50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل خطی و غیرخطی لرزه‏ای دیوارهای حائل، سدها، پل‏ها و سایر سازه‏ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خطی و غیرخطی لرزه‏ای دیوارهای حائل، سدها، پل‏ها و سایر سازه‏ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل و ارزیابی عملکرد لرزه‏ای سازه‏ها مانند اسکله، تونل، سکوها و سیستم‏های مهاربندی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل لرزه ای بر مبنای روش پوش آور و مودال وابسته و غیر وابسته بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل غیرخطی استاتیکی و غیر استاتیکی بر رفتار لرزه ای سازه‏ها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تحلیل دینامیکی رفتار لرزه ای قاب های بتنی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تحلیل لرزه ای تونل آب به روش کوپل المان های محدود و نامحدود بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول تحلیل و ارزیابی عملکرد لرزه‏ای سازه‏ها مانند اسکله، تونل، سکوها و سیستم‏های مهاربندی

برداشتِ دادهها در برداشت سیگنالها به فرآیندِ به دست آوردنِ دادههای اطلاعاتی مورد نیاز، مثلاً نگاشتهای ارتعاشات یک سازه، اطلاق میشود. برداشت دادهها، توسط نرم افزار عمومی داده برداری (DAQ) انجام میگیرد. خروجیِ دستگاه حسگر، جریان الكتریكی است که شدت این جریان شاخصی از ارتعاش (اعم از تغییرمكان، سرعت یا شتاب) وارد شده برحسگر است. پس در واقع دستگاه حسگر وسیله ای برای تبدیل لرزش های مكانیكی به جریان الكتریكی میباشد. ابتدا لازم است این سیگنال آنالوگ، رقمی شود، این تبدیل مسلماً با دقت محدودی انجام میشود. سپس توسط نرم افزار آنالیز مودال، پارامترهای مودال استخراج میشوند. ارتباط بین نرم افزارهای عمومی داده برداری و نرم افزار آنالیز مودال عموماً به صورت داده های حوزه زمان، FRF و توابع چگالی طیفی توان میباشد. نرم افزارهای تست مودال عموما شامل دو بخش کلی میباشند؛ نرم افزار عمومی داده برداری (DAQ) که وظیفۀ آن عبارت است از اخذ، پردازش و ذخیره سیگنال و نرم افزار آنالیز مودال که وظیفۀ آن اعمال تكنیکها و روشهای کیرو فیتینگ بر روی خروجی های قسمت قبل جهت استخراج پارامترهای مودال میباشد. از میان روشهای استخراج پارامترهای مودال نیز روش FDD دارای مزایای زیادی است، لذا در تحقیق حاضر از این روش برای استخراج پارامترهای مودال استفاده شده است.
در این آزمون طی چهار روز، داده برداری در نقاط مختلف سازه انجام گرفت. عامل تحریک سازه، طبیعی بوده (باد) و در تمام مراحل داده برداری سه فَن از چهار فَن موجود، روشن بودند و فقط یک فن خاموش بود. در مراحل داده برداری یک سنسور به عنوان مرجع ثابت نگه داشته شده و یک سنسور دیگر به صورت متحرک در نقاط مورد نظر نصب گردید. داده برداری در امتداد یک خط در راستای بخش استوانه و نیز بخش کوبیک انجام پذیرفت. همچنین بر روی یک وجه برج آسانسور نیز داده برداری انجام شد. محل و جهت نقاط داده برداری در شكل (3) آورده شده است. داده برداری در فرکانس (نرخ نمونه برداری) 100 هرتز انجام گرفته است

فهرست کامل فصل اول تحلیل و ارزیابی عملکرد لرزه‏ای سازه‏ها مانند اسکله، تونل، سکوها و سیستم‏های مهاربندی

1-1 ) ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های مهاربندی واگر

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مطالعه مروری 2
1.1.4 شیوه انجام کار 2
1.1.5 تعاریف مدلهای اولیه 3
1.1.6 مدل سازی، تحلیل و طراحی اولیه 3
1.1.7 شتابنگاشت های اعمالی 6
1.1.8 بررسی رفتار مدل ها با توجه به دریفت درون طبقه 6
1.1.9 بررسی رفتار مدل ها با توجه به برشی تیر پیوند کرنش برشی 7
1.1.10 بررسی رفتار مدل ها با توجه به دوران تیر پیوند خمشی 8
1.1.11 نتیجه گیری 9
1.1.12 مراجع 10

1-2 ) ارزیابی لرزه ای سازه ها با استفاده از روش انرژی محور

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 نظریه ی تعادل انرژی در طراحی پلاستیک بر مبنای عملكرد 12
1.2.4 ارزیابی لرزهای بر مبنای نظریهی تعادل انرژی 14
1.2.5 مثال هایی از سیستم یک درجه ازادی 16
1.2.6 مثال هایی برای سیستم چند درجه ازادی 17
1.2.7 نتیجه گیری 20
1.2.8 مراجع 20

1-3 ) بررسی عملکرد سنجههای شدت لرزهای در برآورد پاسخ لرزهای سازهها

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 روش تحقیق 25
1.3.4 بحث روی نتایج 26
1.3.5 مراجع 28

1-4 ) تحليل لرزهاي اسکله بلوکي گوژپشتي و پيشنهاد مشخصات هندسي بهينه

1.4.1 چکیده 30
1.4.2 مقدمه 30
1.4.3 فرضيات مورد استفاده در محا ت ترازهای جزر ومدی 31
1.4.4 روند مدل سازی عددی با نرم افزار FLAC 31
1.4.5 مشخصات ژئوتکنیکی منطقه 31
1.4.6 نتایج حاصل از تحقیق برنسبت h/H مناسب 32
1.4.7 نتايج حاصل از تحقيق بر زاويه گوژ مناسب 34
1.4.8 جمع بندی 37
1.4.9 مراجع 38

1-5 ) تحلیل لرزهای سیستمهای ثانویه نصب شده بر عرشه سکوهای دریایی

1.5.1 چکیده 39
1.5.2 ABSTRACT 39
1.5.3 مقدمه 40
1.5.4 سیستم ثانویه 41
1.5.5 مشخصات سکوی نمونه 41
1.5.6 انتخاب نرم افزار ومدل سازی 42
1.5.7 صحت سنجی مدل 42
1.5.8 پاسخ سیستم ثانویه درزلزله سطح مقاومت 43
1.5.9 شتابنگاشت های اعمالی به سازه 43
1.5.10 مقایسه نتایج روش طیف طبقه با تحلیل دینامیکی 47
1.5.11 عکس العمل تکیه گاهی دربرابر تحریک زلزله 49
1.5.12 پاسخ سیستم درزلزله سطح رفتار غیرخطی 49
1.5.13 عکس العمل تکیه گاهی سازه 50
1.5.14 نتیجه گیری 50
1.5.15 مراجع 51

1-6 ) تحلیل لرزه ای تونل های مستطیلی ساخته شده به روش حفر و پوش،اندرکنش تونل وزمین

1.6.1 چکیده 53
1.6.2 مقدمه 53
1.6.3 مدل سازی عددی 54
1.6.4 مدل سازی موج ورودی 54
1.6.5 هندسه مدل 54
1.6.6 مشخصات مکانیکی خاک استفاده شده درمدلسازی 54
1.6.7 مدلسازی دینامیکی 55
1.6.8 مدلسازی اولیه وبرقراری تعادل استاتیکی 55
1.6.9 تاثیر هندسه تونل بررفتار لرزه ای 56
1.6.10 اثرتغییر عرض 56
1.6.11 تحلیل نتایج 56
1.6.12 اثر تغییر ارتفاع 57
1.6.13 اثر تغییر ضخامت پوشش بتنی تونل 58
1.6.14 مقایسه تونل دو دهانه با تول تک دهانه با ابعاد یکسان 59
1.6.15 اثرناهمگونی محیط پیرامون تونل بررفتار لرزه ای 59
1.6.16 اثر عمق تونل 60
1.6.17 اثر ضریب فشار جانبی زمین 62
1.6.18 محل رخداد بیشترین نیروها درپوشش تونل درحالت استاتیکی و لرزه ای 64
1.6.19 نتیجه گیری 65
1.6.20 مراجع 67

1-7 ) مطالعه موردی رفتار لرزه ای مجموعهی سازه و تجهیزات فرآیندی مجتمع پتروشیمی شیراز به منظور ارزیابی میزان آسیب پذیری آن

1.7.1 چکیده 68
1.7.2 مقدمه 68
1.7.3 معرفی سازه مورد مطالعه 69
1.7.4 آزمایش ارتعاشات محیطی 70
1.7.5 مدلسازی اجزاء محدود 72
1.7.6 انتخاب شتابنگاشت و استخراج طیف طرح 75
1.7.7 نتایج تحلیل ها 76
1.7.8 نتیجه گیری 82
1.7.9 مراجع 83

1-8 ) ارزیابی عملکرد لرزهای قابهای مهاربندی شده با مهاربندهای هیبریدی کمانشتاب تحت اثر زلزله حوزه نزدیک به گسل

1.8.1 چکیده 84
1.8.2 مقدمه 84
1.8.3 قاب های مهاربندی شده با مهاربند کمانش ناپذیر 85
1.8.4 مهاربندهای هیبریدی کمانش تاب 85
1.8.5 مشخصات مدل 86
1.8.6 انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشتها 87
1.8.7 مدلسازی قاب ها 88
1.8.8 نتایج تحلیل 89
1.8.9 بررسی نتایج قاب12 طبقه با 3 دهانه 89
1.8.10 بررسی نتایج قاب 12 طبقه با 5 دهانه 90
1.8.11 نتیجه گیری 92
1.8.12 منابع 92

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل لرزه ای بر مبنای روش پوش آور و مودال وابسته و غیر وابسته

واژه تحليل پوش آور نوعي از تغييرات مدرن «تحليل فروپاشي» كلاسيك را بيان ميكند و به نوعي فرآيند تحليلي اشاره ميكند كه شامل روش حل نموي-تكراري معادلات تعادل استاتيكي است، كه براي به دست آوردن پاسخ ساز ههاي تابع الگوي بار جانبي با افزايش يكنواخت، به كار ميرود. با وجود اينكه كاربرد اين تكنيك در بررسي قاب هاي ساختماني در سالهاي اخير بسيار متنوع شده است، ولي تحليل استاتيكي غيرخطي سازه پل تابع موشكافي هاي محدود بوده است.از آنجائيكه پلها نسبت به ساختمانها، سازه ً هاي كاملا متفاوتي هستند، مشاهدات و نتيجه گيري هاي مطالعات مربوط به ساختمانها را نميتوان به پلها نيز نسبت داد.
با عنايت به تفاوتهاي اساسي بين رفتار سازهاي پلها و ساختمانها و با مطالعه انواع روشهاي پوش آور كه در سالهاي اخير در مورد سازه پل مورد توجه قرار گرفته اند، در اين مجموعه سعي شده تا روش پوش آور مودال به عنوان روشي مناسب براي ارزيابي لرزهاي پلها با دهانه هاي مختلف به صورت كامل مورد بررسي قرار

فهرست کامل فصل دوم تحلیل لرزه ای بر مبنای روش پوش آور و مودال وابسته و غیر وابسته

2-1) مقایسه روش های مودال وابسته و غیروابسته درتحلیل لرزه ای سدهای بتنی وزنی درمحدوده زمان

2.1.1 چکیده 95
2.1.2 ABSTRACT 95
2.1.3 مقدمه 96
2.1.4 معادله حرکت دینامیکی سیستم سد و مخزن 96
2.1.5 تکرار معکوس برای تعیین مودهای مساله نامتقارن 97
2.1.6 تحلیل با استفاده از مودهای وابسته 97
2.1.7 تحلیل دینامیکی با استفاده از مودهای وابسته 98
2.1.8 اصلاح سرعت همگرایی روش تکرار معکوس 98
2.1.9 روش مودال غیروابسته 99
2.1.10 پارامترهای مدل 100
2.1.11 بارگذاری مدل 100
2.1.12 مدلهای تحلیل شده 100
2.1.13 نتایج تحلیل 100
2.1.14 نتیجه 104
2.1.15 مراجع 105

2-2) بررسي تأثیر تعداد پايههاي میاني در تعداد مودهاي مؤثر در ارزيابي لرزهاي پلها به روش تحلیل پوش آور مودال

2.2.1 چکیده 106
2.2.2 مقدمه 107
2.2.3 تغیرمکان هدف 107
2.2.4 تشکیل منحنی ظرفیت 107
2.2.5 پارامترهای تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد نیاز برای ارزیابی لرزه ای پل ها 107
2.2.6 ایده آل سازی منحنی پوش آور 107
2.2.7 تعیین نقطه کنترل 108
2.2.8 روش تحلیل پوش آور مودال 108
2.2.9 الگوی بار لرزه ای 108
2.2.10 روش و پارامترهای مدلسازی 110
2.2.11 مشخصات سازه ای پل ها 110
2.2.12 پایه های میانی پل ها 111
2.2.13 معرفی زلزله های بکاررفته 111
2.2.14 پایه های کناری 111
2.2.15 پیش بینی جابجایی عرشه درمحل تکیه گاه های میانی برای پل شماره1 111
2.2.16 عرشه پل 111
2.2.17 پیش بینی جابجایی عرشه درمحل تکیه گاه های میانی برای پل شماره2 114
2.2.18 پیش بینی جایجایی عرشه درمحل تکیه گاه های میانی برای پل شماره3 116
2.2.19 نتیجه گیری 118
2.2.20 مراجع 118

2-3) تحلیل پوشآور مودال با الگوي بار بهنگامشونده جهت ارزیابی لرزهاي پلها

2.3.1 چکیده 120
2.3.2 مقدمه 120
2.3.3 روشهای تحلیل پوش آور پیشرفته 121
2.3.4 روشهاي تحلیل پوشآور مودال با الگوي بار ثابت 121
2.3.5 روشهاي تحلیل پـوشآور مـودال بـا الگـوي بـار بهنگام شونده 121
2.3.6 تحلیل پوشآور مودال بهنگـامشـونده جهـت ارزیابی لرزه ای پل ها 122
2.3.7 توسعه کاربرد تحلیل پوش آور درپل ها 122
2.3.8 الگوی بار مودال بهنگام شونده 122
2.3.9 طیف ظرفیت و تعیین تغییر مکان هدف 123
2.3.10 ترکیب مودها 124
2.3.11 مراحل مختلف انجام روش پیشنهادي در گـامهـاي متوالی زیر به طور خلاصه بیان شده است 124
2.3.12 مدل سازه ای 125
2.3.13 ارزیابی روش پیشنهادی 125
2.3.14 پیشبینی جابجایی عرشه در محل تکیهگاههاي میانی 126
2.3.15 نتیجه گیری 127
2.3.16 مراجع 127

2-4) تحليل لرزه اي با استفاده از تحليل پوش اور مودال با الگوي بار ثابت براساس جمع جبري مستقيم الگوهاي بار مودي با ضرائب خاص

2.4.1 خلاصه 129
2.4.2 مقدمه 129
2.4.3 رويكردهاي روش هاي پوش اور پيشرفته 130
2.4.4 روش پيشنهادي تحليل پوش اور مودال با الگوي بار ثابت با جمع جبري مستقيم بارهاي ضريب دار مودهاي مختلف 130
2.4.5 مقايسه روش پيشنهادي با روش ها ي ديگر 131
2.4.6 نتیجه گیری 132
2.4.7 مراجع 132

2-5) بررسی تأثیر ارتفاع پایه پلها بر دقت روش تک مودي آییننامه آشتو در تحلیل لرزهاي پلها و ارائه پیشنهاد براي اصلاح و توسعه روش

2.5.1 چکیده 135
2.5.2 مقدمه 135
2.5.3 آییننامه آشتو و روش تحلیل تک مودي 136
2.5.4 محاسبه نیروهاي لرزهاي در روش استاتیکی معادل 136
2.5.5 ضریب شتاب پایه 136
2.5.6 درجه اهمیت پل 136
2.5.7 طبقه بندی لرزه ای 136
2.5.8 اثرات محل اجراي پل 137
2.5.9 ضریب پاسخ ارتجاعی زلزله 137
2.5.10 روش تک مودی 137
2.5.11 بررسی دقت روش تک مودي آییننامه آشتو دربرآورد نیروهای داخلی سازه پل 138
2.5.12 ارائه پیشنهاد بـراي توسـعه و اصـلاح روش تک مودی آیین نامه آشتو 141
2.5.13 نتیجه گیری 145
2.5.14 مراجع 145

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل غیرخطی استاتیکی و غیر استاتیکی بر رفتار لرزه ای سازه‏ها

مفهوم استفاده از این سیستم را بیشتر مورد توجه قرار می دهد، تئوری میدان کششی قطری Diagonal Tension
Field است به طوریکه وقتی دیوار برشی ورق فولادی تحت اثر نیرو قرار میگیرد، تنش های برشی خاصی در آن ظاهر میشود، تا زمانی که ورق کمانش نماید. بعد از کمانش،ورق چروکیده شده و در جهت تنش فشاری افزایش تنشی تحمل نمیکند. ولی در جهت دیگر که تحت اثر تنش کششی قراردارد، میتواند تا جاری شدن فولاد تحمل کشش نماید. البته برای جلوگیری از کمانش میتوان از سخت کننده هایی استفاده نمود که سخت ها کننده ها می توانند یک طرفه باشند یا دو طرفه

فهرست کامل فصل سوم تحلیل غیرخطی استاتیکی و غیر استاتیکی بر رفتار لرزه ای سازه‏ها

3-1 ) تاثیر پارامترهای غیرخطی بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح دارای بازشو بر اساس سطح

3.1.1 چکیده 146
3.1.2 مقدمه 146
3.1.3 انواع ديوار برشی 147
3.1.4 نحوه مدلسازی در نرمافزار 148
3.1.5 ویژگی های سازهها، مصالح و سختی اعضا 148
3.1.6 معرفی و اختصاص مشخصات مفاصل پلاستیک 150
3.1.7 جمع بندی نتایج 155
3.1.8 پیشنهادها 157
3.1.9 مراجع 157
3.1.10 Abstract 159

3-2 ) تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال با یک بار اجرا برای ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی فولادی

3.2.1 چکیده 161
3.2.2 ABSTRACT 161
3.2.3 مقدمه 162
3.2.4 روش هاي تحلیل پوشآور پیشرفته 162
3.2.5 روش پیشنهادي تحلیل پوشآور مودال بـا یـک بـار اجرا با الگوی بار به هنگام شونده 164
3.2.6 مراحل مختلف انجام روش پیشنهادی 166
3.2.7 ارزیابی روش پیشنهادی 166
3.2.8 مدل سازه ای 166
3.2.9 پیشبینی جابجایی نسبی بین طبقات 167
3.2.10 نتیجه گیری 167
3.2.11 مراجع 168

3-3 ) تحليل لرزهاي سادهشده غيرخطي براي سدهاي بتني وزني

3.3.1 چکیده 169
3.3.2 مقدمه 169
3.3.3 منحنيهاي رفتاري لنگر- انحناء براي مقاطع بتنی غیرمسطح 170
3.3.4 روش تئوری تعیین منحنی لنگر-انحناء 170
3.3.5 رفتار مصالح بتن 170
3.3.6 مطالعه منحني رفتاري لنگر- انحناء براي مقاطع بتني غیرمسلح 171
3.3.7 مشخصات سیستم و زلزله 172
3.3.8 مدلسازی سیستم سد-دریاچه و فونداسیون 172
3.3.9 روش اجرای تکرار تحلیل خطی 174
3.3.10 اصلاح پریود سازه 175
3.3.11 اصلاح میرایی سازه 175
3.3.12 محاسبه جرم اضافه شونده هیدرودینامیکی 175
3.3.12 نتیجه گیری 178
3.3.13 مراجع 178

3-4 ) عملکرد لرزهای سیستم دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن اثر بازشو با استفاده تحلیل استاتیکی غیرخطی

3.4.1 چکیده 180
3.4.2 مقدمه و پیشینه پژوهش 180
3.4.3 مواد و روش ها 181
3.4.4 دیوار برشی فولادی نازک 181
3.4.5 تحلیل استاتیکی غیرخطی 182
3.4.6 روش تعیین ضریب رفتار سازه ها 183
3.4.7 مدلسازی قاب ها 185
3.4.8 معرفی قاب های مورد مطالعه وبارگذاری 185
3.4.9 تعریف بارگذاری تحلیل غیرخطی 186
3.4.10 تعریف مفاصل پلاستیک 186
3.4.11 نتایج و بحث 187
3.4.12 منحنی برش پایه-تغییرمکان بام 187
3.4.13 محاسبه و تعیین ضریب رفتار قابها 188
3.4.14 نتیجه گیری و پیشنهادات 189
3.4.15 منابع ومراجع 189

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل دینامیکی رفتار لرزه ای قاب های بتنی

به منظور افزایش مقاومت لرزهای سازه ها اغلب باد بندهای فولادی یا دیوار برشی مورد استفاده قرار میگیرد اخیرا استفاده از دیوار برشی فولادی به عنوان یک گزینه اقتصادی و سهل الاجرا برای مقاوم سازی سازه ها مورد توجه قرار گرفته است در مقایسه با دیگر سییستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی از قبیل قاب صلب – دیوار بتنی و یا بنایی و … سیستم دیوار برشی فولادی انتخاب بهتری میباشد.
تأثیر پدیده اندرکنش بر روی واکنش سازه ممکن است در مقایسه با واکنش سازه واقع بر تکیه گاه صلب بسته به خصوصیات سازه و خاک به صورت کاهنده و تقلیل دهنده و یا به صورت افزاینده و تقویت کننده باشد، بنابراین وارد نمودن اثرات اندرکنش خاک سازه در محاسبات میتواند باعث کاهش یا افزایش ضریب اطمینان باشد

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل دینامیکی رفتار لرزه ای قاب های بتنی

4-1 ) تحلیل رفتارلرزه ای قاب های بتن مسلح با شکلپذیری متفاوت براساس عملکرد

4.1.1 چکیده 191
4.1.2 مقدمه 192
4.1.3 مشخصات فني و روشهای تحقیق 192
4.1.4 روشهای تحلیل دینامیکي به کار گرفته شده 192
4.1.5 روش تخمین تغییر مکان هدف 193
4.1.6 مشخصات مدلهای مورد مطالعه 194
4.1.7 معرفي شتاب نگاشتهای انتخابي و طیفهای مربوطه 194
4.1.8 نحوه انجام تحلیل دینامیکي غیرخطي 195
4.1.9 نتایج حاصل از تحلیل بار افزون 196
4.1.10 منحنی ظرفیت قاب های خمشی 196
4.1.11 نقطه عملکرد قابها 196
4.1.12 بررسي نتایج تحلیل بار افزون 198
4.1.13 نتایج عملکرد قابها با سطوح خطر نسبي متفاوت 198
4.1.14 تاثیر نا منظمي در ارتفاع بر عملکرد قابها 199
4.1.15 نتایج عملکرد قابها با سطوح شکلپذیری متفاوت 199
4.1.16 نتایج حاصل از تحلیل های دینامیکي غیر خطي 199
4.1.17 بررسي نتایج تحلیل دینامیکي غیر خطي همه قابها 201
4.1.18 مقایسه نتایج تحلیلهای دینامیکي و استاتیکي 202
4.1.19 نتیجه گیری 205
4.1.20 مراجع 207

4-2 ) توسعه منحنی شکنندگی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل بتنی با روش تحلیل دینامیکی افزایشی انطباقی با استفاده از شدت طیف پاسخ شتاب زمین

4.2.1 خلاصه 208
4.2.2 مقدمه 208
4.2.3 مطالعه موردی 209
4.2.4 مدل اجزاء محدود 209
4.2.5 مدل مصالح 210
4.2.6 فرضیات سختی برای اعضای الاستیک خطی 211
4.2.7 تقسیمات فایبربندی 211
4.2.8 پیکربندی المان ها 211
4.2.9 روش تحلیل دینامیکی افزایشی انطباقی 212
4.2.10 مدل نیاز لرزهای احتمالاتی پل 215
4.2.11 تحلیل شکنندگی لرزهای پل 217
4.2.12 تعیینهای آسیب یا حالات حدی 218
4.2.13 شاخص های کیفی 218
4.2.14 شاخص کمی 219
4.2.15 حالات حدی مبتنی بر رفتار سازه پل مورد بررسی در این مطالعه 220
4.2.16 نتیجه گیری 221
4.2.17 مراجع و منابع 221

4-3 ) تحلیل دینامیکی افزایشی انطباقی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل سه دهانه بتنی

4.3.1 خلاصه 223
4.3.2 مقدمه 223
4.3.3 مطالعه موردی 223
4.3.4 مدل اجزاء محدود 224
4.3.5 مدل مصالح 225
4.3.6 فرضیات سختی برای اعضای الاستیک خطی 226
4.3.7 تقسیمات فایبربندی 226
4.3.8 پیکربندی المان ها 226
4.3.9 روش تحلیل دینامیکی افزایشی انطباقی 226
4.3.10 مدل نیاز لرزهای احتمالاتی پل 229
4.3.11 تحلیل شکنندگی لرزهای پل 231
4.3.12 تعیینهای آسیب یا حالات حدی 232
4.3.13 شاخص های کیفی 232
4.3.14 شاخص های کمی 232
4.3.15 حالات حدی مبتنی بر رفتار سازه پل مورد بررسی در این مطالعه 233
4.3.16 نتیجه گیری 233
4.3.17 مراجع و منابع 234

4-4 ) بررسی پاسخ طرح لرزه ای سازه های بتنی تقویت شده با دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک وسازه

4.4.1 چکیده 235
4.4.2 مقدمه 235
4.4.3 پیشینه تحقیق 235
4.4.4 اهمیت اثرات خاک بر سازه ها 236
4.4.5 مبانی نظری تحلیل 236
4.4.6 بررسی صحت مدلسازی 237
4.4.7 معرفی مدهای مورد بررسی 237
4.4.8 بررسی مدل ها 238
4.4.9 مشاهده نتایج مدلها 238
4.4.10 نتایج 239
4.4.11 منابع 239

4-5 ) برآورد میانگین فراوانی سالیانه وقوع حالت حدی در قابهای خمشی فولادی

4.5.1 چکیده 241
4.5.2 مقدمه 241
4.5.3 طراحی و مدلسازي سازه 242
4.5.4 تحلیل دینامیکی افزایشی 243
4.5.5 محاسبه میانگین فراوانی سالیانه وقوع حالات حدی 246
4.5.6 نتیجه گیری 248
4.5.7 مراجع 248

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تحلیل لرزه ای تونل آب به روش کوپل المان های محدود و نامحدود

امروزه سازه های زیرزمینی مانند خطوط لوله های فاضلاب، آب، مترو و غیره نقش بسیار حائز اهمیتی در زندگی گنونی جوامع داشته و بعنوان شریانهای حیاتی یک مملکت قلمداد می شوند. بنابراین اینگونه سازه ها باید در برابر بارهای وارده مخصوصا نیروهای زلزله مقاومت داشته باشند.تاکنون روشهای متعدد زیادی برای تحلیل استاتیکی تونلها ابداع شده و بکار رفته اند ولی در محدوده بارهای دینامیکی از جمله بارهای ناشی از زمین لرزه (Earthquake Loading) تعداد روشهای مناسب تحلیل بسیار اندک و اغلب توام با محدودیتهای خاص خود و نواقص احتمالی ناشی از فرضیات ساده کننده هستند.یکی از روشهای جدید و مناسب برای تحلیل سازه های ژئوتکنیکی همانند تونلها، تکنیک کوپل المانهای محدود- نامحدود (Finite-Infinite Coupled Technique) می باشد. این تکنیک با توسعه تکنولوژی کامپیوتر و همگام با آن تکنیکهای عددی، با سرعت چشمگیری پیشرفت کرده و کاربرد آن بویژه در مسائل اندرکنش خاک و سازه بشکل فزاینده ای افزایش یافته است.در این تحقیق با استفاده از تکنیک یاد شده در فوق پاسخ لرزه ای یک تونل تحت فشار (Power Tunnel) نمونه ساخته شده در کشور، تحت اثر فرکانسهای مختلف امواج مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج بدست آمده، با نرم افزار تجاری و معروف ANSYS 5.6 مقایسه می شود. نتایج نشان می دهند که در نرم افزارهای تجاری موجود، استفاده از مدل فنر- دمپر برای مدلسازی قلمروی دور به روش مرسوم پاسخ مطلوبی را بدست نمی دهد، در حالیکه تکنیک جدید کوپل المانهای محدود و نامحدود نتایج دقیقتر و مطلوبتری را ارائه می دهد. ابزار اصلی مورد استفاده در این مطالعه یک نرم افزار نسبتاً کارآمد (اما غیرتجاری) اجزاء محدود می باشد که مناسب تحلیل دینامیکی سازه های ژئوتکنیکی منجمله تونلهاست.
این نرم افزار قابلیت مدل نمودن محیط گسترده تا بیکران این سازه ها را با تکنیک کوپل المانهای محدود و نامحدود دارد و بنابراین براحتی می تواند برای تحلیل اندرکنش خاک- سازه بکار رود.

فهرست کامل فصل پنجم تحلیل لرزه ای تونل آب به روش کوپل المان های محدود و نامحدود

5-1 ) تحلیل لرزه ای تونل آب به روش کوپل المان های محدود و نامحدود

5.1.1 فصل اول:مقدمه و کلیات 259
5.1.1.1 امواج زلزله 260
5.1.1.2 پارامترهای حرکت زمین 263
5.1.1.3 امواج درمحیط های نامحدود 264
5.1.1.4 امواج دریک جسم نیمه محدود 264
5.1.1.5 پراکندگی امواج سطحی 265
5.1.1.6 امواج در محیط های لایه ای 266
5.1.1.7 کاهیدگی امواج تنش 267
5.1.1.8 میرایی مصالح 267
5.1.1.9 میرایی شعاعی 270
5.1.1.10 اهداف تحقیق حاضر 272
5.1.2 فصل دوم:مقدمه ای بر ژئوتکنیک لرزه ای 274
5.1.2.1 اصول کلی 275
5.1.2.2 اثرات شرایط محلی ساختگاه برحرکت زمین 275
5.1.2.3 اثرات توپوگرافی و هندسه حوزه 276
5.1.2.4 توپوگرافی 276
5.1.2.5 حوزه های آبرفتی 277
5.1.2.6 ارزیابی اثرات 278
5.1.2.7 تحلیل پاسخ زمین 280
5.1.2.8 تحلیل پاسخ دینامیکی دوبعدی 280
5.1.2.9 تدوین شتاب نگاشت حرکت زمین 281
5.1.2.10 اصلاح رکوردهای حرکت واقعی زمین 281
5.1.2.11 روش تابع گرین 282
5.1.2.12 اصول تحلیل لرزه ای برای سازه های ژئوتکنیکی زیرزمینی 283
5.1.2.13 تاثیرپذیری دربرابرپدیده های تحت الارضی 284
5.1.2.14 بررسی اثرانتشار امواج زمین لرزه روی تونل 284
5.1.2.15 تفرق امواج توسط سازه های مدفون 286
5.1.2.16 بردارهای تنش وتغییرمکان های میدان آزاد 286
5.1.2.17 موج تابشیP 287
5.1.2.18 موج تابشیSV 288
5.1.2.19 اندرکنش خاک وسازه 289
5.1.2.20 روشهای متداول اندرکنش خاک وسازه 290
5.1.2.21 روش مستقیم 290
5.1.2.22 روش زیرسازه 291
5.1.2.23 مبانی ژئوتکنیکی پایداری تونلهای تحت فشار 292
5.1.2.24 پدیده هیدروجکینگ ومعیارهای محصور شدگی 294
5.1.2.25 تونلهای تحت فشار بدون پوشش 295
5.1.2.26 ارزیابی نشت درتونلهای تحت فشار 295
5.1.2.27 تاریخچه احداث تونل تحت فشار سد جیرفت 296
5.1.2.28 بررسی شرایط زمین شناسی ساختگاه تونل تحت فشار و روش تعیین پارامتری ژئوتکنیکی سنگ 296
5.1.2.29 زمین شناسی منطقه 296
5.1.2.30 آزمایش های آزمایشگاهی 299
5.1.3 فصل سوم:مفاهیم اساسی تحلیل اجزاء محدود 301
5.1.3.1 مقدمه ای بر اجزاء محدود و رابطه سازی عمومی 302
5.1.3.2 اصل کار مجازی بعنوان پایه ای برای اجزاء محدود 302
5.1.3.3 تغییرمکان های عمومی 303
5.1.3.4 اصل کار مجازی 303
5.1.3.5 تنش وکرنش درمحیط پیوسته 304
5.1.3.6 المان های ایزوپارامتریک دوبعدی وانتگرال عددی 307
5.1.3.7 جزء چهارم ضلعی چهار گره ای 307
5.1.3.8 توابع شکل 307
5.1.3.9 ماتریس سختی المان 309
5.1.3.10 المان جزء چهار ضلعی نه گره ای 312
5.1.3.11 جزء چهار ضلعی هشت گره ای 313
5.1.3.12 ماتریس سختی کل 315
5.1.3.13 اجزاء محدود دینامیک 315
5.1.3.14 فرمول بندی اجزاء محدود دینامیک 315
5.1.3.15 جسم جامد باجرم گسترده 316
5.1.3.16 ماتریس جرم المان 318
5.1.3.17 تبدیلات فوریه ومعکوس آن 318
5.1.3.18 معادلات اساسی یک سیستم دینامیکی 319
5.1.3.19 معادلات حرکت 320
5.1.3.20 حرکت پریودیک 320
5.1.3.21 طیف پاسخ 322
5.1.3.22 تحلیل حالت پایدار 324
5.1.3.23 مشکلات خاص درتحلیل لرزه ای مسائل ژئوتکنیکی 326
5.1.3.24 اصول اساسی اجزاء نامحدود 326
5.1.3.25 فرمول بندی اجزاء نامحدود وابسته به فرکانس 328
5.1.4 فصل چهارم:کاربرد روش کوپل اجزاء محدود-نامحدود درتحلیل لرزه ای 332
5.1.4.1 ملاحظات اولیه 333
5.1.4.2 مسئله وجود تونلهای تحت فشار 333
5.1.4.3 ارزیابی داده های مورد نیاز 334
5.1.4.4 هندسه مسئله 334
5.1.4.5 مشخصات مصالح 335
5.1.4.6 تحلیل درحوزه فرکانس 336
5.1.4.7 مدل موج ووردی 338
5.1.4.8 امواج برخوردی SV 338
5.1.4.9 محاسبه بار معادل گرهی 342
5.1.4.10 مراحل تحلیل 343
5.1.5 فصل پنجم:تشریح نتایج مثالهای عددی 344
5.1.5.1 پارامترهای ملاحظه شده 345
5.1.5.2 تحلیل تغییرشکل 345
5.1.5.3 تغییرمکانها 345
5.1.5.4 محاسبه ضریب تشدید دینامیکی درحوزه زمان 350
5.1.5.5 محاسبه ضریب تشدید دینامیکی درحوزه فرکانس 352
5.1.5.6 محاسبه تغییرمکان گرهی درحوزه فرکانس 355
5.1.5.7 محاسبه تغییرمکان گرهی درحزوه زمان 358
5.1.5.8 توزیع تنش ها 362
5.1.5.9 توزیع تنش ها درحوزه فرکانس 362
5.1.5.10 توزیع تنش ها درحوزه زمان 364
5.1.5.11 مقایسه نتایج بدست آمده از نرم افزار WDF2D ونتایج حاصل از ANSYS5.6 366
5.1.5.12 مقایسه جابجایی ها 367
5.1.5.13 مقایسه تنش ها 370
5.1.5.14 مقایسه نتایج جابجائی ها وتنش ها درحالتیکه تونل پرازآب باشد 372
5.1.5.15 مقایسه جابجائی ها 372
5.1.5.16 مقایسه تنش ها 375
5.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات 377
5.1.6.1 مراجع 380
5.1.6.2 ضمیمه 385
5.1.6.3 ABSTRACT 421

منابع معرفی شده صورت فایل Word و PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید