مهندسی عمران

مهندسی عمران یکی از حرفه‌های مهندسی است که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های مصنوعی و طبیعی شامل جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمان‌ها می‌پردازد. از لحاظ قدمت، مهندسی عمران پس از مهندسی جنگ، دومین نظام مهندسی به حساب می‌آید و امروزه مهندسی عمران، حد واصل مهندسی نظامی و مهندسی غیرنظامی محسوب می‌گردد. مهندسی محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، ژئودزی، مهندسی کنترل، مهندسی حمل و نقل، علوم زمین، علوم جوی، مهندسی قانونی، مهندسی شهری، مهندسی هیدرولیک،علم مواد، مهندسی سازه‌های دریایی، مدیریت سواحل، نقشه‌برداری و مهندسی سازه از جمله زیرشاخه‌های مهندسی عمران هستند

لیست پروژه ها

بسته جامع پژوهشی بهسازی خاک

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل در اجرای پروژه های ژئوتکنیکی، پیش از تعیین لزوم احتمالی اصلاح، تعویض و یا استفاده از خاک درجا و بطور کلی ترسیم خطوط روشنی برای طراحی و عملیات اجرائی کار، داشتن اطلاعات کافی و لازم از بافت خاک محلی و خوا ص...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی تحلیل خطر لرزه ای

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل افزایش خسارت های ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات جانی و مالی بدلیل ضعف در ساخت و ساز سازه ها، بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خسارتها و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط...

بیشتر بخوانید

طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به...

بیشتر بخوانید

طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به...

بیشتر بخوانید

طراحی سرای محله با رویکرد افزایش خلاقیت و آموزش

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به...

بیشتر بخوانید

طراحی سرای محله با رویکرد مشارکت و همبستگی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به...

بیشتر بخوانید

طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به...

بیشتر بخوانید

طراحی سرای محله با تداعی حس اهلیت مکانی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی طراحی سرای محله با رویکرد احیای بافت تاریخی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به...

بیشتر بخوانید

بسته جامع طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل آگاهـی نسـبت بـه تأثیـر متقابـل انسـان،فرهنـگ،روش زیسـت و محیـط زندگـی بـر یکدیگـر مـورد غفلـت واقـع شـده و یـا تحـت تأثیـر تفکـر سـوادا گرانه حا کـم بـر شهرسـازی قـرار گرفتـه اسـت. موضـوع مهـم هویـت کـه در صورت...

بیشتر بخوانید

بسته جامع خرابی پیش رونده در سازه ها

دانلود فایل فهرست مطالب دانلود رایگان بخشی از فایل امنیت سازه همیشه در طراحی پروژه های مهندسی عمران برای مهندسان امری کلیدی بوده است . یکی از مکانیزم هایی که سازه در آن دچار شکست می شود و در چند دهه توجه زیادی به آن شده است مربوط به تخریت پیشرونده است که در آن یک یا...

بیشتر بخوانید

بسته جامع تحلیل اندرکنش خاک – سازه

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل اندرکنش خاک-سازه یکی از موضوعات مهم مهندسی عمران است. در نظر گرفتن حوزه نامحدود خاک یکی از مهمترین مسائلی است که در اندرکنش خاک-سازه مد نظر قرار می¬گیرد. از روش المان محدود برای مدلسازی حوزه نزدیک و از روش المان...

بیشتر بخوانید

بسته جامع و کاربردی اصول طراحی پایانه های فرودگاهی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل صنعت حمل ونقل هوایی در میان صنایع مختلف اهمیت قابل توجهی دارد؛ به دلیل گرایش فزاینده به حمل ونقل در کمترین زمان به ویژه در دهه های اخیر، در این صنعت شاهد رشد فزاینده ای بوده ایم. فرودگاه به عنوان زیربنایی ترین...

بیشتر بخوانید

بسته جامع تاثیر باد بر ساختمان

دانلود فایل فهرست مطالب دانلود رایگان بخشی از فایل یکی از مسائل اساسی در طرح سازه های بلند، برآورد دقیق بارهای طراحی است. در سازه های بلند متعارف نیروی باد بسیار تاثیرگذار است. در حالت کلی ساختمان های بلند در مقابل نیروهای وارده از باد دارای سه نوع حرکت، حرکت در...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی میراگر های تسلیمی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل بحث عملکرد لرزه ای سازه ها همواره به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در حیطه مهندسی زلزله و سازه مطرح بوده است، محققین به دنبال راهکارهای مناسبی برای بالا بردن عملکرد سازه ها در مقابل زلزله بوده اند، به گونه ای که...

بیشتر بخوانید