هدف در مجموعه کتابهای الکترونیکی طراحی سرای محله ، ارایه و معرفی منابع جهت پژوهش های دانشگاهی و کاربردی در راستای تامین منابع علمی برای مهندسین معماری بوده است که بر روی طراحی سرای محله با رویکرد های خاص در حال پژوهش هستند.مخاطب اصلی این کتاب ها دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا رشته معماری که در حال نگارش طرح های تحقیقاتی و یا پایان نامه هستند می باشد. به همین جهت در رفرنس دهی مطالب ارایه شده بسیار دقت شده به گونه ای که هیچ پاراگرافی یا عکسی را بدون رفرنس پیدا نمی کنید.در این مجموعه ۷ رویکرد برای طراحی سرای محله در نظر گرفته شده است که فصل های ۱ تا ۴ تمام کتاب ها با هم یکسان است. در فصل اول در ۱۵۰ صفحه یک سرای محله را از صفر تا صد طراحی می کنیم.در فصل دوم در ۱۰۰ صفحه بر روی معیار های اصلی طراحی سرای محله بررسی می کنیم.در فصل سوم در ۱۳۸ صفحه به تحلیل معیار های مختلف تحلیل سرای محله می پردازیم. در ۱۰۰ صفحه فصل ۴ به جنبه های تازه ای از بحث طراحی سرای محله می پردازیم.فصل ۵ مربوط به رویکرد خاصی هست که هدف اصلی هر کتاب را در بر دارد.هفت رویکرد متفاوت را در سرای محله سعی کردیم بررسی کنیم که عبارتند از ۱-طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی ۲- طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی به محله ۳-طراحی سرای محله با رویکرد افزایش حس تعلق مکانی ۴- طراحی سرای محله با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی ۵-طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی ۶-طراحی سرای محله با رویکرد افزایش خلاقیت و آموزش ۷-طرای سرای محله با رویکرد مشارک و همبستگی بین افراد یک محله