هدف در مجموعه کتابهای الکترونیکی طراحی سرای محله ، ارایه و معرفی منابع جهت پژوهش های دانشگاهی و کاربردی در راستای تامین منابع علمی برای مهندسین معماری بوده است که بر روی طراحی سرای محله با رویکرد های خاص در حال پژوهش هستند.مخاطب اصلی این کتاب ها دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا رشته معماری که در حال نگارش طرح های تحقیقاتی و یا پایان نامه هستند می باشد. به همین جهت در رفرنس دهی مطالب ارایه شده بسیار دقت شده به گونه ای که هیچ پاراگرافی یا عکسی را بدون رفرنس پیدا نمی کنید.در این مجموعه 7 رویکرد برای طراحی سرای محله در نظر گرفته شده است که فصل های 1 تا 4 تمام کتاب ها با هم یکسان است. در فصل اول در 150 صفحه یک سرای محله را از صفر تا صد طراحی می کنیم.در فصل دوم در 100 صفحه بر روی معیار های اصلی طراحی سرای محله بررسی می کنیم.در فصل سوم در 138 صفحه به تحلیل معیار های مختلف تحلیل سرای محله می پردازیم. در 100 صفحه فصل 4 به جنبه های تازه ای از بحث طراحی سرای محله می پردازیم.فصل 5 مربوط به رویکرد خاصی هست که هدف اصلی هر کتاب را در بر دارد.هفت رویکرد متفاوت را در سرای محله سعی کردیم بررسی کنیم که عبارتند از 1-طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی 2- طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی به محله 3-طراحی سرای محله با رویکرد افزایش حس تعلق مکانی 4- طراحی سرای محله با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی 5-طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی 6-طراحی سرای محله با رویکرد افزایش خلاقیت و آموزش 7-طرای سرای محله با رویکرد مشارک و همبستگی بین افراد یک محله