مهندسی عمران

مهندسی عمران یکی از حرفه‌های مهندسی است که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های مصنوعی و طبیعی شامل جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمان‌ها می‌پردازد. از لحاظ قدمت، مهندسی عمران پس از مهندسی جنگ، دومین نظام مهندسی به حساب می‌آید و امروزه مهندسی عمران، حد واصل مهندسی نظامی و مهندسی غیرنظامی محسوب می‌گردد. مهندسی محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، ژئودزی، مهندسی کنترل، مهندسی حمل و نقل، علوم زمین، علوم جوی، مهندسی قانونی، مهندسی شهری، مهندسی هیدرولیک،علم مواد، مهندسی سازه‌های دریایی، مدیریت سواحل، نقشه‌برداری و مهندسی سازه از جمله زیرشاخه‌های مهندسی عمران هستند

لیست پروژه ها

بسته جامع پژوهشی بررسی و مدیریت ایمنی راه ها و مطالعه راهنمای ممیزی مربوط به ایمنی در راه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و مدیریت ایمنی راه ها و مطالعه راهنمای ممیزی مربوط به ایمنی در راه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بام سبز و معماری پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بام سبز و معماری پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند. در...

ادامه مطلب

بسته جامع ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع تحلیل مکان یابی پارکینگ شهری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 785 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اصول طراحی پایانه های فرودگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل TBM

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1100 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل TBM است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع کاربرد نرم افزار ANSYS در مهندسی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد نرم افزار ANSYS در مهندسی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی اثرات اندرکنش خاک در تحلیل و طراحی سازه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی اثرات اندرکنش خاک در تحلیل و طراحی سازه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی معماری هوشمند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معماری هوشمند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند. در فصل اول...

ادامه مطلب

بسته جامع بررسی عملکرد و کاربرد انواع میراگرها در کنترل سازه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی عملکرد و کاربرد انواع میراگرها در کنترل سازه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تحلیل مدلسازی عددی و نرم افزاری، تحلیل دینامیکی و استاتیکی پایداری دیوارهای حایل و بررسی اثر لرزش بر دیوارهای حایل

این بسته پژوهشی مجموعه کامل از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل مدلسازی عددی و نرم افزاری، تحلیل دینامیکی و استاتیکی پایداری دیوارهای حایل و بررسی اثر لرزش بر دیوارهای حایل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی معرفی، طراحی و ساخت سدهای پسماند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معرفی، طراحی و ساخت سدهای پسماند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی استفاده از روش المان مرزی در تحلیل حرارت، بررسی ارتعاشات، شبیه سازی انتقال حرارت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از روش المان مرزی در تحلیل حرارت، بررسی ارتعاشات، شبیه سازی انتقال حرارت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تحلیل ریسک و آنالیز قابلیت اطمینان و اعتماد پذیری در سدها، پل‏ها و شبکه ‏های توزیع آب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل ریسک و آنالیز قابلیت اطمینان و اعتماد پذیری در سدها، پل‏ها و شبکه ‏های توزیع آب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تحلیل خطی و غیرخطی لرزه‏ای دیوارهای حائل، سدها، پل‏ها و سایر سازه‏ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خطی و غیرخطی لرزه‏ای دیوارهای حائل، سدها، پل‏ها و سایر سازه‏ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی حمل و نقل ریلی درون شهری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 450 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه حمل و نقل ریلی درون شهری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی تاثیر نوع خروجی بر روي میزان دبی سرریزهاي سد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر نوع خروجی بر روي میزان دبی سرریزهاي سد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای فولادی بلند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای فولادی بلند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ارائه مدل تقاضا انرژی در حمل و نقل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارائه مدل تقاضا انرژی در حمل و نقل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ارائه مدل پيش بيني تصادفات جاده اي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 655 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته جامع ارائه مدل پيش بيني تصادفات جاده اي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ایرانی اسلامی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ایرانی اسلامی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 810 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 635 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسي پديده شكست سد به روش حجم محدود

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پديده شكست سد به روش حجم محدود است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشی فولادي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشی فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی اثر کارآفرینی روستایی در توسعه روستا

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اثر کارآفریتی روستایی در توسعه روستا است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی شبکه اتوبوس رانی درون شهري

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 465 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی شبکه اتوبوس رانی درون شهري است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی روشهای بازیافت و مدیریت پسماند روغن بازیافتی و دیگر فراورده های پالایشگاهی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهای بازیافت و مدیریت پسماند روغن بازیافتی و دیگر فراورده های پالایشگاهی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راه آهن در كشور

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 540 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راه آهن در كشور است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسي تحليلي ديوارهاي برشي فولادي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 770 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي تحليلي ديوارهاي برشي فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسي علل خرابي هاي زودرس در روسازي آسفالتي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 655 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي علل خرابي هاي زودرس در روسازي آسفالتي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مشخصات فنی انواع آسفالت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 570 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مشخصات فنی انواع آسفالت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع شرايط طراحي و ايمن سازي علايم راه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شرايط طراحي و ايمن سازي علايم راه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع بهسازي لرزه اي ستون هاي مرکب فولادي پر شده با بتن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 520 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهسازي لرزه اي ستون هاي مرکب فولادي پر شده با بتن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی...

ادامه مطلب

بسته جامع تصادفات جاده ای

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 520 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تصادفات جاده ای است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع بررسي رسوب در مخازن سدها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رسوب در مخازن سدها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع بازیافت سرد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 700 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازیافت سرد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل همگاني

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل همگاني است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع طراحی قاب های فولادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی قاب های فولادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع سنت مدرنیته در معماری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 710 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سنت مدرنیته در معماری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع ساماندهی شهری با رویکرد توسعه پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 860 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ساماندهی شهری با رویکرد توسعه پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تسلیح خاک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند. در فصل اول...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بتن مسلح شده با الیاف فولاد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بتن مسلح شده با الیاف فولاد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع محله پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 460 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه محله پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع معماری اسلامی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معماری اسلامی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع مبلمان شهری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 800 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبلمان شهری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع مناسب سازی بافت فرسوده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مناسب سازی بافت فرسوده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع اندرکنش سد و مخزن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 530 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اندرکنش سد و مخزن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی بیمارستان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی بیمارستان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی معماری اکوتک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معماری اکوتک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی خود ترمیمی بتن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خود ترمیمی بتن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طرحی هتل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طرحی هتل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند....

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی شاخص های خسارت در ساختمان های بتنی و فولادی تحت زلزله

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شاخص های خسارت در ساختمان های بتنی و فولادی تحت زلزله است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی رفتار دیوارهای برشی فولادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته جامع پژوهشی رفتار دیوارهای برشی فولادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی روش های حفاری تونل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 2100 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روش های حفاری تونل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع اندرکنش سد و فونداسیون

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اندرکنش سد و فونداسیون است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی مجموعه توریستی تفریحی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجموعه توریستی تفریحی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 900 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد خلوت و حریم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد خلوت و حریم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پؤوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد فضای عمومی و حیاط

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد فضای عمومی و حیاط است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی پدافند غیر عامل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی پدافند غیر عامل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی شهری بر مبنای زندگی شبانه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی شهری بر مبنای زندگی شبانه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی بر اساس معماری پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی بر اساس معماری پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد اقشار کم درآمد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد اقشار کم درآمد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

طراحی مجتمع مسکونی بر اساس رضایت مندی ساکنین و حس آرامش و تعلق

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی بر اساس رضایت مندی ساکنین و حس آرامش و تعلق است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی فضاهای باز مجتمع مسکونی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فضاهای باز مجتمع مسکونی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد امنیت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد امنیت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بلند مرتبه سازی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 850 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بلند مرتبه سازی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی قاب های خمشی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی قاب های خمشی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بهسازی خاک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهسازی خاک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند....

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تحلیل خطر لرزه ای

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل خطر لرزه ای است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

طراحی سرای محله با رویکرد افزایش خلاقیت و آموزش

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد افزایش خلاقیت و آموزش است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

طراحی سرای محله با رویکرد مشارکت و همبستگی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد مشارکت و همبستگی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

طراحی سرای محله با تداعی حس اهلیت مکانی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با تداعی حس اهلیت مکانی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی سرای محله با رویکرد احیای بافت تاریخی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد احیای بافت تاریخی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 600 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع خرابی پیش رونده در سازه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خرابی پیش رونده در سازه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع تحلیل اندرکنش خاک – سازه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل اندرکنش خاک – سازه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع و کاربردی اصول طراحی پایانه های فرودگاهی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اصول طراحی پایانه های فرودگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع تاثیر باد بر ساختمان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 300 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر باد بر ساختمان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی میراگر های تسلیمی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 360 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه میراگر های تسلیمی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب