بسته جامع پژوهشی توربین بادی عمود محور

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۲۶۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در توربین بادی عمود محوراست. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • در فصل اول این پژوهش اصول، طراحی توربین عمود محور بررسی شده است
 • در فصل دوم این پژوهش شبیه سازی عددی عملکرد توربین بادی عمود محور بررسی شده است
 • در فصل سوم این پژوهش توربین سانیوس بررسی شده است
 • در فصل چهارم این پژوهش توربین داریوس بررسی شده است
 • در فصل پنجم این پژوهش توربین هانتردیسکی بررسی شده است
 • در فصل ششم این پژوهش کاربرد های خانگی توربین عمود محور بررسی شده است
 توربین محور افقی

توربین بادی محور افقی

در حال حاضر تقریباً کل توربین های بادی مورد استفاده در مقیاس مصارف عمومی و همگانی را در سطح بازار جهانی تشکیل می دهند و نسبت به توربین های بادی محور عمودی رایج تر هستند. در این نوع توربین ها ی بادی، محرور روتور هم جهت با جریان باد می باشد و باد عمود بر سطح چرخش پره ها وارد می شود. این نوع توربین های بادی اکثراً بر اساس نیروی با بر کار می کنند. راندمان با ، توانایی تولید انرژی الکتریکی در سرعت براد پرایین و انتقال مستقیم آن به شبکه توزیع برق از مزایای توربین های بادی محور افقی و هزینه های ساخت و نگهداری، تکنولوژی پیچیده ساخت و تعمیر آنها و عدم امکان استفاده در بادهای شدید از جمله معایب این توربین ها به شمار می آیند.

توربین محور عمودی

توربین بادی محور عمودی

در این نوع توربین های بادی، محور روتور عمود بر جهت جریان باد است. در توربین های بادی با محور عمودی نظیر ساونیوس(داریوس، توربینی و کاسه ای …) باد به یک سمت توربین نیروی بیشتری وارد میکند و باعث ایجاد گشتاور پیچشی و در نهایت چرخش روتور می شود. در این توربین ها سرعت نوک پره روتور تقریباً با سرعت باد برابر بوده و در مناطقی که سرعت باد کم است، چندان کارآمد نیستند. لذا از این توربین ها کمتر به منظور تولید انرژی الکتریسیته در مقیاس بزرگ و انتقال به شبکه توزیع برق مورد استفاده قرار می گیرند.

به طور کلی توربین های بادی با محور عمودی دارای مزایایی نسبت به توربین های بادی افقی میباشند. توربین های بادی با محور عمودی ذاتا نیاز به وجود یک مکانیزم که سیستم را همیشه به سمت باد نگه دارد را رفع میکند به علت پایین بودن نسبی سرعت دورانی، توربینهای بادی با محور عمودی نوعا تولید صدای کمتری دارند هزینه تولید توربین بادی عمودی میتواند بسیار ارزانتر از نمونه افقی باشد که علت آن سادگی تولید پرههای توربین افقی(ایرفویل ساده) نسبت به پره های عمودی است.

قسمت هایی از فصل اول طراحی توربین عمود محور

همانطور که درشکل نشان داده شده است یک توربین سانیوس  دو پره ای با قطر هر پره ۴,۱۸= d  سانتی متر حول شفتی به قطر a = 5,1  سانتی متر با سرعت باد ورودی ۶ متر بر ثانیه در تونل باد تست شده است. فاصله دو پره ۶,۶ = s  سانتی متر، ارتفاع توربین H=32 سانتی متر و قطر صفحات انتهایی نیز ۳۳ = D سانتی متر در نظر گرفته شده است. پس از رسم هندسه مطابق شکل  ۴ و تعیین شرایط مرزی، اقدام به شبکه بندی مدل می کنیم. نرم افزار Ansys-mesh برای این کار انتخاب شده است، زیرا علاوه بر شبکه بندی خوب و اعلام کیفیت مش، امکان inflation به منظور شبیه سازی هرچه بهتر لایه مرزی را نیز فراهم کرده است.

قبل از شروع به حل مسئله باید اثبات کنیم ، که شبکه بندی هندسه صحیح بوده و همچنین، جواب به دست آمده مستقل از مش بندی است.بدین منظور، علاوه بر بررسی کیفیت مش توسط افزارهای مسئله فوق، را به زاویه سرعت ازای ۱۰٫۴= ω حل می کنیم. سپس مش بندی را ریزتر کرده و جواب را با داده آزمایشگاهی مقایسه می کنیم. مشخص است که پس از یک مقدار خاص، دامنه تغییرات جواب بسیار کم شده و عملا جواب ثابت می ماند. پس از آن، از همین مش بندی برای سایر سرعت های زاویه ای استفاده می کنیم. شکل ۵ تعداد مش و مقدار گشتاور گزارش شده به ازای هر کدام را نشان می دهد. ما نیز از تعداد ۷۸۰۰۰ مش استفاده خواهیم کرد.

پس از و هندسه رسم مش اقدام بندی، به حل جریان میدان به کمک نرم افزار  Fluent-Ansys می کنیم. میدان جریان به دو قسمت چرخان (قسمت حاوی روتور) و ساکن تقسیم می شود. به دلیل چرخش روتور، از شرط frame reference moving  برای میدان روتور استفاده می کنیم. سیال باید بعد از ورود به میدان و طی مسیر، از مرز  interface عبور کرده و به روتور چرخان برخورد کند. مطابق مقاله مذکور، روتور با سرعت های زاویه ای متفاوت چرخیده و ضرایب توان و گشتاور به عنوان تابعی از نسبت سرعت نوک پره  λ رسم می شود. می دانیم که با جریان کورانت عدد روتور، چرخش تغییر نیز می کند. شده مطرح مباحث مطابق از توربولانس مدل ω–k DESSt  استفاده می کنیم. پس از حاصل نتایج برنامه، اجرا و مرزی شرایط تعیین را با مقادیر تجربی مقایسه می کنیم . مطابق شکل ۶ انطباق قابل قبولی بین ضریب گشتاور تجربی و محاسباتی برقرار است.شکل ۷ نیز صحت این محاسبات را با مقایسه توان تجربی و محاسبات اثبات می کند. با مقایسه نمودار ها، مشخص است که عملکرد توربین همانطور که پیش بینی شده بود،کمی از عملکرد واقعی روتور تخمین زده می شود

فهرست کامل فصل اول طراحی توربین عمود محور

1-1 ) طراحی آیرو دینامیکی توربین بادی محور عمودی

۱٫۱٫طراحی آیرو دینامیکی توربین بادی محور عمودی…………………………………………... ۳

۱٫۱٫۱٫مقدمه………………………………………………………………………………… ۲

۱٫۱٫۲٫ توربین های محور عمودی…………………………………………………………… ۳

۱٫۱٫۳٫توربین ساوینوس…………………………………………………………………………... ۴

۱٫۱٫۴٫ توربین داریوس……………………………………………………………………………. ۴

۱٫۱٫۳٫ توربین روتور H شکل……………………………………………………………………. ۵

۱٫۱٫۴٫حل تحلیلی بری توربین عمودی……………………………………………………….. ۵

۱٫۱٫۵٫ مدل انتقال ممنتم…………………………………………………………………………… ۵

۱٫۱٫۶٫مدل گردابه………………………………………………………………………………… ۵

۱٫۱٫۷٫ مدل آبشاری……………………………………………………………………………….. ۵

۱٫۱٫۸٫ مدل مورد استفاده برای طراحی………………………………………………………….. ۵

۱٫۱٫۹٫انتخاب ایرفویل………………………………………………………………………………۶

۱٫۱٫۱۰٫ روش حل……………………………………………………………………………….. ۶

۱٫۱٫۱۱٫بررسی نمونه موردی…………………………………………………………………….. ۶

۱٫۱٫۱۲بررسی نتایج………………………………………………………………………………. ۸

۱٫۱٫۱۳٫ بررسی نوسانات توربین محور عمودی در یک سیکل……………………………………۱۰

۱٫۱٫۱۴٫توان تولیدی توربین…………………………………………………………………………۱۱

۱٫۱٫۱۵ اعتبار سنجی نتایج حاصل از حل عددی با نتایج تجربی……………………………………. ۱۲

۱٫۱٫۱۶نتیجه گیری………………………………………………………………………………… ۱۲

1-2 ) معرفی و بررسی پارامترهای موثر در آیرودینامیک و طراحی ایرفویل توربینهای محور عمودی

۱٫۲٫۱٫مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱٫۲٫۲ آیرو دینامیک حرکت…………………………………………………………………………………..۱۵

۱٫۲٫۳پارامترهای موثر درتوان دریافتی از یک توربین بامحور عمودی………………………………۱۶

۱٫۲٫۴متغیرهای طراحی……………………………………………………………………………………………۱۷

۱٫۲٫۵نتیجه گیری و جمع بندی…………………………………………………………………………………۱۸

۱٫۲٫۶مراجع…………………………………………………………………………………………………………  ۱۸

1-3 ) تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی بامحور عمودی ره روش اویلری-لاگرانژی کوپل شده

۱٫۳٫۲شبیه سازی المان محدود.. ………………………………………………………………………………….۲۱

۱٫۳٫۳مدلسازی… ……………………………………………….. ………………………………………………..۲۱

۱٫۳٫۴شرایط مرزی اولیه. …………………………………………………………………………………………۲۲

۱٫۳٫۵اصطکاک…. ……………………………………………….. ……………………………………………..۲۳

۱٫۳٫۶تحلیل فرآیند….. ……………………………………………………………………………………………۲۴

۱٫۳٫۷نتایج وبحث. …………………………………………………………………………………………………۲۵

۱٫۳٫۸نتیجه گیری….. ……………………………………………………………………………………………..۲۹

۱٫۳٫۹پیشنهادات. ……………………………………………….. ………………………………………………..۲۹

۱٫۳٫۱۰ فهرست علائم…… ……………………………………………….. ……………………………………۳۰

۱٫۳٫۱۱ مراجع….. ………………………………………………………………………………………………….۳۰

1-4 ) افزایش راندمان توبین بادی محور عمودی

۱٫۴٫۱٫مقدمه……. …………………………………………………………………………………………………..۳۱

۱٫۴٫۲هندسه مسئله….. ……………………………………………….. …………………………………………….۳

۱٫۴٫۳بررسی استقلال از شبکه……………………………………………….. ………………………………..۳۳

۱٫۴٫۴اعتبار سنجی….. …………………………………………………………………………………………….۳۳

۱٫۴٫۵ نصب نازل درمعرض جریان…………………………………………………………………………….۳۴

۱٫۴٫۶ نتیجه گیری وجمع بندی…………………………………………………………………………………۳۵

۱٫۴٫۷ مراجع………………………………………………………………………………………………………….۳۵

1-5 ) بررسی تئوری وتجربی مربوط به نوع جدیدی از توربین های بادی محور عمودی

۱٫۵٫۱مقدمه……………………. ……………………………………………………………………………………۳۷

۱٫۵٫۲ شرح مدل تجربی ساخته شده………… ……………………………………………………………….۳۹

۱٫۵٫۳ محاسبات تئوریک برای مدل تجربی پیشنهاد شده.. ……………………………………………..۴۰

۱٫۵٫۴ محاسبات مربوط به توان خروجی…… ……………………………………………………………….۴۱

۱٫۵٫۵محاسبات مربوط به بازده. ………………………………………………………………………………..۴۳

۱٫۵٫۶ محاسبات مربوطبه ضریب درگ وارد بر پره…… …………………………………………………۴۶

۱٫۵٫۷ مراحل محاسبات آزمایشگاهی توربین بادی ومقایسه آن با نتایج تئوری.. …………………۴۸

۱٫۵٫۸ نتیجه گیری. ………………………………………………………………………………………………..۴۹

۱٫۵٫۹ مراجع. ………………………………………………………………………………………………………..۴۹

1-6 )روش نوین ،برای طراحی توربین های بادی،با محور عمودی

۱٫۶٫۲ معرفی کلی سیستم. ………………………………….. ………………………………………………….۵۰

۱٫۶٫۳ بخش مکانیکی.. …………………………………………… …………………………………………….۵۰

۱٫۶٫۴پره اصلی….. …………………………………………………………………………………………………۵۱

۱٫۶٫۵پره فرعی….. ……………………………………….. ………………………………………………………۵۱

۱٫۶٫۶نگهدارنده. …………………………………………….. …………………………………………………..۵۱

۱٫۶٫۷کنترل کننده.. …………………………………………… …………………………………………………۵۱

۱٫۶٫۸متمرکزکننده… ………………………………………… ………………………………………………….۵۲

۱٫۶٫۹بخش الکتریکی…….. ……………………………………………………………………………………..۵۲

۱٫۶٫۱۰ ژنراتور….. ………………………………………. ………………………………………………………۵۲

۱٫۶٫۱۱ یکسوساز واینورتر… …………………………….. ……………………………………………………۵۲

۱٫۶٫۱۲ سیستم محافظ…….. …………… ………………………………………………………………………۵۲

۱٫۶٫۱۳ تشریح عملکرد توربین.. ………………………………………………………………………………۵۲

۱٫۶٫۱۴ توان وراندمان………………………………………… …………………………………………………۵۲

۱٫۶٫۱۵ سرعت نوک. ……………………………………….. ………………………………………………….۵۳

۱٫۶٫۱۶ نتیجه گیری……………………………………………. …………………………………………………۵۳

۱٫۶٫۱۷ منابع…… …………………………………………………………………………………………………..۵۳

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه توربین های بادی عمود محور معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شبیه سازی عددی عملکرد توربین بادی عمود محور

به منظور درک بهتر نحوه عملکرد توربینهای بادی محور عمودی، در این قسمت عملکرد توربین در یک دوران آن در یک نسبت سرعت لبه (۵۵/۲) مورد بررسی قرار گرفته است.  موقعیت روتور نسبت به جریان گذرنده از آن با استفاده از موقعیت یک پره آن مشخص میشود که در اینجا این پره به صورت پره مرجع مورد خطاب قرار داده شده است. زاویه موقعیت پره مرجع و روتور و همچنین نواحی بالادست و پاییندست روتور در شکل ۵ نشان داده شده است. با عبور جریان بر پرههای روتور، دو نیروی عمودی و مماسی بر پرههای روتور در مرکز فشار پره وارد شده و گشتاور تولیدی پره، از مجموع گشتاور این دو نیرو حول محور دوران روتور حاصل میشود.

نمودار ضریب گشتاور تولیدی توسط پره مرجع در یک دوران روتور در شکل ۶ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود عمده دریافت انرژی از جریان توسط پره در ناحیه بالادست روتور صورت میگیرد و در ناحیه  پاییندست بخش اندکی از انرژی جریان به پرههای روتور منتقل می شود. باید توجه داشت در ناحیه پاییندست، در برخی مواقع گشتاور تولیدی در خلاف جهت دوران میباشد که این موجب کاهش کارایی توربین میشود.

در هر زاویه، گشتاور تولیدی کل روتور از مجموع گشتاور تولیدی توسط هر پره حاصل میشود (شکل ۷). همانطور که قابل مشاهده است، گشتاور تولیدی کل روتور ماهیتی نوسانی دارد و برای محاسبه ضریب عملکرد توربین (رابطه ۱)، از مقدار متوسط آن استفاده میشود. ضریب گشتاور ارائه شده در شکلهای ۶ و ۷، از رابطه ۳ محاسبه شده است.

ضریب گشتاور توربین بادی

ضریب گشتاور توربین بادی

به منظور بررسی اثر تغییر محل اتصال پره بر کارایی توربین موردنظر، ۳ روتور دیگر با محل اتصالهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در شکل ۸ شماتیکی از نقاط اتصال پره به بازوهای نگه دارنده مورد بررسی در این قسمت نشان داده شده است. در این شکل نقطه اول در مرکز آیرودینامیکی، نقطه دوم در محل بیشینه ضخامت، نقطه سوم در مرکز سطح و نقطه چهارم در میانه وتر ایرفویل انتخاب شده است. شکل ۹ منحنی ضریب عملکرد توربین بر حسب نسبت سرعت لبه را برای روتور با محل اتصالهای ذکر شده نشان میدهد. باید توجه داشت که در شکل ۹ و همچنین در شکل ۱۱، شمارهگذاری روتورها مطابق با شمارهگذاری صورت گرفته برای محل اتصال پرهها در شکل ۸ میباشد. همانطور که در شکل ۹ مشاهده میشود با دور شدن محل اتصال از لبه حمله پره، ضریب عملکرد توربین افزایش مییابد و در عین حال، نسبت سرعت لبه مربوط به بیشینه ضریب عملکرد ثابت میماند. علت افزایش ضریب عملکرد توربین با دور شدن محل اتصال از لبه حمله پره را میتوان ناشی از افزایش گشتاور نیروهای عمودی حول محور دوران دانست. برای محل اتصال ۴/۰ و ۵/۰، مرکز فشار همواره در ناحیه بین لبه حمله پره تا محل اتصال آن قرار میگیرد (شکل ۱۰- ب). این موجب میشود که در زوایایی که نیروی عمودی در جهت منفی میباشد، گشتاور تولیدی ناشی از این نیرو در جهت دوران روتور وارد شود و در تولید گشتاور روتور مشارکت کند ولی در زوایایی که نیروی عمودی در جهت مثبت وارد میشود، همچنان گشتاور ناشی از آن نیرو در خلاف جهت دوران روتور وارد شود. به منظور درک بهتر توضیحات فوق، نمودار ضریب گشتاور ناشی از نیروی عمودی در نسبت سرعت ۲/۲ در شکل ۱۱ آورده شده است.

فهرست کامل فصل دوم شبیه سازی عددی عملکرد توربین بادی عمود محور

2-1) شبیه سازی عددی جریان توربین بادی محور عمودی داریوس

۲٫۱٫۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۲٫۱٫۲ آیرودینامیک توربین بادی داریوس…………………………………………………………………..۵۸

۲٫۱٫۳شبیه سازی عددی جریان…………………………………………………………………………………۶۰

۲٫۱٫۴ نتایج وبحث……. …………………………………………………………………………………………..۶۳

۲٫۱٫۵ فهرست منابع………………………………………………………………………………………………..۶۸

2-2 ) تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی بامحور عمودی به روش اویلری-لاگرانژی کوپل شده

۲٫۲٫۱مقدمه………………………………………………….. ……………………………………………………..۷۱

۲٫۲٫۲شبیه سازی المان محدود… ………………………………………………………………………………۷۲

۲٫۲٫۳ مدل سازی.. ……………… ………………………………………………………………………………..۷۲

۲٫۲٫۴ شرایط مرزی واولیه…………………………………… …………………………………………………۷۳

۲٫۲٫۵ اصطکاک.. ………………… ……………………………………………………………………………۷۴۵

۲٫۲٫۶ تحلیل فرایند.. ………………… …………………………………………………………………………..۷۵

۲٫۲٫۷ نتایج وبحث… ………………………………………………………………………………………………۷۶

۲٫۲٫۸ نتیجه گیری.. ……………………………………………………………………………………………….۸۰

۲٫۲٫۹ پیشنهادات… ………………………………………………………………………………………………..۸۰

۲٫۲٫۱۰ فهرست علائم…… ………………………………………………………………………………………۸۱

۲٫۲٫۱۱ مراجع… ……………………………………………………………………………………………………۸۱

2-3 ) شبیه سازی عددی یک توربین بادی با محور عمودی ومقایسه بامدل تحلیلیDMST

۲٫۳٫۱ مقدمه….. …………………………………………………………………………………………………….۸۲

۲٫۳٫۲ توان تولید شده توسط توربین بادی… ……………………………………………………………….۸۳

۲٫۳٫۳ تحلیل آیرودینامیکی توربین بادی بامحور عمودی.. …………………………………………….۸۴

۲٫۳٫۴ مدلهای تحلیلی. ……………………………………………………………………………………………۸۴

۲٫۳٫۵ مدل کانال جریان دوگانه.. ……………………………………………………………………………..۸۵

۲٫۳٫۶ شبیه سازی عددی. ………………………………………………………………………………………..۸۶

۲٫۳٫۷ نتایج… ………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۲٫۳٫۸ نتیجه گیری وجمع بندی… ……………………………………………………………………………..۸۸

۲٫۳٫۹ مراجع… ………………………………………………………………………………………………………۸۸

۲٫۳٫۱۰ پی نوشت. …………………………………………………………………………………………………۸۸

2-4 ) بررسی عددی تاثیر ضخامت پره بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی محور عمودی

۲٫۴٫۱ مقدمه….. …………………………………………………………………………………………………….۹۰

۲٫۴٫۲ روش حل عددی…………………………………………………………………………………………..۹۱

۲٫۴٫۳ معادلات حاکم….. ………………………………………………………………………………………..۹۱

۲٫۴٫۴ پارامترهای توربین بادی محور عمودی داریوس…………………………………………………..۹۲

۲٫۴٫۵شرایط مرزی…………………………………………………………………………………………………۹۳

۲٫۴٫۶ شبکه بندی…………………………………………………………………………………………………..۹۳

۲٫۴٫۷ اعتبارسنجی………………………………………………………………………………………………….۹۴

۲٫۴٫۸ بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………..۹۵

۲٫۴٫۹بررسی نمودار………………………………………………………………………………………………..۹۵

۲٫۴٫۱۰ منابع……………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

2-5 ) تحلیل عددی جریان درتوربین بادی عمود محور پره مستقیم وبررسی تاثیر افزایش ضخامت پره برضرایب آیرودینامیک وعملکرد این توربینها

۲٫۵٫۱ مقدمه. ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۲٫۵٫۲ تئوری مسئله… ……………………………………………………………………………………………۱۰۳

۲٫۵٫۳ هندسه مسئله وتولید شبکه… ………………………………………………………………………….۱۰۳

۲٫۵٫۴ شرایط مرزی………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۲٫۵٫۵ شبیه سازی جریان پیرمون ایرفویل استاتیک. ……………………………………………………۱۰۴

۲٫۵٫۶ استقلال ازشبکه………………………………………. …………………………………………………۱۰۴

۲٫۵٫۷ انتخاب مدل مغشوش……………………………………………………………………………………۱۰۴

۲٫۵٫۸ شبیه سازی جریان ناپایا پیرامون ایرفویل نوسانی بادو الگوی سینوسی با دامنه نوسان متفاوت……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۲٫۵٫۹ روش حل عددی…………………………………………………………………………………………۱۰۵

۲٫۵٫۱۰ شبیه سازی جریان ناپایا حول پره توربین بادی عمود محور پره مستقیم…………………۱۰۵

۲٫۵٫۱۱ تاثیر افزایش ضخامت برضرایب آیرودینامیک پره وعملکرد توربین بادی……………۱۰۵

۲٫۵٫۱۲ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۲٫۵٫۱۳ شکل ها ونمودارها……………………………………………………………………………………۱۰۶

۲٫۵٫۱۴ مراجع…………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

2-6 ) بررسی عددی اثرمحل اتصال وگام اولیه پره برعملکرد یک توربین بادی محور عمودی

۲٫۶٫۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۲٫۶٫۲ شبیه سازی…………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۲٫۶٫۳ اعتبارسنجی………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۲٫۶٫۴عملکرد توربین در یک دوران………………………………………………………………………..۱۱۱

۲٫۶٫۵ بررسی اثرمحل اتصال پره……………………………………………………………………………..۱۱۱

۲٫۶٫۶ بررسی اثرگام اولیه پره…………………………………………………………………………………۱۱۲

۲٫۶٫۷ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۲٫۶٫۸ فهرست علائم…………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۲٫۶٫۹ مراجع……………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم توربین سانیوس

در شکل نتایج مربوط به مقایسه ی ضریب توان برحسب نسبت سرعت نوک مدل ۱ توربین های داریوس و ساونیوس آورده شده است. همان گونه که انتظار میرفت، مدل ترکیبی توانست تأثیر مطلوبی بر ضریب توان در نسبت سرعت های پایین نسبت به توربین داریوس بگذارد. همچنین این مدل محدودهی عملکرد را نسبت به توربین های داریوس و ساونیوس بهبود بخشید. نکته قابل توجه، کاهش پیک ضریب توان در مدل ترکیبی می باشد که علت آن تأثیر توربین ساونیوس درنسبت های سرعت نوک بالا وافزایش نیروی درگ و به تبع کاهش بیشترین توان مدل ترکیبی، می باشد. همچنین تأثیر عدد رینولدز با مقایسه ی نتایج توربین داریوس در سرعت های و ۷و ۸ متر بر ثانیه،  قابل دیدن است. با کاهش عدد رینولدز ضریب توان نیزکاهش یافته است. نکته دیگر، پایین بودن بیشینه توان توربین داریوس است انتخاب شده است که دلیل آن میتواند پایین بودن صلبیت توربین باشد. برای این منظور نتایج توربین داریوس با طول وتر دو برابر، به عبارتی صلبیت دو برابر نیز در شکل ۴ آورده شده است. تأثیر افزایش طول وتر ایرفویل و تغییر صلبیت بر بیشینه ضریب توان توربین داریوس مشهود است. افزایش صلبیت باعث افزایش ضریب توان و بهبود راه اندازی توربین داریوس شده است. در ادامه تأثیر تغییر صلبیت بر عملکرد توربین ترکیبی بررسی میگردد.

صریب توان بر حسب سرعت نوک پره

همان که اشاره شد، تغییر طول وتر ایرفویل که منجر به تغییر صلبیت می شود و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد توربین داریوس گذاشت. برای این منظور تأثیر آن بر توربین ترکیبی نیز لحاظ گردید و نتایج در نمودار آورده شده است. در این نمودار ضریب توان برحسب نسبت سرعت نوک  مدل ترکیبی که هندسه ی آن توضیح داده شد، مقایسه گردیده است. توربین ترکیبی مدل  با بالاترین صلبیت ، راه اندازی توربین را بیشتر از سایر مدلولی به ها بهبود بخشید همان نسبت محدوده ی عملکرد توربین را کاهش داده است. مدل بهترین توربین ۳ بیشینه ازنظری توان و محدودهی عملکرد، میباشد. در این مدل ترکیبی طول وتر ایرفویل توربین داریوس و به صلبیت آن، تبع برابر مدل اولیه میباشد. نتیجه میشود که افزایش طول وتر ایرفویل تا یک تأثیر حدی مطلوب دارد و از آن به بعد، تأثیر نامطلوبی بر عملکرد توربین میگذارد.

فهرست کامل فصل سوم توربین ساونیوس

3-1 ) بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی ترکیبی داریوس-ساونیوس به کمک تغییر طول وترایرفویل

۳٫۱٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۳٫۱٫۲ حل عددی…………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۳٫۱٫۳ بررسی ابزار حل………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۳٫۱٫۴معادلات حاکم……………………………………………………………………………………………۱۱۸

۳٫۱٫۵ روابط مهم مربوط به توربین بادی…………………………………………………………………..۱۱۹

۳٫۱٫۶ بررسی هندسه وشرایط مرزی حاکم……………………………………………………………….۱۱۹

۳٫۱٫۷ نحوه شبکه بندی هندسه……………………………………………………………………………….۱۲۰

۳٫۱٫۸ اعتبار سنجی حل عددی……………………………………………………………………………….۱۲۱

۳٫۱٫۹ تشریح شرایط حل وهندسه های مورد مطالعه……………………………………………………۱۲۳

۳٫۱٫۱۰ بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………۱۲۴

۳٫۱٫۱۱ بررسی نمودارهای نتایج……………………………………………………………………………..۱۲۴

۳٫۱٫۱۲ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۱۲۷

۳٫۱٫۱۳ فهرست علائم………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۳٫۱٫۱۴ مراجع…………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

3-2 ) بررسی تاثیرات مقطع تیغه،سرعت باد وصلبیت برعملکرد توربین محور عمودی داریوس

۳٫۲٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۳٫۲٫۲روش عددی……………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۳٫۲٫۳معادلات حاکم……………………………………………………………………………………………۱۳۲

۳٫۲٫۴ بحث و بررسی نتایج…………………………………………………………………………………….۱۳۳

۳٫۲٫۵تاثیر تغییر مقطع تیغه……………………………………………………………………………………..۱۳۴

۳٫۲٫۶ تاثیر تغییرات عدد رینولدز…………………………………………………………………………….۱۳۴

۳٫۲٫۷ تاثیر تغییرات صلبیت……………………………………………………………………………………۱۳۵

۳٫۲٫۸ نتیجه گیری وجمع بندی……………………………………………………………………………….۱۳۶

۳٫۲٫۹ مراجع……………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

3-3 ) امکان سنجی نصب وایستایی توربین بادی محور عمودی ساونیوس برای یک ساختمان

۳٫۳٫۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

۳٫۳٫۲ بررسی آماری میزان وزش باد درشهر اصفهان…………………………………………………..۱۴۰

۳٫۳٫۳ نکات استنتاج شده از نمودارهای هواشناسی……………………………………………………..۱۴۱

۳٫۳٫۴ مشخصات توربین بادی ساخته شده………………………………………………………………..۱۴۱

۳٫۳٫۵ بهترین مکان نصب توربین ورورش های اجرای آن……………………………………………۱۴۴

۳٫۳٫۶هنگامی که سازه در فاز طراحی میباشد…………………………………………………………….۱۴۴

۳٫۳٫۷ هنگامی که سازه در فاز اجرا میباشد……………………………………………………………….۱۴۵

۳٫۳٫۸ هنگامی که سازه ساخته شده ودرحال بهره برداری است……………………………………..۱۴۶

۳٫۳٫۹ بررسی اقتصادی………………………………………………………………………………………….۱۴۷

۳٫۳٫۱۰ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….۱۴۷

۳٫۳٫۱۱ منابع ومراجع……………………………………………………………………………………………۱۴۸

قسمت هایی از فصل چهارم توربین داریوس

صلبیت یکی از پارامترهای اساسی در توربین های داریوس است. این پارامتر سرعت چرخشی توربین را برای رسیدن به عملکرد بیشینه کنترل میکند. صلبیت بالا معمولا به نسبت سرعت نوک پره ی پایین که یکی دیگر از پارامترهای اساسی است منجر می شود و راندمان توربین کاهش می یابد. در نسبت سرعت نوک های بالا پره ها اندرکنش قوی تری با جریان دنباله ی بالا دست خواهند داشت(هاول، ۲۰۱۰). صلبیت و نسبت سرعت نوک هر دو نسبت هایی بی بعد هستند که به ترتیب به وسیله روابط ( ۱) و (۲) معرفی می شوند.

فرمول بندی توربین عمود محور

در این رابطه N تعداد پره، C طول وتر پره (ایرفویل)، R شعاع روتور، ω سرعت دورانی روتور بر حسب رادیان بر ثانیه و  ∞V سرعت جریان آزاد است. شکل(۲) ترکیب بندی توربین داریوس مورد مورد بررسی را نشان می دهد و شکل(۳) مثلث های سرعت را برای پره ی اول هنگامی که در موقعیت θ درجه از مبدا قرار دارد نشان می دهد. در شکل(۳)، V سرعت مطلق سیال تحت تاثیر چرخش جریان درون ناحیه ی تحت تاثیر روتور است. U سرعت خطی پره است که معادل ωR است و بر مسیر حرکت پره مماس است. W سرعت نسبی جریان نسبت به پره است. پره ها مستقیم بوده و از ایرفویل ۰۰۱۶ NACA استفاده شده است. جریان هوای آزاد به سمت روتور حرکت می کند، روتور مقداری از انرژی جنبشی جریان را جذب می کند و جریان هوایی که توربین را ترک می کند دارای محتوای انرژی کمتری نسبت به جریان ورودی است(اصل بقای انرژی). به عبارت دیگر توربین مانند یک سایه بان در مقابل باد عمل می کند و دنباله ایی از باد متلاطم و با سرعت کم در پشت توربین تشکیل می شود

شکل ۴) نشان دهنده میکرو-توربین طراحی شده است. ابعاد و اندازه ی روتور و پره ها بر روی شکل مشخص شده است. در این مقاله یک میکرو-توربین بادی محور عمودی داریوس طراحی شده و کد های طراحی در محیط نرم افزار متلب تهیه شده و نتایج آن ارائه شده است. برای هر پره با افزایش زاویه حمله تا قبل شروع وامانش نیروی برآ افزایش می یابد. همچنین با افزایش نیروی برآ، نسبت برآ به پسا کاهش خواهد یافت. با توجه به نتایج بدست آمده با افزایش سرعت باد توان خروجی و گشتاور وارد بر محور روتور افزایش خواهد یافت. برای کارکرد توربین در شرایط مناسب باید زاویه حمله به گونه ای باشد که توربین نیروی برآی بیشینه تولید کند. از آنجا که زاویه حمله ی پره ها به شدت به نسبت سرعت نوک بستگی دارد برای این کار باید نسبت سرعت نوک بهینه انتخاب شده تا بوسیله آن سرعت دورانی بهینه انتخاب گردد. نیروی عمودی وارد بر روتور همانند گشتاور وارد بر محور روتور یک تابع متناوب است. دوره ی تناوب هر دو نمودارارائه شده است.

فهرست کامل فصل چهارم توربین داریوس

4-1 ) طراحی میکرو-توربین بادی محور عمودی داریوس

۴٫۱٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۴٫۱٫۲آیرودینامیک روتور-طراحی توربین……………………………………………………………….۱۵۲

۴٫۱٫۳ نتایج…………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

۴٫۱٫۴ بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………۱۵۶

۴٫۱٫۵ مراجع……………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

4-2 ) بررسی عوامل موثر بر راندمان توربین محور عمودی داریوس به روش آیرودینامیکی

۴٫۲٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۴٫۲٫۲ معادلات حاکم…………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴٫۲٫۳ بحث وبررسی نتایج……………………………………………………………………………………..۱۶۱

۴٫۲٫۴ نتیجه گیری وجمع بندی……………………………………………………………………………….۱۶۴

۴٫۲٫۵ مراجع……………………………………………………………………………………………………….۱۶۴

4-3 ) بهبهود عملکرد توربین بادی محور عمودی ترکیبی داریوس-ساونیوس به کمک تغییر طول وتر ایرفویل

۴٫۳٫۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۱۶۶

۴٫۳٫۲ حل عددی………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

۴٫۳٫۳ بررسی ابزار حل………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۴٫۳٫۴ معادلات حاکم…………………………………………………………………………………………..۱۶۸

۴٫۳٫۵ روابط مهم مربوط به توربین بادی…………………………………………………………………..۱۶۹

۴٫۳٫۶ بررسی هندسه وشرایط مرزی حاکم……………………………………………………………….۱۶۹

۴٫۳٫۷ نحوه ی شبکه بندی هندسه……………………………………………………………………………۱۷۰

۴٫۳٫۸ اعتبار سنجی حل عددی……………………………………………………………………………….۱۷۱

۴٫۳٫۹ تشریح شرایط حل وهندسه های مورد مطالعه……………………………………………………۱۷۳

۴٫۳٫۱۰ بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………۱۷۴

۴٫۳٫۱۱ بررسی نمودارهای نتایج…………………………………………………………………………….۱۷۴

۴٫۳٫۱۲ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۱۷۷

۴٫۳٫۱۳ فهرست علائم………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۴٫۳٫۱۴ مراجع…………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

4-4 ) بررسی تاثیرات مقطع تیغه،سرعت باد وصلبیت برعملکرد توربین محور عمودی داریوس

۴٫۴٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱۸۱

۴٫۴٫۲روش عددی……………………………………………………………………………………………….۱۸۱

۴٫۴٫۳ معادلات حاکم…………………………………………………………………………………………..۱۸۲

۴٫۴٫۴ بحث وبررسی نتایج…………………………………………………………………………………….۱۸۳

۴٫۴٫۵ تاثیر تغییر مقطع تیغه…………………………………………………………………………………….۱۸۴

۴٫۴٫۶ تاثیر تغییرات عدد رینولدز…………………………………………………………………………….۱۸۴

۴٫۴٫۷ تاثیرات تغییرات صلبیت……………………………………………………………………………….۱۸۵

۴٫۴٫۸ نتیجه گیری وجمع بندی……………………………………………………………………………….۱۸۶

۴٫۴٫۹ مراجع……………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

4-5 ) شبیه سازی عددی جریان توربین بادی محور عمودی داریوس

۴٫۵٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۴٫۵٫۲ آیرودینامیک توربین بادی داریوس………………………………………………………………..۱۹۰

۴٫۵٫۳ شبیه سازی عددی جریان………………………………………………………………………………۱۹۲

۴٫۵٫۴ نتایج وبحث……………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۴٫۵٫۵ فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..۲۰۰

4-6 ) بررسی عددی تاثیر زاویه گام اولیه پره برروی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی محور عمودی داریوس

۴٫۶٫۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………۲۰۳

۴٫۶٫۲ حل عددی………………………………………………………………………………………………..۲۰۴

۴٫۶٫۳ معادلات حاکم………………………………………………………………………………………….۲۰۵

۴٫۶٫۴ پارامترهای توربین بادی داریوس……………………………………………………………………۲۰۶

۴٫۶٫۵ شرایط مرزی……………………………………………………………………………………………..۲۰۷

۴٫۶٫۶ شبکه بندی………………………………………………………………………………………………..۲۰۸

۴٫۶٫۷ بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………۲۰۹

۴٫۶٫۸ اعتبار سنجی نتایج……………………………………………………………………………………….۲۰۹

۴٫۶٫۹ بررسی اثرحرکت روتور……………………………………………………………………………….۲۰۹

۴٫۶٫۱۰ اثر زاویه گام روی عملکرد توربین……………………………………………………………….۲۱۰

۴٫۶٫۱۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۲۱۲

۴٫۶٫۱۲ مراجع…………………………………………………………………………………………………….۲۱۳

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم توربین هانتردیسکی

در این قسمت یک توربین هانتر دیسکی شکل با پره های جدید مورد آزمایش قرار گرفته است. در این آزمایش توربین در داخل تونل باد با ۲ متر طول و عرض و ارتفاع ۴۵۵ میلیمتر قرار گرفته است. سرعت جریان باد در داخل تونل ۶۱۰ متر بر ثانیه میباشد. همانطور که در شکل . مشاهده میشود سه توربین شامل ۳، ۴ و ۶ ردیف پره مورد آزمایش قرار گرفت، که هر ردیف خود شامل سه پره مجزاست که بسته به سرعت باد باز و بسته میشود. این نوع پرهها از شکل فلس ماهی گرفته شده است که فلس ماهی به شنا کردن ماهی کمک میکند لذا برای تولید توان بیشتر از باد از این نوع پره استفاده شده است. از جمله مزایای این نوع پره عبارتست از: وقتی که جریان باد به پشت پرهها برخورد میکند پرهها با کمترین مقاومت ممکن بسته میشوند و همچنین وقتی جریان باد کم است پرههای کوچکتر نزدیک به محور باز میشوند، بنابراین از جریان باد با سرعت پایین نیز میتوان حداکثر استفاده را کرد. شکل ۲ نوع پرهها و ابعاد آنها نشان داده شده است. قطر دیسک توربین ۲۷۵ میلی- متر و شعاع پرهها ۲۰، ۳۵ و ۳۰ میلیمتر در نظر گرفته شده است. همه پرهها روی دیسک مفصل شدهاند و آزادانه تا زاویه ۰۵ درجه نسبت به دیسک باز و بسته میشود. توربین به یک ژنراتور از طریق یک شفت متصل شده است که به وسیله این شفت و ژنراتور انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل میشود. یک مقاومت الکتریکی متغیر برای تنظیم جریان برق مورد استفاده قرار گرفته است. تونل باد به همراه توربین مورد در شکل ۳ نشان داده شده است

فهرست کامل فصل پنجم توربین هانتردیسکی

5-1 ) تحلیل عددی توربین بادی هانتر دیسکی شکل

۵٫۱٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۲۱۷

۵٫۱٫۲ توربین آزمایش شده……………………………………………………………………………………۲۱۷

۵٫۱٫۳ حل CFD………………………………………………………………………………………………..218

۵٫۱٫۴ نتایج…………………………………………………………………………………………………………۲۱۹

۵٫۱٫۵ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۲۲۲

۵٫۱٫۶ فهرست منابع………………………………………………………………………………………………۲۲۳

5-2 ) تحلیل آزمایشگاهی توربین بادی هانتر دیسکی شکل درتونل باد

۵٫۲٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۲۲۴

۵٫۲٫۲ شرح آزمایش…………………………………………………………………………………………….۲۲۵

۵٫۲٫۳ وسایل اندازه گیری……………………………………………………………………………………..۲۲۷

۵٫۲٫۴ نتایج وبحث روی نتایج………………………………………………………………………………..۲۲۸

۵٫۲٫۵ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۲۳۰

۵٫۲٫۶مراجع………………………………………………………………………………………………………..۲۳۱

قسمت هایی از فصل ششم کاربرد های خانگی

در بازه ده ساله ۱۳۹۱-۱۳۸۲ کمترین سرعت باد ۳ متر برثانیه بوده که فقط در یکی از ماه های کم باد رخ داده است و بیشترین سرعت باد برابر ۳۰ متر بر ثانیه است. میانگین کمترین سرعت بادی که در اکثر ایام سال می وزد برابر متر بر ثانیه است در صورتیکه توربین طراحی شده با سرعت ۳ متر بر پانیه نیز به حرکت در می آید و بدین معنی است که با نصب توربین درمکان مناسب میتوان دراکثرماههای سال انرژی ازباد دریافت نمود. حداکثر سرعت باد احتمالی ۶۰ متر بر ثانیه که مربوط به نواحی فاقد پوشش گیاهی شمال غرب اصفهان بوده و توسط سازمان هواشناسی اصفهان تخمین زده شده است، همچنین آیین نامه های طراحی سازه ها سرعت بحرانی باد در شهر اصفهان را که دوره بازگشت آن در ۵۰ سال آینده، کمتر از ۲% است، ۳۰m/s برداشت کرده اند که این مطلب در طراحی توربین( Out Cut) اهمیت دارد.
همچنین فرم سازه های مسکونی و اقلیم شهری و شهر سازی در نحوه ی وزش باد موثر است. الگوی ساختمانی فشرده سبب حرکت باد در بالای سازه ها می شود که در نواحی کم تراکم تر؛ سرعت باد آرام می شود و با فاصله گذاری بیشتر بین سازه ها، باد ها به پایین کشانده می شوند.همچنین اگر سازه ای بلند مرتبه در میان دیگر سازه ها ی با ارتفاع متوسط قرار گیرد؛ باعث وجود گردباد هایی در مقابل سازه ی بلند مرتبه می شود. ۸۰ درصد سازه های مسکونی شهر اصفهان، ارتفاعی در حدود ۱۸ تا ۲۵ متر دارند وبا توجه به الگوی فشرده ساختمانی آنها، باد در بالای سازه ها در معرض چشمه باد توربین حرکت میکند. در شکل نحوه وزش و عبور باد از سازه های مختلف را با توجه به فرم مختلف آنها نشان می دهد.بهترین مکان نصب توربین در بام سازه ها، در قسمت بام خرپشته است، چراکه بالاترین ارتفاع را نسبت به سایر نقاط دارد و محلی مناسب برای اجرای فنداسیون توربین در سازه های ساخته شده است. در مورد نصب توربین در پشت بام، نظر به اینکه بار زنده مربوط به توربوژنراتور بادی بر پشت بام برابر ۰۵۱ کیلوگرم بر متر مربع است،باید وزن متمرکز آن توسط فنداسیون مناسبی به صورت گسترده بروی بام پخش شود. و همچنین می توان در مناطقی که پراکندگی پوشش گیاهی وجود ندارد و یا ساختمان های مجاور آن ساختمان اندک است و توربین در معرض باد شدید قرار دارد، توربین را با کابل مهار کرد

فهرست کامل فصل ششم کاربردهای خانگی

6-1 ) تعیین روتور بادی بهینه جهت مصارف خانگی ومروری بر پارامترهای موثر بر بازده آن

۶٫۱٫۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۲۳۴

۶٫۱٫۲ توربین بادی محور افقی………………………………………………………………………………..۲۳۵

۶٫۱٫۳توربین بادی محور عمودی…………………………………………………………………………….۲۳۵

۶٫۱٫۴ مروری بر مطالعات پیشین……………………………………………………………………………..۲۳۶

۶٫۱٫۵ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………۲۳۶

۶٫۱٫۶ انتخاب توربین وروتور…………………………………………………………………………………۲۳۷

۶٫۱٫۷ روتور ساونیوس ومروری بر پارامترهای موثردر بازده آن…………………………………….۲۳۸

۶٫۱٫۸ نسبت منظری……………………………………………………………………………………………..۲۳۸

۶٫۱٫۹مقطع عرضی پره ها………………………………………………………………………………………۲۳۹

۶٫۱٫۱۰ نسبت همپوشانی……………………………………………………………………………………….۲۳۹

۶٫۱٫۱۱ شکاف جداکننده پره ها…………………………………………………………………………….۲۴۰

۶٫۱٫۱۲ صفحات انتهایی………………………………………………………………………………………..۲۴۰

۶٫۱٫۱۳ هندسه پره ها……………………………………………………………………………………………۲۴۰

۶٫۱٫۱۴ تعداد طبقات……………………………………………………………………………………………۲۴۱

۶٫۱٫۱۵ تعداد پره ها……………………………………………………………………………………………..۲۴۲

۶٫۱٫۱۶ نتایج………………………………………………………………………………………………………۲۴۲

۶٫۱٫۱۷ بحث در نتایج…………………………………………………………………………………………..۲۴۴

۶٫۱٫۱۸ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۲۴۵

۶٫۱٫۱۹ پیوست ها………………………………………………………………………………………………..۲۴۵

۶٫۱٫۲۰ فهرست منابع……………………………………………………………………………………………۲۴۶

6-2 ) امکان سنجی نصب وایستایی توربین بادی محور عمودی ساونیوس برای یک ساختمان مسکونی درشهر اصفهان

۶٫۲٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۲۴۸

۶٫۲٫۲ بررسی آماری میزان ورش باد در شهر اصفهان………………………………………………….۲۴۹

۶٫۲٫۳ نکات استنتاج شده ازنمودارهای هواشناسی………………………………………………………۲۵۰

۶٫۲٫۴ مشخصات توربین بادی ساخته شده…………………………………………………………………۲۵۱

۶٫۲٫۵ بهترین مکان نصب توربین وروشهای اجرای آن……………………………………………….۲۵۴

۶٫۲٫۶ بررسی اقتصادی………………………………………………………………………………………….۲۵۷

۶٫۲٫۷ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۲۵۷

۶٫۲٫۸ منابع ومراجع………………………………………………………………………………………………۲۵۸

 

 

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

13 دیدگاه

 1. محمد عین ابادی

  با سلام بنده به محاسبات نیرو درگ بر روی پره ها دارم ایا این مورد در بسته قرار دارد؟ پیشاپیش از پاسخ شما ممنونم

  پاسخ
  • sarzamindanesh

   با سلام بله انجام گرفته از تئوری ممنتوم استفاده شده و در فصل اول کامل توضیح داده شده است صفحات ۴۰ تا ۵۰

   پاسخ
 2. حامد پاک نیت

  پارامترهای توربین بادی رمحو عمودی داریوس چی هست؟کسی هست راهنمایی کنه؟

  پاسخ
  • sarzamindanesh

   با سلام بله کسی هست

   ضریب قدرت یک توربین بادی محور عمودی است که به عنوان پارامتری از عملکرد توربین شناخته می شود .ضریب بیانگر نسبت انرژی توسط توربین به کل انرژی باد عبور کرده از توربین بادی میباشد.

   ضریب گشتاور توربین بادی

   نسیت سرعت نوک،در توربین محور عمودی میباشد که به صورت نسیت سرعت مماسی پره روتور به سرعت جریان آزاد تعریف میشود.

   مهمترین پارامترها این هست . توضیحات بیشتر و فرمول بندی در بسته بیان شده است

   پاسخ
 3. رضا خالقی

  سلام
  من توربین عمودی داریوس را بصورت دو بعدی مدل کردم
  برای محاسبه گشتاور وارد بر پره ها در فلوئنت چطور باید عمل کرد؟

  پاسخ
  • سزرمین دانش

   با سلام مدل سازی رو با چه نرم افزاری انجام دادید؟فایل رو داخل فلوئنت import کردید؟

   پاسخ
   • h h

    با gambit مدل کردم

    پاسخ
    • h h

     به صورت دو بعدی شبیه سازی کردید؟ و الان گشتاور رو در دو بعدی می خواهید؟

     پاسخ
 4. احمدی

  عالی بود

  پاسخ
  • سرزمین دانش

   ممنون از اینکه وقت گذاشتید و مطالعه کردید

   پاسخ
 5. h h

  قسمت های ورد و قسمت های پی دی اف است

  پاسخ
 6. h h

  من میخواهم تغییرات حد اکثر نیروی وارده عملی به یک صفحۀ ۵۰x 50 سانتیمتری را در حالتهائی که آنرا از وسط (در امتداد ضلع افقی) از هر دو طرف ( با خمیدگی – مثلا بشعاع انحناء ۵ سانتیمتر، نه با تاخوردگی > ) به اندازه های مختلف (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، و۸۰ درجه) تا خورده باشد، داخل تونل باد مناسب و در سرعتهای ۱۰ الی ۵۰ کیلومتر باد( در شرایط معمولی چگالی و دما و…)، داشته باشم. آیا کسی امکانات لازم را دارد که این داده ها را بشکل نمودار سه بعدی برای من تهیه کند؟ خیلی خیلی سپاسگزار خواهم بود. و البته هزینۀ با نرخ دانشجوئیش را هم تقدیم میکنم.

  پاسخ
  • h h

   با سلام این سایت انجام پروژه نمی ده چون از نظر قانونی مشکل دارد!برای انجام پروژه خود فایل آموزشی را دریافت بفرمایید

   پاسخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *