12 محاسبه در صد خطا 194
3.3.13 منابع و ماخذ 195
3.3.14 Abstract 198

3-4 ) شبیه سازی انتقال حرارت هدایت با مقاومت تماس غیرخطی در محیطهای غیر همگن به روش المان مرزی

3.4.1 چکیده 199
3.4.2 مقدمه 199
3.4.3 مروری بر پژوهشهای پیشین 200
3.4.4 روش المان مرزی 200
3.4.5 نتایج 207
3.4.6 منابع 207

3-5 ) شبيه سازي عددي جريان كاويتاسيون گسترده و جزئي دوبعدي با استفاده از روش المان مرزی

3.5.1 چکیده 209
3.5.2 ABSTRACT 209
3.5.3 مقدمه 210
3.5.4 معادلات حاکم 211
3.5.5 گردش منفی درپایین دست جریان 211
3.5.6 شرط کوتا 212
3.5.7 شرایط مرزی 212
3.5.8 شرط مرزی سینماتیکی 212
3.5.9 شرط مرزی دینامیکی 212
3.5.10 صورت دیگر شرط دینامیکی 213
3.5.11 صورت دیگر شرط سینماتیکی 213
3.5.12 حل عددی معادلات حاکم 214
3.5.13 بررسی تعداد گره ها برروی نتایج 216
3.5.14 نتایج جریان بدون کاویتاسیون 216
3.5.15 نتایج کاویتاسیون جزئی 217
3.5.16 بررسی اثرگردش منفی درپایین دست جریان 218
3.5.17 نتایج کاویتاسیون گسترده 219
3.5.18 جمع بندی 221
3.5.18 مراجع 222

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی اثرات مشخصه های المان مرزی روی رفتار دیوارهای برشی با استناد به نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی

هدف اصلی استفاده از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم سازه ای در ساختمان، مقاومت در برابر نیروهای برشی و لنگر های واژگونی ناشی از بار های جانبی است. دیوار های برشی فولادی در تعداد زیادی از ساختمان های ساخته شده در دهه های گذشته، به کار رفته اند. دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی است که به طرز مؤثری قابلیت مهاربندی ساختمان در مقابل بار های زلزله و باد را دارا می باشد. این سیستم در ساخت ساختمان های جدید و مقاوم سازی ساختمان های موجود به کار می رود. دیوار برشی فولادی در معرض تغییر شکل های پلاستیک چرخه ای، سختی اولیه زیادی از خود نشان می دهد. شکل پذیری زیاد و جذب انرژی قابل توجه از ویژگی های دیگر این سیستم می باشد. این مشخصات دیوار برشی فولادی را به یکی از مناسب ترین سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی تبدیل کرده است. دیوار برشی فولادی تنها در طراحی ساختمانهای جدید به کار نمی رود بلکه در مقاوم سازی سازه های موجود نیز کاربرد دارد. تا قبل از انجام تحقیقات صورت گرفته در دهه 1980، حالت نهایی طراحی دیوار برشی فولادی، کمانش خارج از صفحه ورق فولادی بود. مهندسین برای جلوگیری از کمانش، ورق فولادی را با سخت کننده های قوی طراحی می کردند. آزمایشات متعدد و مطالعات تحلیلی انجام شده با استفاده از  بار گذاری های استاتیکی و دینامیکی نشان داده اند که مقاومت و شکل پذیری پس از کمانش ورق نازک جان دیوار برشی فولادی، می تواند مهم و قابل توجه باشد.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی اثرات مشخصه های المان مرزی روی رفتار دیوارهای برشی با استناد به نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی

4-1 ) بررسی اثرات مشخصه های المان مرزی روی رفتار دیوارهای برشی با استناد به نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی

4.1.1 فصل اول:مقدمه 234
4.1.1.1 کلیات 234
4.1.1.2 دامنه و اهداف پایان نامه 236
4.1.1.3 ساختار پایان نامه 237
4.1.2 فصل دوم:مطالعه رفتار غیرخطی بتن ومدلهای موجود برای توصیف این رفتار 239
4.1.2.1 مقدمه 239
4.1.2.2 رفتار بتن تحت اثربارگذاری فشاری 240
4.1.2.3 روشهای مختلف مدل کردن رفتار بتن تحت فشار 242
4.1.2.4 مدلهای بدست آمده از تئوری ارتجاعی 242
4.1.2.5 مدلهای بدست آمده از تئوری خمیری 243
4.1.2.6 مدلهای مرتبط با خسارت الاستیک ناشی از ترک خوردگی زیرساخت بتن دراثر فشار 246
4.1.2.7 بررسی رفتار بتن درکشش 247
4.1.2.8 نحوه شبیه سازی رفتار بتن درکشش وایجاد ترک 248
4.1.2.9 بررسی رفتار میلگردهای فولادی وروشهای موجود برای مدلسازی آن 250
4.1.2.10 بررسی پیوستگی بتن و فولاد 250
4.1.2.11 بررسی انتقال نیرو در سطح ترک ونقش فولاد درآن 252
4.1.3 فصل سوم:بررسی شکل پذیری دیوارهای برشی وعوامل موثربرآن 254
4.1.3.1 مقدمه 254
4.1.3.2 بررسی عوامل موثربرشکل پذیری دیوار 255
4.1.3.3 جزئیات لازم برای ناحیه محصور شده 258
4.1.3.4 دیدگاه آیین نامه های جدید درمورد دیوارهای برشی درنواحی با لرزه خیزی بالا 260
4.1.3.5 تغییرات بوجود آمده ،درضوابط طراحی مرتبط با شکل پذیری دیوار 261
4.1.4 فصل چهارم:بررسی رفتار نمونه های دیوار برشی زیراثر بارتناوبی 266
4.1.4.1 مقدمه 266
4.1.4.2 جزئیات نمونه های آزمایشی 267
4.1.4.3 نحوه بارگذاری وثبت داده ها 270
4.1.4.4 حالات خرابی مشاهده شده 274
4.1.4.5 اثرمشخصات فولاد بر حالات خرابی 274
4.1.4.6 کمانش میلگردها 277
4.1.5 فصل پنجم:تحلی غیرخطی بتن مسلح درچارچوب نرم افزار ANSYS 280
4.1.5.1 مقدمه 280
4.1.5.2 مشخصات کلی المان SOLID65 280
4.1.5.3 رفتار خطی المان 281
4.1.5.4 رفتار خطی بتن 282
4.1.5.5 رفتار خطی میلگردها 282
4.1.5.6 رفتار غیرخطی المان 284
4.1.5.7 رفتار غیرخطی بتن 284
4.1.5.8 بتن در کشش 284
4.1.5.9 بتن در فشار 287
4.1.5.10 رفتار غیرخطی آرماتورها 288
4.1.5.11 حل معادلات غیرخطی بروش نیوتن-رافسون 290
4.1.5.12 همگرایی 292
4.1.6 فصل ششم:مطالعه پاسخ تحلیلی نمونه ها و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی 295
4.1.6.1 مقدمه 295
4.1.6.2 بررسی اجمالی پاسخ مشاهده شده نمونه های WSH1,2,3,4 295
4.1.6.3 مقایسه مشخصات عمومی نتایج آزمایشگاهی وتحلیلی 296
4.1.6.4 مقاسه نتایج تحلیلی وآزمایشگاهی نمونه های WSH1 تا WSH4 298
4.1.6.5 نمونه WSH1 299
4.1.6.6 نمونه WSH2 304
4.1.6.7 نمونه WSH3 310
4.1.6.8 نمونه WSH4 316
4.1.7 فصل هفتم:نتیجه گیری 322
4.1.7.1 فهرست مراجع 330
4.1.7.2 ABSTRACT 331

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید