50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل ریسک و آنالیز قابلیت اطمینان و اعتماد پذیری در سدها، پل‏ها و شبکه ‏های توزیع آب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل ریسک و آنالیز قابلیت اطمینان و اعتماد پذیری در سدها، پل‏ها و شبکه ‏های توزیع آب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش روش‏های قابلیت اطمینان در مهندسی سازه و ارزیابی ایمنی سدها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در پل‏ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی قابلیت اعتمادپذیری در شبکه ‏های توزیع آب و تحلیل ریسک حوضچه ‏ها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول روش‏های قابلیت اطمینان در مهندسی سازه و ارزیابی ایمنی سدها

يكي از مهمترين موارد در بررسي و تحليل سدهاي خاكي ، اندازه گيري فشار آب منفذي و ميزان نشت خروجي از بدنه آن است زيرا افزايش بيش از حد فشار آب حفره اي موجب كاهش زياد تنش موثر و در نتيجه باعث كاهش مقاومت برشي مصالح هسته مي شود كه اين امر ، جدا از فرار آب (هدر رفت آب )، مي تواند نتايج خطرناكي در پي داشته باشد و باعث عدم پايداري سد گردد. نشت از تمام سدها بعنوان پديده اي اجتناب ناپذير تلقي مي گردد. مهمترين مسئله كه در ارتباط با نشت مطرح مي باشد اين است كه در نشت در طول 50 تا 100 سال بعد خطرات قابل پيش بيني براي ايمني سد به وجود نياورد. دومين مسئله آن است كه شدت جريان نشت در حد قابل قبولي باشد. اگرچه پايداري يک سد قالبا به عنوان مهمترين هدف طراحي تلقي مي گردد. معهذا شايد تداوم كنترل نشت به سطح بالايي از تجربه ، قضاوت و مهارت نياز دارد. اين موضوع نه فقط براي جسم سد بلكه براي پي و سطح اتصال بين سد و پي نيز از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. بسياري از طراحان سد نشت آب از سد را در حالت مخزن پر در صورتي كه كمتر از 0.03 متر مكعب بر ثانيه باشد قابل قبول مي دانند.ميزان نشت در هر موردي كه مطرح باشد بايد در ارتباط با شرايط خاص و پارامترهاي عملي آن مورد قضاوت و توجيه قرار بگيرد.. سيستمهاي زهكشي در بدنـه و پـي سـدهاي خـاكي، تمهيـداتي هستند كه براي جمع آوري و هدايت آبهاي نشت يافتـه بـه نـواحي پايين دست سد طراحي و به اجرا در ميآيند. اين سيـستم هـا اصـولا شامل قرار دادن يک لايه مصالح درشت دانه با نفوذپذيري خيلي زيـاد و ابعاد معين در قسمت خاصي از بدنه و پي سد است. ابعاد و نفوذپذيري مصالح سيستمهاي زهكش بايـد بـه گونـه اي انتخاب شوند كه سيستم قـادر بـه تخليـه ي مطمـئن كليـه ي آبهـاي ورودي بر اثر پديده ي نشت از بدنه و پي باشد. ارتفاع پنجه سنگي را ميتوان تا ارتفاع سد در نظر گرفت.
خط الرأس پنجه سنگي بايد به قدر كافي بالاتر از سطح آب جمع شده در پائين دست باشد تا از هر گونه اثرات موج روي جبهـه پـايين دسـت
جلـوگيري نمايـد. جبهـه ورودي آب در پنجه سنگي با شيب يک به يک و جبهه خروجي آن ادامه شيب پائين دست ساخته ميشود. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تأثيرتغيير در ابعاد زهكشها و مقايسه نتايج آن در ميزان دبي نشتي سدهاي خاكي بصورت مطالعه موردي سد قلعه چاي ميباشد. جهت آناليز نشت و ساخت مدلهاي لازم، از نرم افزار اجزاء محدود Seep/w مربوط به گروه نرم افزاري GeoStudio استفاده خواهد شد

فهرست کامل فصل اول روش‏های قابلیت اطمینان در مهندسی سازه و ارزیابی ایمنی سدها

1-1 ) مقدمه ای بر روش های قابلیت اطمینان و کاربرد آن در مهندسی سازه

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مفهوم قابلیت اطمینان 2
1.1.4 مفهوم عدم قطعیت 3
1.1.5 دسته بندی عدم قطعیت ها در مهندسی سازه 3
1.1.6 تئوری های تحلیل قابلیت اطمینان 4
1.1.7 روش های تحلیل مسائل قابلیت اطمینان 4
1.1.8 خطی سازی در FORM 5
1.1.9 تحلیل حساسیت قابلیت اطمینان 7
1.1.10 بردار اهمیت 8
1.1.11 تحلیل مسائل قابلت اطمینان به روش نمونه گیری 10
1.1.12 پیشینه تحقیقات انجام شده 10
1.1.13 نتیجه گیری و پیشنهادات 12
1.1.14 مراجع 12

1-2 ) ارزیابی ایمنی سد خاکی چیتگر با استفاده از آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 مدیریت ریسک 15
1.2.4 ارزیابی ریسک 17
1.2.5 آنالیز عدم قطعیت وشبیه سازی مونت کارلو 18
1.2.6 مکانیزم پدیده رگاب 19
1.2.7 آنالیز ریسک پدیده رگاب سدخاکی چیتگر 19
1.2.8 جمع بندی ونتیجه گیری 22
1.2.9 مراجع 23

1-3 ) ارزیابی فشارمنفذی در سد قلعه چای تحت تاثير تغيير درطول زهكشها

1.3.1 خلاصه 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 سد مورد مطالعه 26
1.3.4 مشخصات کلی سد 26
1.3.5 طراحی سد دربرنامه GEOSTUDIO 27
1.3.6 آناليز حرکت آب در خاک 29
1.3.7 آناليز فشار آب منفذی و هدکل 29
1.3.8 جمع بندی 33
1.3.9 مراجع 33

1-4 ) بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 مقدمه 36
1.4.3 سیستم رفتار نگاری سد مهاباد 36
1.4.4 سدمخزنی مهاباد 36
1.4.5 نرم افزاراهای استفاده شده 36
1.4.6 مدل سازی مرحله ساخت سد 37
1.4.7 انتخاب مدل رفتاری مصالح 37
1.4.8 شبیه سازی دوره بهره برداری سد وشرایط اولیه مدل 37
1.4.9 مدل سازی هندسه سد وشرایط مرزی وشبکه بندی 37
1.4.10 محاسبه میزان تراوش ازبدنه و پی سد 39
1.4.11 مقادیر عددی پارامترهای مورد نیاز مدل 39
1.4.12 نتایج و پیشنهادات 42
1.4.13 مراجع 42
1.4.14 ABSTRACT 44

1-5 ) بررسی و تعیین قابلیت اطمینان عملکردی سد بتنی دو قوسی کارون4

1.5.1 چکیده 45
1.5.2 مقدمه 45
1.5.3 روش تحلیلی برای قابلیت اطمینان عملکردی 47
1.5.4 مقدمه کوتاهی برروش شبه تحریک 47
1.5.5 روش محاسبه مشخصه های احتمالاتی 48
1.5.6 روش محاسبه قابلیت اطمینان عملکردی 48
1.5.7 مثال عددی برای سد بتنی دوقوسی کارون4 49
1.5.8 نتایج و توضیحات 52
1.5.9 نتیجه گیری 54
1.5.10 مراجع 54
1.5.11 ABSTRACT 57

1-6 ) پیشبینی تراز سطح آب مخزن سد با استفاده از مدلهای هوش مصنوعی: مطالعه موردی، سد امیرکبیر کرج

1.6.1 خلاصه 58
1.6.2 مقدمه 58
1.6.3 دادهها و محدوده مورد مطالعه 59
1.6.4 معرفی مدل ها 60
1.6.5 گزینش بهترین مدل 62
1.6.6 معیارهای ارزیابی 63
1.6.7 ارائه نتایج 65
1.6.8 نتیجه گیری 67
1.6.9 مراجع 68

1-7 ) تحلیل ریسک روگذري سد جامیشان با استفاده از منحنی بارشآستانه روگذری وشبیه سازی مونت کارلو

1.7.1 چکیده 69
1.7.2 مقدمه 69
1.7.3 مواد و روش ها 70
1.7.4 تحلیل ریسک روگذری سد با استفاده از روش مونت کارلو معمولی 70
1.7.5 مدل RPG 71
1.7.6 مدل HEC1 71
1.7.7 تحلیل ریسک روگذري سد با اسـتفاده روش مونت کارلو شرطی 73
1.7.8 شبیهسازي مدل بارش-رواناب 73
1.7.9 منطقه مورد مطالعه 76
1.7.10 نتایج و بحث 76
1.7.11 نتیجه گیری 78
1.7.12 منابع 79

1-8 ) متدولوژي ارزيابي ريسک سيلاب در پاييندست سدها با استفاده از منحنی های عمق آب-خسارت

1.8.1 چکیده 81
1.8.2 مقدمه 82
1.8.3 مفاهيم ريسک سيلاب و روش تحليل آن 82
1.8.4 کمی کردن ریسک سیلاب 84
1.8.5 آسیب پذیری 84
1.8.6 منحني خسارت – مستعد تخريب شدن در مقابل سيلاب 85
1.8.7 منحنی خسارت-خصوصیات سیلاب 85
1.8.8 نحوه استخراج منحنيهاي عمق آب- خسارت در اين تحقيق 86
1.8.9 منحني ريسک سيلاب 88
1.8.10 نتیجه گیری 89
1.8.11 منابع ومراجع 89

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در پل‏ها

برای آنالیز دینامیکی پل ها از المان های سه بعدی تیر-ستون برای اختصاص به المان های با سطح مقطع مورد نظر برای مدل کردن عرشه و ستون ها و سر ستون ها استفاده شده است. برای آنکه بتوان ظرفیت و رفتار پل مورد نظر را به درستی به دست آورد، مقاومت مورد انتظار مصالح و روابط تنش و کرنش باید به طور دقیق برای مصالح مختلف استفاده شده در مدلسازی پل، محاسبه و استفاده شود. مهم ترین مصالح مورد استفاده با توجه به نوع پل، بتن و فولاد است که تعریف دقیق آنها برای مدلسازی اصولی و دقیق پل بسیار ضروری می باشد. مصالح را باید با توجه به مؤلفه های مختلف پل مانند عرشه، ستون ها، سرستون ها و کوله ها که در ساخت آن ها این مصالح به کار رفته است، به صورت جداگانه با توجه به مقاومت و رفتار آنها در عضو مورد نظر تعریف کرد

فهرست کامل فصل دوم آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در پل‏ها

2-1) طراحی سیگچیه در اطراف پایه پل بر اساس آوالیس قابلیت اطمییان ي تحلیل ریسک مطالعه موردی پل بونر

2.1.1 خلاصه 91
2.1.2 مقدمه 91
2.1.3 معادله برآورد اندازه سنگچین دراطراف پایه پل 92
2.1.4 عدم قطعیت های موجود در برآورد اندازه دانه های سنگچین در اطراف پایه پل 93
2.1.5 روش تحلیل قابلیت اطمینان 93
2.1.6 مطالعه موردی؛پل بونر درآمریکا 95
2.1.7 نتیجه گیری 97
2.1.8 مراجع 98

2-2) تحليل قابليت اطمينان در پيش بيني آبشستگي پايه هاي پل

2.2.1 خلاصه 99
2.2.2 مقدمه 99
2.2.3 مفاهيم پايه در ارزيابي قابليت اطمينان 100
2.2.4 روش قابلیت اطمینان مرتبه اول 101
2.2.5 روشهای شبیه سازی 103
2.2.6 نتایج قابلیت اطمینان 103
2.2.7 مراحل روش FORM 104
2.2.8 مراحل روش شبیه سازی 105
2.2.9 خلاصه و نتیجه گیری 106
2.2.10 مراجع 106

2-3) كاربرد آناليز قابليت اطمينان و تحليل ريسك در طراحي سنگچين جهت حفاظت از بستر رودخانه درمحل پایه های پل

2.3.1 خلاصه 108
2.3.2 مقدمه 108
2.3.3 معادله برآورد اندازه سنگچين در اطراف پايه پل 109
2.3.4 عدم قطعيت هاي موجود در برآورد اندازه دانههاي سنگچين در اطراف پايه پل 109
2.3.5 روش تحليل قابليت اطمينان 110
2.3.6 مطالعه موردي: پل بونر در آمريكا 112
2.3.7 نتیجه گیری 115
2.3.8 مراجع 115

2-4) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های چند دهانه با عرشه شاهتیر بتنی پیوسته

2.4.1 چکیده 116
2.4.2 مقدمه 116
2.4.3 مدل سازی پل جاده ای 117
2.4.4 ملد کردن عرشه پل 119
2.4.5 مدل کردن سرستون های پل 119
2.4.6 پایه های بتنی 120
2.4.7 کوله های پل 120
2.4.8 خاک 120
2.4.9 شمع 121
2.4.10 بالشتک های تکیه گاهی الاستومر 121
2.4.11 کلیدهای برشی 122
2.4.12 المان ضربه 123
2.4.13 انتخاب رکوردهای زلزله 124
2.4.14 آنالیز شکنندگی پل ها 125
2.4.15 تحلیل دینامیکی غیرخطی 126
2.4.16 منحنی های شکنندگی 126
2.4.17 آنالیز آسیب پذیری پل ها 126
2.4.18 ایجاد ماتریس شکنندگی 127
2.4.19 نتایج وتحلیل آنها 127
2.4.20 جمع بندی 128
2.4.21 مراجع 128

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی قابلیت اعتمادپذیری در شبکه‏های توزیع آب و تحلیل ریسک حوضچه‏ها

حوضچه های آرامش یکی از کاربردی ترین سازه های آبي ميباشد و عبارت است از قسمت کوتاهي از یك کانال کفسازی شده که به صورت سازه ای خاص در سرریزها انتهای یا هر منبع دیگری که جریان فوق بحراني ایجاد کند، ساخته ميشود هدف و از ساخت آن تشکیل پرش هیدرولیکي در داخل حوضچه ميباشد. یکي از مشکلاتي که بسیاری از سدها، چند سال پس از بهره برداری با آن روبه رو ميشوند مسئله آبشستگي بعد از حوضچه آرامش مي باشد که مهمترین دلیل آن عبور دبي بیشتری از دبي طراحي حوضچه آرامش مي باشد. این پدیده سبب ميشود حوضچه عملکرد مناسبي نداشته باشد و هیدرولیکي پرش بصورت کامل در حوضچه تشکیل نشود. لذا بستر دست پایین حوضچه دچار فرسایش و آبشستگي شده و اختلاف ارتفاعي بین کف حوضچه بتوني و بستر دست پایین بوجود مي آید. به تدریج با گسترش حفره آبشستگي، زیرشویي در محل بلوکهای بتني مربوط به حوضچه آرامش اتفاق ميافتد که در نهایت ميتواند منجر به تخریب بدنه حوضچه آرامش گردد. مشخصه اصلي جریان در حوضچه های آرامش آشفتگي شدید جریان بالادست بعد از عبور از بند انحرافي و یا سد ميباشد. ،بر این اساس شناخت پدیده آبشستگي موضعي و لحاظ کردن آن در طراحي های حوضچه آرامش و بکارگیری روشها و تجهیزات مناسب برای حفاظت بستر پایاب، ضروری است. استفاده از سنگ چین با اندازه های درشت تر از اندازه مصالح در محل آبشستگي یکي از روش های متداول برای کنترل توسعه چاله آبشستگي ميباشد که از دیرباز مورد توجه مهندسین هیدرولیك بوده است. در شکل (1) نمایي شماتیك از سنگچین در پائین دست حوضچه آرامش نشان داده شده است.

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی قابلیت اعتمادپذیری در شبکه‏های توزیع آب و تحلیل ریسک حوضچه‏ها

3-1 ) ارائه روش پیشنهادی برای ارزیابی قابلیت اعتمادپذیری شبکهی توزیع آب شهری و روستایی با استفاده از تکنیک آنالیز درخت خطا

3.1.1 چکیده 130
3.1.2 مقدمه 131
3.1.3 روش کار 131
3.1.4 معرفی درخت خطا 131
3.1.5 آنالیز درخت خطا 133
3.1.6 بحث و نتایج 134
3.1.7 نتیجه گیری و پیشنهادات 138
3.1.8 مراجع 138

3-2 ) تحليل ريسک استفاده از پساب تصفيه شده در کشاورزي با استفاده ازشبکه بیزی

3.2.1 چکیده 139
3.2.2 مقدمه 140
3.2.3 مطالعه موردی 140
3.2.4 روش شناسی 141
3.2.5 تعیین احتمالات شبکه بیزی شاخص خطرات 141
3.2.6 تعیین احتمالات شبکه بیزی شاخص اثرات 142
3.2.7 نتایج 143
3.2.8 جمع بندی 146
3.2.9 مراجع 146

3-3 ) طراحی سنگچین در پاییندست حوضچه آرامش بر اساس آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک-مطالعه موردی بند انحرافی کن

3.3.1 خلاصه 148
3.3.2 مقدمه 148
3.3.3 عدم قطعیت های موجود در برآورد اندازه دانههای سنگچین 150
3.3.4 روش تحلیل قابلیت اطمینان 150
3.3.5 مطالعه موردی- بند انحرافی کن 152
3.3.6 مراحل محاسبه اندازه پایدار سنگچین به صورت احتمالاتی 152
3.3.7 ارائه نتایج 153
3.3.8 نتیجه گیری 155
3.3.9 مراجع 155

3-4 ) بررسی میزان ضریب اطمینان در سطوح شیبدار مسلح شده به وسیله میل مهار درحالت ثابت با روش مورگنسترن

3.4.1 چکیده 156
3.4.2 مقدمه 156
3.4.3 مواد و روش کار 157
3.4.4 نتایج 160
3.4.5 نتیجه گیری 160
3.4.6 مراجع 160

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید