50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی تئوری و تجربی عملکرد، مدلسازی، بهینه سازی و شبیه سازی دودکش‏ های خورشیدی به کمک نرم افزار ANSYS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته جامع بررسی تئوری و تجربی عملکرد، مدلسازی، بهینه سازی و شبیه سازی دودکش‏ های خورشیدی به کمک نرم افزار ANSYS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی تئوری و تجربی رفتار دودکش های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدلسازی و شبیه سازی دودکش های خورشیدی به کمک نرم افزار ANSYS بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی تئوری و تجربی رفتار دودکش های خورشیدی

تهویه طبیعی یک راهکار مهم طراحی در ساختمان های مقاوم است که قرنهاست برای بشر شناخته شده است و علاقه ی در حال رشد را محکمی به دلیل مزایای بالقوه اش در جلب این مجموعه کرده است. سیستم های تهویه مکانیمی شامل پیامد های نامطلوب انرژی در خصوص نیاز بیشتر الکتریسیته برای حرکت را دارا هستند. برای بعضی شهرها برای تامین هوای تهویه شده، ظرفیت کامل شبکه الکتریسیته آنها را در بر میگیرد. از طرف دیگر، انتظار میرود تهویه طبیعی صرفه جویی انرژی سرمایشی تا حد 10% و صرفه جویی انرژی فن تا حد 15% مصرف انرژی سالانه را زمانیکه شرایط آب و هوایی و شرایط عملیاتی مناسب است فراهم آورد
سیستمهای تهویه مکانیکی با انتشار بالای دی اکسید کربن تاثیر بسیار منفی بر زیست محیط دارد. از این رو، تهویه طبیعی بطور چشمگیری به عنوان شیوه های ذخیره انرژی و فراهم سازی هوای با کیفیت به همراه راندمان حرارتی کافی برای ساکنین ساختمانها و به همان کیفیت برای اداره و مکانهای صنعتی پیشنهاد می شوند.
تهویه طبیعی یا بوسیله های مکانیزم های رانش حرارتی و یا بوسیله ایجاد باد ایجاد میشود. برای مثال وقتی باد با ساختمان برخورد می کند، نیروی مثبتی در سمت وزش باد و نیروی منفی در جهت دیگر ساختمان ایجاد میکند. این نیرو نقش متفاوتی را به عنوان یک نیروی محرک بازی میکند و جابجایی هوا را با اجازه ورود هوا به ساختمان از روزنه هم جهت با وزش باد ترک می کند. این سیستم گاهی اشاره به تهویه ی جابجایی اجباری دارد.

فهرست کامل فصل اول بررسی تئوری و تجربی رفتار دودکش های خورشیدی

1-1 ) دودكش خورشيدي و شيرين سازي آب دريا

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 ABSTRACT 2
1.1.3 مقدمه 3
1.1.4 مباني نظري و پيشينه پژوهشی 5
1.1.5 توسعه فرضيه ها و الگوي مفهومي 7
1.1.6 کلکتور 8
1.1.7 ذخیره سازی 9
1.1.8 برج 9
1.1.9 توربین ها 10
1.1.10 مدل آزمايشي 10
1.1.11 نتیجه گیری 12
1.1.12 منابع 13

1-2 ) عملکرد دودکشِ خورشیدی و تأثیر آن در تهویه مطبوع ساختمانهای معاصر

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 پیشینه تحقیق 15
1.2.4 سیستمهای تهویه طبیعی 16
1.2.5 دودکش خورشیدی 16
1.2.6 انواع دودکش خورشیدی و عملکرد 17
1.2.7 زمینههای دودکشکاربرد های خورشیدی 19
1.2.8 عملکرد دودکش خورشیدی در اقلیمهای ایران مختلف 19
1.2.9 استفاده از دودکش و حیاطهای دار 20
1.2.10 سیستم ترکیبی بادگیر و دودکش خورشیدی 22
1.2.11 نتیجه گیری 22
1.2.12 منابع 23

1-3 ) عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی آن براساس پارامترهای هندسی

1.3.1 چکیده 24
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 عملکرد دودکش های خورشیدی 27
1.3.4 معادلات حاکم برجریان 28
1.3.5 ارزیابی مدل مساله 29
1.3.6 نتایج و بحث 30
1.3.7 نتیجه گیری وجمع بندی 33
1.3.8 مراجع 35

1-4 ) بررسی رفتار متغیرهای ابعادی بر روی توان خروجی نیروگاه های دودکش خورشیدی

1.4.1 چکیده 36
1.4.2 مقدمه 37
1.4.3 مروری بر فعالیت های پیشین 38
1.4.4 روش تحقیق 40
1.4.5 یافته ها 41
1.4.6 فرمول ها و روابط ریاضی 45
1.4.7 بحث و نتیجه گیری 46
1.4.8 منابع 47

1-5 ) بررسی تجربی عملکرد غیرفعال يک هواکش خورشیدی مجهز به ذخیره ساز انرژی

1.5.1 چکیده 49
1.5.2 مقدمه 49
1.5.3 مونتاژ هواکش 50
1.5.4 نتایج تجربی 51
1.5.5 نتیجه گیری 54
1.5.6 مراجع 54

1-6 ) بررسی تاثیر سیستم دیوار ترومب و دودکش خورشیدی برآسایش حرارتی ساختمان ها درشهر یزد

1.6.1 خلاصه 55
1.6.2 مقدمه 55
1.6.3 روش تحقیق 57
1.6.4 شرایط آب و هوایی بستر طرح 58
1.6.5 دیوار ترومب دودکش خورشیدی 58
1.6.6 محاسبه سایز دریچه و مساحت دیوار ترومب 60
1.6.7 مشخصات فنی طرح 61
1.6.8 شبیه سازی ها و نتایج 61
1.6.9 بررسی تاثیرات سیستم دیوار ترومب – دودکش خورشیدی بر محیط زیست 64
1.6.10 جمع بندی ونتیجه گیری 65
1.6.11 منابع 65

1-7 ) دودکش خورشیدی نهفته یک راهکار - برای تهویه طبیعی

1.7.1 چکیده 68
1.7.2 مقدمه 69
1.7.3 دودکش خورشیدی به عنوان یک راهکار برای بهبود بخشیدن به تاثیر تهویه نهفته 69
1.7.4 تاثیر هندسه کانال بر تهویه 71
1.7.5 مطالعات بر نمونه های مقیاس بزرگ/ اندازه کامل 71
1.7.6 تاثیر زاویهی شیب دودکش بر عملکرد حرارتی 74
1.7.7 مباحثه 75
1.7.8 نتیجه گیری 77
1.7.9 مراجع 78

1-8 ) دودکش خورشیدی و چگونگی کاربرد آن در ساختمانهای مسکونی

1.8.1 چکیده 80
1.8.2 مقدمه 80
1.8.3 یافته ها 80
1.8.4 ماهیت خورشید و انرژی آن 80
1.8.5 کاربردهای غیر نیروگاهی 81
1.8.6 دودکش خورشیدی 81
1.8.7 تکنیک های به کارگرفته شده 81
1.8.8 کاربردهای نیروگاهی 81
1.8.9 مزایای نیروگاه های خورشیدی 81
1.8.10 کاربرد های مختلف دودکش خورشیدی 81
1.8.11 اصول کار 82
1.8.12 تولید الکتریسیته 82
1.8.13 کلکتور 82
1.8.14 توربین ها 82
1.8.15 برج 82
1.8.16 ذخیره سازی 83
1.8.17 ایجاد کوران هوای طبیعی 83
1.8.18 بهبود طبیعی تهویه هوا 83
1.8.19 ایجاد سرمایش ایستا با استفاده از تبادل حرارتی با زمین 83
1.8.20 ایجاد گرمایش با استفاده از اثر گلخانه ای 84
1.8.21 کاربرد دودکش خورشیدی در ایران 84
1.8.22 طرح های پیشنهادی برای استفاده از دودکش خورشیدی در ساختمان های مسکونی 85
1.8.23 نتیجه گیری 86
1.8.24 مراجع 86

1-9 ) بررسی تئوري و تجربی کارآیی تولید نیروي برق توسط دودکش خورشیدي کوچک

1.9.1 چکیده 87
1.9.2 مقدمه 88
1.9.3 مدل ریاضی 88
1.9.4 آزمایش هاي عملی RIGو اندازه گیري ها 90
1.9.5 نتایج و مباحث 90
1.9.6 نتیجه 91
1.9.7 مراجع 92

1-10 ) بررسی جریان سیال و انتقال حرارت در دودکش خورشیدی با سطح موجی شکل

1.10.1 ABSTRACT 93
1.10.2 خلاصه 93
1.10.3 مقدمه 94
1.10.4 هندسه مسئله و معادلات حاکم 94
1.10.5 استقلال حل از شبکه و بررسی صحت حل 95
1.10.6 نتایج 96
1.10.7 نتیجه گیری و جمع بندی 98
1.10.8 مراجع 98

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدلسازی و شبیه سازی دودکش های خورشیدی به کمک نرم افزار Ansys

کاهش انرژی های فسیلی منجر به مطرح گردیدن ایده جایگزینی با منابع ان ،این منابع انرژی های تجدید پذیر شده است. استفاده از انرژی خورشیدی برای مقاصد مختلف با سرعت فزاینده ای رو به رشد است. از مزایای دیگر انرژی خورشیدی، کاهش تولید گازهای گلخانه ای به میزان قابل توجهی است. گازهای گلخانه ای تاثیرات مخربی همچون گرمایش زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها و اسیدی شدن آب دریا بر جای می گیراند.
بهره گیری از انرژی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی و یا با تبدیل مستقیم نور حاصل از پرتوهای خورشیدی به الکتریسیته توسط سلولهای فتوولتائیک است. تاسیساتی که در آنها تبدیل انرژی گرمایی خورشید به الکتریسیته صورت می پییرد، نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می شود. میزان برق تولیدی توسط این نیروگاهها به دلیل وابستگی به میزان تششع دریافتی از خورشید در طول روز و در فصول مختلف سال متغیر است، اما با این وجود به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی تجدید پییر در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تکنولوژیهای متعددی در سالهای اخیر برای نیروگاههای خورشیدی استفاده شده است. مهمترین عامل تصمیم گیری روش تبدی در انتخاب ل انرژی گرمایی خورشید به برق، شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه، عوامل اقتصادی و فنی و مسایل زیست محیطی است. گرایش عمومی، استفاده از روشهای با کارائی بالاتر و آلودگی زیست محیطی کمتر است. اگر بخواهیم انرژیهای تجدید پییر از کاربرد وسیعی برخوردار شوند، باید تکنولوژی بکار رفته ساده، قابل اعتماد بوده و برای کشورهای در حال توسعه یافته مشکلات فنی به همراه نداشته باشد

فهرست کامل فصل دوم مدلسازی و شبیه سازی دودکش های خورشیدی به کمک نرم افزار Ansys

2-1) بررسی رابطه بین رهبری تحولی با توسعه سازمانیشبیه سازی یک نیروگاه دودکش خورشیدی به کمک نرم افزار ANSYS در مناطق کویری ایران

2.1.1 چکیده 100
2.1.2 مقدمه 101
2.1.3 بحث و نتایج 103
2.1.4 نتیجه گیری و جمع بندی 106
2.1.5 مراجع 106

2-2) بهینه سازی دودکش خورشیدی و تاثیرات آن بر تهویه طبیعی جهت کاهش بار سرمایش ساختمان ها

2.2.1 خلاصه 108
2.2.2 مقدمه 108
2.2.3 روش تحقیق 110
2.2.4 شبیه سازی 110
2.2.5 دودکش خورشیدی 111
2.2.6 الگوریتم حل در انرژیپلاس 111
2.2.7 نتایج حاصل از شبیه سازیها 113
2.2.8 نتیجه گیری 115
2.2.9 منابع 116

2-3) مدلسازی و شبیه سازی دودکش خورشیدی و بررسی عوامل مختلف در شبیه سازی

2.3.1 چکیده 118
2.3.2 مقدمه 119
2.3.3 مدلسازی و شبیه سازی دودکش خورشیدی 120
2.3.4 تعداد صفحات مقاله 125
2.3.5 بحث و نتیجه گیری 128
2.3.6 منابع 128

2-4) شبيه سازي عددي جهت تحليل جريان سيال در نيروگاه دودكش خورشيدي وتعیین پارامترهای موثرآن

2.4.1 چکیده 130
2.4.2 مقدمه 131
2.4.3 مزاياي استفاده از نيروگاه دودكش خورشيدي 132
2.4.4 مدلسازی مساله 133
2.4.5 معادلات حاکم 134
2.4.6 بررسي نيروگاه دودكش خورشيدي از ديدگاه قانون اول ترموديناميك 135
2.4.7 تجزيه و تحليل دادهها و نتايج 138
2.4.8 اعتبار سنجی 139
2.4.9 تحلیل نتایج 140
2.4.10 حالت همراه با كاركرد توربين 140
2.4.11 نتیجه گیری 148
2.4.12 منابع 149

2-5) شبیه سازی عددی جهت تحلیل جریان سیال در نیروگاه دودکش خورشیدی وتعیین پارامترهای موثر در افت فشار بهینه

2.5.1 چکیده 152
2.5.2 مقدمه 152
2.5.3 نیروگاه دودکش خورشیدی 152
2.5.4 مدلسازی مساله 153
2.5.5 فرضیات 153
2.5.6 معادلات حاکم 154
2.5.7 برسی نیروگاه دودکش خورشیدی از دیدگاه قانون اول ترمودینامیک 154
2.5.8 تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج 155
2.5.9 شبیهسازی با نرم افزار انسیس فلوئنت 15 155
2.5.10 نتیجه گیری وجمع بندی 157
2.5.11 منابع 157

2-6) شبيه سازي عددي عملكرد مدل دوبعدي يك دودكش خورشيدي نيروگاهي در مناطق آفتابی

2.6.1 چکیده 160
2.6.2 مقدمه 161
2.6.3 پیشینه تحقیق 162
2.6.4 دودكش خورشيدي نيروگاهي 164
2.6.5 نحوه ي عملكرد سيستم 164
2.6.6 معادلات حاکم 166
2.6.7 روش انجام تحقیق 168
2.6.8 شبکه بندی 168
2.6.9 شرايط محيطي، فيزيكي و مرزي 169
2.6.10 شکل ها 169
2.6.11 نتایج 173
2.6.12 جمع بندی 173
2.6.13 منابع 174

2-7) مدلسازی نیروگاه دودکش خورشیدی و مطالعه تاثیر جنس پوشش سطح زمین بر توان خروجی نیروگاه خورشیدی

2.7.1 چکیده 175
2.7.2 مقدمه و هدف 175
2.7.3 تئوری و پیشینه تحقیق 175
2.7.4 معادلات حاکم بر نیروگاه ها 176
2.7.5 بررسی عملکرد نیروگاه 179
2.7.6 نتیجه گیری 181
2.7.7 منابع 181

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید