50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ارزیابی و مدیریت آلودگی و پسماند در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی ز آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی و مدیریت آلودگی و پسماند در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی عوامل موثر بر آلودگی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش راهکارهای مقابله با آلودگی و مدیریت پسماند بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی عوامل موثر بر آلودگی

به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران، صنایع پتروشیمی می تواند نقش مهمی در پیشرفت اقتصادي کشورمان داشته باشد.
ارزانی و فراوانی مواد اولیه، ایجاد فرصتهاي شغلی، انتقال تکنولوژي پیشرفته و مهمتر از همه ارزش افزوده اي چشمگیر باعث شده است
که در برنامه هاي توسعه ي اقتصادي و اجتماعی به این صنعت بیشتر توجه شود و ساخت مجتمع هاي پتروشیمی در اولویت قرار گیرد.
ویژگی مهم این صنعت آن است که با ساخت یک مجتمع بزرگ پتروشیمی توسط دولت، تعداد زیادي صنایع کوچک (واحدهاي پایین
دست) غیردولتی می توانند از انواع محصولات آن به عنوان خوراك اولیه استفاده کرده ف و رآوردههاي مصرفی متنوعی را تولید نمایند.
شکل 1 انواع خوراك ها و محصولات صنایع پتروشیمی را به اختصار نشان می دهد

فهرست کامل فصل اول بررسی عوامل موثر بر آلودگی

1-1 ) تحلیل آماری عوامل موثر بر آلایندگی کوره های مازاد سوز در شرکت پالایش نفت جی:یک بررسی و ارائه راهکار

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 ABSTRACT 2
1.1.3 مقدمه 2
1.1.4 تحلیل آماری نتایج آزمایشات و شرایط کوره ها 3
1.1.5 بررسی رابطه همبستگی میزان CO و میزان تولید 3
1.1.6 بررسی رابطه همبستگی میزان CO و میزان هوای تزریقی به راکتور 3
1.1.7 بررسی رابطه همبستگی میزان COو گرانروی خوراک 3
1.1.8 ارائه مدل 4
1.1.9 بررسی رابطه همبستگی میزان COو هوای مازاد در کوره 4
1.1.10 مدل خطی تک متغیره 4
1.1.11 بررسی رابطه همبستگی میزان COو دمای کوره 4
1.1.12 مدل درجه یک متغیره 4
1.1.13 نقشه حرارتی مربوط به تاثیر همزمان “هوای مازاد” و ” دمای کوره” بر روی میزان CO 4
1.1.14 مدل غیر خطی درجه سه متغیره 5
1.1.15 ارائه راهکارهای پیشنهادی 5
1.1.16 روش بهینه سازی کیفیت احتراق 5
1.1.17 مراجع 13

1-2 ) آلودگی هاي ناشی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 انواع آلودگی ها 17
1.2.4 آلودگی آب 17
1.2.5 آلودگی هوا 18
1.2.6 آلودگی صوتی 18
1.2.7 اثرات بر سلامت انسان 19
1.2.8 آثار اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی 20
1.2.9 منابع 21
1.2.10 Abstract 22

1-3 ) بررسي آلودگي نفتي خليج فارس و نقش آن در زندگي آبزيان

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 منابع آۀودگی آب ها 24
1.3.4 آلودگي ناشي از منابع واقع در خشكي 24
1.3.5 آلاینده های آلی 24
1.3.6 آلاينده هاي آلي كم مقدار 25
1.3.7 آلاينده هاي آلي پايدار 25
1.3.8 مطالعات پيشين 25
1.3.9 تاثير آلاينده ها بر حيات آبزيان خليج فارس 26
1.3.10 مواد نفتي آلوده كننده خليج فارس و تأثير آن برروي اكوسيستم منطقه 27
1.3.11 نتیجه 27
1.3.12 راهكارهايي براي مقابله براي مواجه با آلودگي آب حوزه آبريزيان خليج فارس 28
1.3.13 فهرست منابع 29

1-4 ) بررسی فرآیند و مدیریت پسماندهاي صنایع پتروشیمی

1.4.1 چکیده 30
1.4.2 مقدمه 31
1.4.3 صنایع پتروشیمی 31
1.4.4 پسماندهاي صنایع پتروشیمی 32
1.4.5 مدیریت پسماندهاي صنعت پتروشیمی 33
1.4.6 نتیجهگیري و جمعبندي 33
1.4.7 مراجع 34
1.4.8 Abstract 35

1-5 ) بررسی خصوصیات فیزیکی و میکروبی خاکهاي آلوده نفتی در شرکت نفت و گاز مارون

1.5.1 چکیده 36
1.5.2 مقدمه 37
1.5.3 مواد و روش ها 39
1.5.4 نمونه برداری ازخاک 39
1.5.5 تعیین خصوصیات نمونه هاي خاك 41
1.5.6 نتایج و بحث 41
1.5.7 نتیجه گیری 43
1.5.8 منابع 43
1.5.9 Abstract 45

1-6 ) بررسی تغییرات نفودپذیری خاک رس در برابر عبور فرآورده های نفتی و حلال های آلی

1.6.1 چکیده 46
1.6.2 مقدمه 46
1.6.3 مصالح و مطالعات آزمایشگاهی 48
1.6.4 مراحل آماده سازی نمونهها و نحوه انجام آزمایش 48
1.6.5 شرح دستگاه مو و جزئیات رد استفاده آن 48
1.6.6 نتایج ،بحث و بررسی 49
1.6.7 نتیجه گیری و جمع بندی 51
1.6.8 مراجع 52

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم راهکارهای مقابله با آلودگی و مدیریت پسماند

شکل ( الگوي شماتیک راه اندازي آزمایشگاه مورد استفاده براي بازیابی نفت سنگین از یک مدل سیلندري (استوانه اي) مخزن با تزریق هوا در دماها و فشارهاي مختلف را نمایش میدهد. راه اندازي شامل یک مجراي تحت فشار استوانه اي با قطر داخلی 15 سانتی متر و ارتفاع 80 سانتی متر است. یک مقاومت آشکار ساز درجه حرارت و یک مبدل (ترانسفورماتور) فشار براي اندازه گیري درجه حرارت هوا و فشار داخل مجرا آماده شده اند.در داخل مجرا و معلق از یک سلول بارگیري شده، یک مدل فیزیکی مخزن وجود دارد، که موجب تماس با هوا در طول آزمایش میشود. محفظه بارگیري مسیر کاهش توده مدل فیزیکی همانند تولید نفت طی می کند. مدلهاي فیزیکی ارائه شده از نفت سنگین”فورت کنت” و ویسکوزیته 14500 MPa در دماي 20°c و دانه هاي شیشه اي با هم در یک استوانه توري فلزي ضد زنگ بسته بندي شده اند.مدل هاي با تخلخل حدود %38 همگن و نفوذپذیري هاي مختلفی دارند

فهرست کامل فصل دوم راهکارهای مقابله با آلودگی و مدیریت پسماند

2-1) مروري بر روشهاي نوین مدیریت آب تولید شده حاصل از استخراج نفت و گاز

2.1.1 چکیده 53
2.1.2 مقدمه 54
2.1.3 معرفی و بررسی روشهاي تصفیه 56
2.1.4 نتایج 58
2.1.5 نتیجه گیری وجمع بندی 59
2.1.6 مراجع 60
2.1.7 Abstract 61

2-2) بررسی روشهاي بازیافت کاتالیستهاي مستعمل پالایشگاهها در فعالیتهاي عمرانی با تکیه بر مسائل محیط زیستی

2.2.1 چکیده 62
2.2.2 مقدمه 63
2.2.3 مواد و روش ها 63
2.2.4 بررسی منابع علمی 63
2.2.5 نتیجه گیری و جمع بندی 67
2.2.6 مراجع 68
2.2.7 Abstract 69

2-3) حذف آلاینده های نفتي از پساب پتروشيمي با استفاده از تركيبات فعال سطحي

2.3.1 چکیده 70
2.3.2 Abstract 70
2.3.3 مقدمه 71
2.3.4 تحقيقات گذشته در زمينه جدا سازی با حباب های کف 72
2.3.5 شرح فرایند تفکيک به كمک حباب های کف 73
2.3.6 مواد فعال سطحي بکار رفته 75
2.3.7 شرح آزمایش 75
2.3.8 تصفیه پساب با سورفکتانت آنیونی سدیم دو دسیل سولفات 75
2.3.9 سيتيل پيریدینيوم كلراید 75
2.3.10 تصفيه پساب با سورفکتانت كاتيوني سيتيل پیریدینیوم کلراید 76
2.3.11 نتیجه گیری 77
2.3.12 فهرست منابع و ماخذ 78

2-4) کاربرد ژئوشیمی محیط زیست در بررسی آلودگیهای نفتی دریایی

2.4.1 چکیده 79
2.4.2 مقدمه 80
2.4.3 اهمیت مطالعات زیستمحیطی در نفت و گاز 80
2.4.4 منابع ایجاد آلودگی های نفتی 80
2.4.5 ترکیبات آلودگی های نفتی 81
2.4.6 بررسی ژئوشیمیایی آلودگی های نفتی 81
2.4.7 انگشت نگاری آلودگی های نفتی 82
2.4.8 شناسایی نفت خام 82
2.4.9 آروماتیک چند حلقه 84
2.4.10 آلکان های نرمال 85
2.4.11 آلودگی های دریای مازندران 86
2.4.12 تاریخچه بررسی آلودگی هبصًذساى در محذوده ایران 87
2.4.13 بحث و نیتجه گیری 88
2.4.14 منابع 88

2-5) بررسی اثر جاذب کربن فعال بر روي حذف هیدروکربنهاي موجود در پساب نفتی

2.5.1 چکیده 89
2.5.2 مقدمه 90
2.5.3 جذب سطحی 90
2.5.4 فاکتورهاي موثر در فرایند جذب 91
2.5.5 تعریف کربن فعال 91
2.5.6 انواع کربن فعال 91
2.5.7 عوامل موثر درمیزان جذب کربن فعال 91
2.5.8 احیاي کربن فعال 92
2.5.9 چگونگی حذف هیدروکربنها با استفاده از روش جذب سطحی توسط کربن فعال 92
2.5.10 نتیجه گیری 92
2.5.11 منابع 93
2.5.12 Abstract 94

2-6) امکانسنجی فنی-اقتصادي فناوريهاي بازیابی گازهاي همراه و تحلیل قیمتگذاري آن بر حسب حجم و ترکیبات گاز

2.6.1 چکیده 95
2.6.2 مقدمه 95
2.6.3 تبیین مسئله 96
2.6.4 مدلسازي فنی ا – قتصادي فناوريهاي بازیابی گازهاي همراه 96
2.6.5 سناریوهاي مورد بررسی در امکانسنجی فناوريهاي بازیابی گازهاي همراه 100
2.6.6 نتایج مدلسازی 102
2.6.7 جمع بندی 106
2.6.8 منابع و مراجع 106
2.6.9 Abstract 107

2-7) بررسی اثرات مصرف سوخت ترکیبی(نفت کوره – گاز طبیعی) بر میزان انتشار آلایندههای زیست محیطی نیروگاه ها

2.7.1 چکیده 108
2.7.2 مقدمه 109
2.7.3 بررسی میزان آلایندههای محیط زیست 110
2.7.4 بررسی میزان انتشار آلایندههای محیط زیست با سوخت مصرفی %100گاز طبیعی 110
2.7.5 میزان انتشار گازهای خروجی واحدها 110
2.7.6 بررسی میزان آلایندههای محیط زیست با سوخت مصرفی %100نفت کوره 111
2.7.7 بررسی میزان انتشار آلایندههای محیط زیست با سوخت مصرفی %100نفت کوره 111
2.7.8 بررسی میزان آلایندههای محیط زیست با سوخت مصرفی ترکیبی با درصدهای مختلف 112
2.7.9 مقایسه میزان انتشار پارامترهای محیط زیستی در سوخت گاز و نفت کوره 112
2.7.10 پیشنهادات 113
2.7.11 نتیجه گیری 113
2.7.12 منابع 114

2-8) بررسی و ارائه راهکار برای مقابله با مچاله شوندگی و نشت گازهای سمی در پروژههای حفاری مکانیزه تونل

2.8.1 چکیده 116
2.8.2 مقدمه 116
2.8.3 نشت گازهای سمی موجود در سنگها 117
2.8.4 مخاطرات زمینشناسی حفاری مکانیزه تونل 117
2.8.5 مچاله شوندگی 117
2.8.6 نمونههای موردی مخاطرات زمینشناسی حفاری مکانیزه ایران 118
2.8.7 مچاله شوندگی 118
2.8.8 نشت گازهای سمی موجود در سنگها 118
2.8.9 تاثیرات منفی مخاطرات زمین شناسی 118
2.8.10 مچاله شوندگی 118
2.8.11 نشت گازهای سمی موجود در سنگ ها 118
2.8.12 راهکارهای اجرایی برای مقابله با نشت گازهای سمی 119
2.8.13 راهکارهای اجرائی برای مقابله با مخاطرات زمینشناسی 119
2.8.14 راهکارهای اجرایی برای مقابله با مچاله شوندگی 119
2.8.15 نتیجه گیری و جمع بندی 120
2.8.16 مراجع 120

2-9) بالا بردن نرخ بازیابی نفت ب هوسیله تزریق هوا و بررسی تاثیرات تغییرات دما بازمان

2.9.1 چکیده 122
2.9.2 ABSTRACT
122
2.9.3 مقدمه 123
2.9.4 بحث 123
2.9.5 تجهیزات آزمایشگاهی 123
2.9.6 دستورالعمل 125
2.9.7 آماده سازي مدل فیزیکی 125
2.9.8 نتیجه گیری 125
2.9.9 منابع 126

2-10) ارزیابی لوفا خام به عنوان یک جاذب فیبری فوق آبگریز طبیعی برای پاکسازی نشت مواد نفتی با استفاده از نرم افزار Minita

2.10.1 چکیده 127
2.10.2 مقدمه 127
2.10.3 مواد وروش ها 128
2.10.4 مواد جاذب 128
2.10.5 آماده سازی تست ماده نفتی 128
2.10.6 بحث و نتیجه گیری 129
2.10.7 مشخصات جاذب سطحی 129
2.10.8 جذب سطحی ماده نفتی در مخزنهای ناپیوسته 129
2.10.9 تاثیرزمان 129
2.10.10 اثر دوز (مقدار مصرفی) جاذب 130
2.10.11 تاثیردما 131
2.10.12 طراحی آزمایشات به روش فاکتور کامل 131
2.10.13 نتیجه گیری 133
2.10.14 منابع 134

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید